اندازه‏گیری میزان لیگنین در بذر و فعالیت آنزیم‏های پراکسیداز و لاکاز در آریل برخی ژنوتیپ‏های نرم‏دانه و سخت‏دانة انار طی مراحل مختلف رشدی میوه

نویسندگان

چکیده

به‏منظور بررسی فرایند سخت‏شدن بذر در انار، برخی پارامترهای بیوشیمیایی مربوط به آن در قسمت گوشتی آریل یا در بذر تعدادی ژنوتیپ نرم‏دانه و سخت‏دانة انار در زمان‏های مختلف رشدی میوه، از تشکیل تا رسیدن آن ارزیابی شد. اندازه‏گیری میزان لیگنین در بذر و بقیة اندازه‏گیری‏ها در قسمت گوشتی آریل انجام شد. تجزیة واریانس داده‏ها تفاوت‏های معناداری بین ژنوتیپ‏ها و مراحل مختلف رشدی نشان داد. میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در مرحلة اول نمونه‏گیری که دانه‏ها کاملاً نرم بودند، در همة آن‏ها نسبتاً زیاد بود، سپس در مراحل دوم (شروع سخت‏شدن در ژنوتیپ‏های سخت‏‏دانه) و سوم اندازه‏گیری کاهش یافت و در مرحلة آخر در ژنوتیپ‏های سخت‏دانه افزایش و به چهار برابر ژنوتیپ‏های نرم‏دانه رسید، در‏حالی‏که در انواع نرم‏دانه ثابت ماند. میزان فعالیت آنزیم لاکاز طی فصل رشد روند نامشخص‏تری از خود نشان داد و تفاوت‏های زیادی در ژنوتیپ‏های سخت و نرم دانه نشان نداد، اگر‏چه در اغلب ژنوتیپ‏ها میزان آن در مراحل پایانی رشد میوه کاهش یافت. در ژنوتیپ‏های نرم‏دانه میزان پروتئین کل در مرحلة اول نمونه‏برداری بیشتر از بقیة مراحل بود و در مرحلة دوم کاهش یافت و در مراحل بعدی با کمی افزایش تقریباً ثابت ماند. در ژنوتیپ‏های سخت‏دانه میزان پروتئین کل تا مرحلة سوم رشدی کاهش و سپس افزایش نشان داد و در‏نهایت میزان پروتئین کل در ژنوتیپ‏های نرم و سخت دانه در مرحلة آخر نمونه‏برداری به یک مقدار مشابه رسید. میزان لیگنین بذر طی مراحل رشدی در همة ژنوتیپ‏ها روند افزایشی نشان داد، ولی در همة مراحل در انواع نرم‏‏دانه مقداری کمتر از انواع سخت‏دانه بود. با توجه به نتایج، تفاوت قابل توجه در میزان فعالیت آنزیم پراکسیداز در مرحلة آخر رشدی، و فعالیت بسیار بیشتر این آنزیم نسبت به آنزیم لاکاز (حداقل ده‌هزار برابر)، ممکن است آنزیم پراکسیداز آنزیم اصلی در ایجاد تفاوت در سختی بذور انار باشد.‏

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

The Effects of 8 Weeks of Vitamin C Intake and Regular Aerobic Exercise on Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor and Insulin-like Growth Factor-1 Levels in Obese Girls

شور و داوم اه : ،یبرجت همین قیقحت نیا رد 28 نیماتیو ،نیرمت ،لرتنک هورگ راهچ هب یفداصت روط هب و باختنا قاچ رتخد C یبیکرت و دندش میسقت . نیرمت تدش اب يزاوه 50 ات 70 ،رثکادح بلق نابرض دصرد 3 تدم هب و هتفه رد هسلج 8 هتفه دش ماجنا . هورگ ياه نیماتیو C و صرق یبیکرت 500 یلیم نیماتیو یمرگ C ار 3 فرصم هتفه رد راب دندومن . هنومن و لبق اتشان ینوخ ياه 48 هلخادم نیرخآ زا سپ تعاس اه عم...

متن کامل

Immune and non-immune assays

تاسياقلما فلتخم ىلع ءوضلا ضعب ءاقلإ تم ةعجارلما هذه يف دضتسلماب دضلا تلاعافت ىلع دمتعت يتلا ةموسولما ةيعانلما ةيعانلما و ،ةيقلأتلا ةيعانلما تاسايقلما لمشت يتلاو Ag-Ab هذه فيرعت تم .)EIA, ELISA( ةييمزنلإا ةيعانلما و ،ةيعاعشلا و تلاعافتلا أدبلم رصتخم فصو عم لًاوأ ةثلاثلا تاسياقلما اهروطت حيضوتل يخيراتلا جردتلا بسح تشقون مث ،تاقيبطتلا امك .لماك لكشب ةيلآ ةينقت ىلإ ةياهنلا يف داق يذلا يجيردتلا ةخطلل...

متن کامل

تأثیر اکسید روی، تالک و کائولین بر خصوصیات بیوشیمیایی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه

آفتاب سوختگی یکی از بزرگترین معضلات کشت انار است که منجر به کاهش عملکرد و کیفیت میوه می‌شود. به منظور ارزیابی اثر کاربرد مواد ضد تعرق بر کیفیت و خصوصیات بیوشیمیایی میوه انار، آزمایشی در شهرستان قم در قالب طرح کاملاً تصادفی با نه تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل تالک (T)، اکسید روی (ZnO)، کائولین (K)، اکسید روی+ تالک (ZnT)، تالک+کائولین (TK)، اکسید روی+کائولین (ZnT)، اکسید روی+ تالک+کائولی...

متن کامل

The Effect of Depression and Anxiety on the Outcome of Assisted Reproductive Technology (ART)

Address: Department of Gynecology and Obstetrics, Montasariya Infertility Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran Tel: +98 511 8534021 Email: [email protected] همدقم : ناـمز رد نز بارطـضا حطـس لـثم يرـيغتم لـماوع هب هتسباو دناوت يم يروراب كمك نامرد تيقفوم دشاب نامرد . راب نانز بارطضا و يگدرسفا ريثات يبايزرا يارب هعلاطم نيا يروراـب كـمك ناـمرد دمايپ رب رو تسا هدش يحارط ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 45  شماره 3

صفحات  309- 317

تاریخ انتشار 2014-10-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021