اندازه‌گیری اپکس مولر سوم برای تخمین سن تقویمی افراد بالای 18 سال

نویسندگان

  • اسفندیاری, الهه پریودنتیست، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
  • جوادی‌نژاد, شهرزاد گروه آموزشی دندان‌پزشکی کودکان دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، اصفهان، ایران
  • غفاری, روشنک گروه آموزشی رادیولوژی دهان و دندان دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه آزاداسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده

زمینه و هدف: دندان‌پزشکان قانونی، متخصصان مناسبی هستند برای پاسخ‌دادن به این پرسش سرنوشت‌ساز که «آیا فرد به سن قانونی رسیده است یا خیر؟» و گاه از سوی قانون مخاطب قرار می‌گیرند. در این راستا استفاده از یک روش کارآمد در اولویت قرار می‌گیرد. به همین سبب در این تحقیق، با هدف استفاده از دندان مولر سوم در تعیین حدّ آستانۀ تمایز میان افراد ۱۸ سال یا بیشتر، افرادی مطالعه شدند که کمتر از ۱۸ سال دارند. روش بررسی: رادیوگرافی‌های پانورامیک ۱۵۰ فرد سالم ۱۴ تا ۲۳ ساله به صورت تصادفی انتخاب شد. جهت بررسی نمونه‌ها به روش کمریر شاخص بلوغ مولر سوم (third molar maturity index- I۳M) سمت چپ به این صورت محاسبه شد: فاصلۀ بین دیوارۀ داخلی ریشه‏‌ها جداگانه حساب و با هم جمع شد. سپس مجموع اندازه‌‏ها با تقسیم­ کردن به طول دندان، نرمالیزه گردید. داده‌ها توسط نرم‌افزار SAS و با استفاده ازProc Logistic  مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته‌ها: در صورتی که فرد شاخص بلوغ مولر سوم برابر یا کمتر از ۰/۰۱ داشته باشد، سن او ۱۸ سال یا بیشتر است. در صورتی که شاخص بلوغ مولر سوم فرد بیشتر از ۰/۰۱ باشد، می‌توان با استفاده از معادلۀ محاسبه شده در این تحقیق، درصد احتمال داشتن حداقل ۱۸ سال را به‌دست آورد. نتایج، بیانگر بی‌تأثیر بودن جنسیت بر مدل بود. نتایج: محاسبۀ شاخص مولر سوم روشی کاربردی است که می توان در تخمین سنّ افراد ایرانی استفاده کرد. درصد هماهنگی ۸۹/۳ و معیار C۹۰ درصد نشان داد که این روش در تشخیص سن ۱۸ سالگی دقیق است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رادیوگرافیک ارتباط بین سن تقویمی و وضعیت تکامل دندان مولر سوم

سابقه و هدف: تعیین سن تقویمی افراد یکی از کلیدهای تحقیق در پزشکی قانونی است که بوسیله آن می‌توان سن افراد فاقد اسناد را تشخیص داد. هدف از این مطالعه، بررسی رادیوگرافیک وضعیت تکامل دندان مولر سوم بر اساس مرحله‌بندی Demirjian و ارتباط آن با سن تقویمی افراد بود. مواد و روشها: این مطالعه مقطعی و تشخیصی بر روی 350 نفر در محدوده سنی 15 تا 25 ساله مراجعه کننده به بخش رادیوگرافی دانشکده دندانپزشکی شهید...

متن کامل

بررسی رادیوگرافیک ارتباط بین سن تقویمی و وضعیت تکامل دندان مولر سوم

سابقه و هدف: تعیین سن تقویمی افراد یکی از کلیدهای تحقیق در پزشکی قانونی است که بوسیله آن می توان سن افراد فاقد اسناد را تشخیص داد. هدف از این مطالعه، بررسی رادیوگرافیک وضعیت تکامل دندان مولر سوم بر اساس مرحله بندی demirjian و ارتباط آن با سن تقویمی افراد بود. مواد و روشها: این مطالعه مقطعی و تشخیصی بر روی 350 نفر در محدوده سنی 15 تا 25 ساله مراجعه کننده به بخش رادیوگرافی دانشکده دندانپزشکی شهید...

متن کامل

رابطه سن تقویمی کودکان و جوانان گیلانی با نمای پرتونگاری تکامل دندان مولر سوم

مقدمه: ارزیابی پرتونگاری مراحل مینرالیزاسیون مولرهای سوم، معیاری مهم و با ارزش برای برآورد سن افراد در پزشکی قانونی است. الگوی تکامل دندان ها تا اندازه زیادی ارثی بوده و از ن‍ژادی به نژاد دیگر متفاوت است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی پرتونگاری مراحل تکامل مولر سوم بر اساس سن تقویمی در کودکان و جوانان گیلانی بود. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی، 400 رادیوگرافی پانورامیک مربوط به ب...

متن کامل

بررسی ارتباط مراحل رویش دندان های مولر سوم و سن تقویمی در افراد ۱۴ تا ۲۱ سال در یک جمعیت انتخابی

مقدمه: در مواقعی که تاریخ تولد افراد مشخص نیست می توان از طریق مراحل رویش دندانی به سن تقریبی آنان پی برد. در بازه سنی 14 تا 21 سال، تنها دندان های مولر سوم در حال تکامل هستند، بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط مراحل رویش دندان های مولر سوم و سن تقویمی در افراد 14 تا 21 سال انجام گردید. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی که در بهار و تابستان 1391 در دو کلینیک وابسته به دانشکده دندا...

متن کامل

تخمین سن تقویمی با استفاده از روش دمرجیان در افراد 5 تا 16 ساله شهر رشت

Introduction: Age estimation plays a critical role in dentistry especial in orthodontics, pediatric Dentistry and other majors such as archaeology, etc. The aim of this study was to evaluate the accuracy of dental age estimation in 5-16 years-old children and adolescents in Gilan using Demirjian method. Methods: This retrospective cross-sectional study was carried out on 314 panoramic radiogra...

متن کامل

مقادیر طبیعی گازهای خون شریانی در افراد سالم بالای 18 سال شهرستان کاشان در سال 1374

سابقه و هدف: با توجه به کاربردهای بالینی فراوان گازهای خون شریانی (ABG)، تاکنون مقادیر طبیعی آن در کشور ما اندازه گیری نشده است. از این رو به منظور تعیین PaO2 و PaCo2 و Hco3- و pH این تحقیق بر روی افراد 74-18 ساله کاشان در پاییز و زمستان سال 1374 انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق به روش توصیفی بر روی 121 نفر فرد سالم که به طور تصادفی با مراجعه به پرونده های مربوط به طرح واکسیناسیون انتخاب گردیده ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 23  شماره 2

صفحات  124- 131

تاریخ انتشار 2017-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021