اندازه‌گیری شاخص‌های فقر نسبی در خانوارهای شهری استان گیلان

نویسندگان

چکیده

این پژوهش، فقر نسبی در مناطق شهری استان گیلان طی سال‌های 1391-1380 را بررسی نموده است. بدین منظور خط فقر نسبی بر اساس روش‌های 50 و 66 درصد میانه‌ی مخارج خانوارها برای خانوار‌های چهار نفره‌ی شهری محاسبه و با تکیه بر آن دو شاخص مرتبط با فقر شامل اصابت فقر و شدت فقر برای خانوارهای مذکور با روش 66 درصد برآورد گردیده است. نتایج محاسبه‌ی شاخص‌هانشان می‌دهد بر اساس روش 50 درصد در سال 1380 خط فقر نسبی 10583739 ریال بوده که در سال 1391 به 68591706 ریال افزایش یافته است و بر اساس روش 66 درصد در سال‌های 1380 و 1391 به ترتیب خط فقر نسبی 13970536 و 90541052 ریال برآورد شده است. همچنین، میزان اصابت فقر نسبی سالانه‌ی خانوارها در مناطق شهری در فاصله‌ی مذکور با روش 66 درصد میانه‌ی مخارج با 3 درصد کاهش از 2/32 به 6/29 درصد تنزل یافته است؛ اگر چه در این فاصله،با افزایش شدت فقر،متوسط شکاف درآمدی یک خانوار دارای فقر نسبی از 15 درصد خط فقر نسبی به 19 درصد افزایش یافته است. مقایسه‌ی خط فقر نسبی محاسبه شده با مطالعات در سطح کشوری نشان می‌دهد که خط فقر در مناطق شهری استان گیلان در سال 1391 از خط فقر مناطق شهری کل کشور پایین‌تر است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اندازه‌گیری شاخصهای فقر براساس عملکرد تغذیه‌ای خانوارهای ایرانی

فقر مقوله‌ای است جهانی که هم کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته نسبت به آن نگرانی دارند. علاوه بر این، سازمانهای بین‌المللی برای کاهش آن تلاش می‌کنند. قانون اساسی ایران و سندهای قانونی الزام‌آوری همچون سند چشم‌انداز و قانون برنامه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر کاهش فقر در ایران تأکید دارند. در این مقاله شاخصهای فقر در ایران به روشهای مختلف و با تأکید ویژه بر رویکرد تغذیه‌ای محاسبه م...

متن کامل

برآورد فقر و شاخص‌های فقر در مناطق شهری و روستایی

در این مقاله فقر نسبی مورد توجه قرار گرفته و خط فقر بر اساس رویکرد رفتار مصرفی و مطلوبیت‏گرایی در قالب سیستم مخارج خطی با استفاده از داده‏های خام بودجه خانوار که در طبقات پنج‏گانه گروه‏بندی شده‏اند، برای جوامع شهری و روستایی طی دوره 86-1380 برآورد شده است. سپس شاخص‏های فقر سرشمار، شکاف فقر و شاخص فوستر،گریر و توربک(FGT) محاسبه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که در نیمه اول دوره مطالعه شاخ...

متن کامل

برآورد فقر و شاخص‌های فقر در مناطق شهری و روستایی

در این مقاله فقر نسبی مورد توجه قرار گرفته و خط فقر بر اساس رویکرد رفتار مصرفی و مطلوبیت‏گرایی در قالب سیستم مخارج خطی با استفاده از داده‏های خام بودجه خانوار که در طبقات پنج‏گانه گروه‏بندی شده‏اند، برای جوامع شهری و روستایی طی دوره 86-1380 برآورد شده است. سپس شاخص‏های فقر سرشمار، شکاف فقر و شاخص فوستر،گریر و توربک(FGT) محاسبه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که در نیمه اول دوره مطالعه شاخ...

متن کامل

بررسی خط فقر غذایی خانوارهای شهری در ایران

چکیده مسئله فقر به خصوص فقر غذایی یکی از مسائل مهم جامعه است، آگاهی از میزان و عمق خط فقر تغذیه‌ای اهمیت فراوانی برای حل این مسلئه دارد. لذا در این مطالعه حداقل معاش غذایی ( خط فقر غذایی) برای خانوارهای شهری ایرانی طی دوره 91-1367 با استفاده از سیستم MAIDADS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که خط فقر تغذیه‌ای (ماهانه) طی دوره مذکور روندی افزایشی داشته است به‌طوریکه از 74851 ریال در سا...

متن کامل

تعیین خط فقر خانوارهای شهری استان آذربایجان‌شرقی با استفاده از سیستم مخارج خطی

Measuring poverty can make the process of poverty evolutions understandable in every society and present an image of these developments during the time. Government can target and adopt appropriate decisions to do necessary measures as a result. In this regard, statistical study of poverty and its analysis at the level of province can be a guide for planners to reduce penury. The poverty line of...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر فقر خانوارهای شهری استان خراسان شمالی با استفاده از الگوی توبیت

اندازه‌گیری شاخص‌های فقر و مطالعه عوامل تعییین‌کننده آن یکی از ابزارهای اصلی تجزیه و تحلیل مساله فقر و یاری‌کننده سیاستگذاری‌های مربوط به آن است. هدف این مطالعه، بررسی عوامل مهم و مؤثر در رفاه خانوار و وضعیت فقر در مناطق شهری استان خراسان شمالی است. استان خراسان شمالی جزو استان‌های محروم کشور است که در سال 1383 با تقسیم خراسان بزرگ به استانی مستقل تبدیل شد که تاکنون مطالعه‌ای جامع در زمینه فقر ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 4

صفحات  113- 130

تاریخ انتشار 2018-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021