انتقال ژن AtEXPB2 به گیاه توتون (Nicotiana tabacum) با هدف افزایش تحمل به تنش خشکی

نویسندگان

  • داوود داداشی دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
  • علیرضا عباسی دانشیار، گروه زراعت، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
چکیده مقاله:

تقسیم و توسعة یاخته‌ای دو فرایند اصلی در رشد گیاه به‌شمار می­آیند. پروتئین­های اکسپنسیندر فرایند توسعة یاخته‌ای نقش کلیدی دارند. این پروتئین­ها با فعالیت غیرآنزیمی در بسیاری از فرایندهای رشد و نمو گیاهی نقش دارند. یکی از نقش­های عنوان‌شده برای این پروتئین­ها، تأثیر در افزایش تحمل گیاه به خشکی است. ژن EXPB2 یکی از ژن­های خانوادة اکسپنسین است که بیشتر در بافت ریشه بیان می­شود، هدف از این تحقیق انتقال ژن EXPB2  علف تال یا گوشی موشی‌ (Arabidopsis Thaliana) به گیاه توتون است. انتقال سازة ژنی pBI;EXPB2، با استفاده از آگروباکتریوم انجام شد. گزینش اولیة گیاهان تراریخته (تراژن)، با کشت ریزنمونه­های برگی تلقیح‌شده با آگروباکتریوم، در محیط کشت حاوی کانامایسین انجام شد. گیاهچه­های متحمل به پادزیست (آنتی­بیوتیک) کانامایسین، به خاک منتقل شدند. رگه (لاین)­های تراریخته با استفاده از واکنش زنجیره­ای پلیمراز(PCR)  تأیید شدند. گیاهان تراریخته ریشه­زایی خوبی نشان دادند که بیانگر اثر این ژن بر افزایش طول و تراکم ریشه بود. در نهایت گیاهان به‌دست‌آمده صفات نامطلوب از جمله ریزش غنچه­های گل و ریزش برگ داشتند که به احتمال نشان‌دهندة آن است که بیان این ژن در بخش­های هوایی گیاه می­تواند صفات نامطلوبی ایجاد ­کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

انتقال ژن atexpb2 به گیاه توتون (nicotiana tabacum) با هدف افزایش تحمل به تنش خشکی

تقسیم و توسعة یاخته ای دو فرایند اصلی در رشد گیاه به شمار می­آیند. پروتئین­های اکسپنسیندر فرایند توسعة یاخته ای نقش کلیدی دارند. این پروتئین­ها با فعالیت غیرآنزیمی در بسیاری از فرایندهای رشد و نمو گیاهی نقش دارند. یکی از نقش­های عنوان شده برای این پروتئین­ها، تأثیر در افزایش تحمل گیاه به خشکی است. ژن expb2 یکی از ژن­های خانوادة اکسپنسین است که بیشتر در بافت ریشه بیان می­شود، هدف از این تحقیق ان...

متن کامل

بررسی تأثیر تشدید بیان ژن توکوفرول سیکلاز در تحمل به تنش خشکی در توتون (Nicotiana tabacum)

تنش‌های محیطی دامنة گسترده‌ای از پاسخ‌های گیاهی مانند تغییر در بیان ژن تا تغییرپذیری‌ها در سوخت‌وساز (متابولیسم) درون‌یاخته‌ای و رشد را راه‌اندازی می‌کنند. واکنش‌های گیاهی مختلفی برای رویارویی با اثرگذاری‌های زیانبار بالقوة ایجادشده توسط نور، خشکی، شوری، عفونت ناشی از بیمارگر و تنش‌های دیگر وجود دارد. آلفا توکوفرول[1] ترکیب عمدة ویتامین E است که در کلروپلاست برگ یافت می‌شود. این ضداکسنده (آنتی‌...

متن کامل

انتقال سازه pBI121:AtEXPA1 به گیاه توتون(Nicotiana tabacum)

اکسپنسین ها یک نوع پروتئین سست کننده دیواره سلولی هستند که قادرند انبساط دیواره سلولی را در روش های وابسته به pH بدون هیدرولیز اجزای اصلی ساختار دیواره سلولی، واسطه کنند. ژن AtEXPA1 آرابیدوپسیس بطور اختصاصی در سلول های روزنه بیان شده و رفتار روزنه ای را کنترل می کند. هدف از این مطالعه انتقال ژن AtEXPA1 آرابیدوپسیس به گیاه توتون و بررسی اثر آن روی فنوتیپ گیاهان بدست آمده بود. از روش تراریختی به ...

متن کامل

ارزیابی شاخص های تحمل به تنش خشکی در عملکرد شش رقم توتون ویرجینیا (.Nicotiana tabacum L)

به منظور ارزیابی تحمل ارقام توتون در برابر خشکی با استفاده از شاخص های تحمل به تنش، آزمایشی در سال زراعی 84-1383 در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با شش رقم توتون ویرجینیا در چهار تکرار در شرایط گلدانی اجرا شد. شش رقم توتون ویرجینیـا به نام های کوکر 347، کوکر 258، کوکر 176، کوکر 319، کنتاکی 326 اف و مک نایر 944 اف در دو سطح آبیاری شامل آبیاری در حد ظرفیت مزرعه ای (آبیاری زمانی که رطوبت ...

متن کامل

بررسی تأثیر تشدید بیان ژن توکوفرول سیکلاز در تحمل به تنش خشکی در توتون (nicotiana tabacum)

تنش های محیطی دامنة گسترده ای از پاسخ های گیاهی مانند تغییر در بیان ژن تا تغییرپذیری ها در سوخت وساز (متابولیسم) درون یاخته ای و رشد را راه اندازی می کنند. واکنش های گیاهی مختلفی برای رویارویی با اثرگذاری های زیانبار بالقوة ایجادشده توسط نور، خشکی، شوری، عفونت ناشی از بیمارگر و تنش های دیگر وجود دارد. آلفا توکوفرول[1] ترکیب عمدة ویتامین e است که در کلروپلاست برگ یافت می شود. این ضداکسنده (آنتی ...

متن کامل

ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های توتون تیپ ویرجینیا (Nicotiana tabacum L.)

در این مطالعه 8 ژنوتیپ توتون (Nicotiana tabacum L.) تیپ ویرجینیا در شرایط آبیاری بهینه و تنش خشکی با طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار تحت شرایط مزرعه­ای مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین ژنوتیپ­های مورد بررسی از نظر عملکرد برگ خشک در شرایط بدون تنش و تنش خشکی اختلاف معنی­دار وجود دارد. بر مبنای عملکرد برگ خشک (kg/ha) در شرایط تنش و بدون تنش خشکی، شاخصهای کمّی تحمل ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 46  شماره 4

صفحات  559- 567

تاریخ انتشار 2015-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023