اندازه گیری کارایی فنی و بهره وری در نیروگاه های بخاری، گازی و سیکل ترکیبی

نویسندگان

  • محمد حسین رحمانی صفتی کارشناس ارشد علوم اقتصادی
  • مرتضی افقه استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده

صنعت برق به دلیل نقش زیر­بنایی و ارتباط تنگاتنگ با عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، صنعتی پویا و تأثیرگذار است و افزایش کارایی و بهره­ وری در آن از اهمیت فوق­ العاده ­ای برخوردار است.  بخش تولید برق (نیروگاه ­ها) مهمترین و در عین حال سرمایه ­برترین بخش در صنعت برق می ­باشد.  بنابراین، با توجه به اهمیت نیروگاه ­ها، هدف مقاله ­ی تجربی حاضر، اندازه ­گیری کارایی فنی در سال 1386 و نیز بهره­ وری طی سال­ های 86- 1381 برای 26 نیروگاه حرارتی فعال در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده­ ها و شاخص مالم­ کوییست است.   نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی نیروگاه ­ها تحت فرض بازده­ی ثابت و متغیر در سال 1386، به ترتیب برابر با 4/76 و 8/92 درصد است و ناکارایی مقیاس بیشترین تأثیر را روی ناکارایی فنی دارد.  رشد بهره وری تمام نیروگاه ­های مورد نظر طی سال ­های مورد بررسی به طور متوسط معادل 5/1 درصد بوده است و تأثیرگذارترین عامل در تغییرات بهره ­وری، تغییرات تکنولوژیکی معرفی شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اندازه گیری کارایی فنّی و بهره وری در نیروگاه های بخاری، گازی و چرخه ترکیبی

این مطالعه به اندازه گیری کارایی فنّی و بهره وری 26 نیروگاه حرارتی در سال های 86-1381 با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها (dea) و شاخص مالم کوییست پرداخته است. نتایج نشان داد، متوسط مقادیر کارایی فنّی نیروگاه ها تحت فرض بازده ثابت و متغیّر نسبت به مقیاس در سال 1386، به ترتیب برابر با 76/4 و 92/8 درصد است. ناکارایی مقیاس بیشترین تأثیر را روی ناکارایی فنّی دارا ست. نیروگاه های سیکل ترکیبی از بالات...

15 صفحه اول

اندازه گیری کارایی و بهره وری بانک های تجاری ایران با استفاده از مدل ترکیبی تاپسیس فازی، تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالم کوئیست

تلاشهای اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نت یجه را با کمتر ین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل را میتوان دستیابی به کارایی و بهره وری قلمداد نمود. دراین راستا می بایست میزان کارایی و بهرهوری سازمانها مورد محاسبه قرار گیرد تا از این طریق در تصمیمگیری های آتی روند رشد اقتصادی آنها برنامه ریزی گردد. بانکها به عنوان یکی از مهمترین واحدهای اقتصادی هستند که میتوانند با عملی...

متن کامل

تأثیر تشکیل بازار برق ایران بر کارایی نیروگاههای برق

چکیده این مقاله با هدف بررسی تأثیر تشکیل بازار برق ایران بر کارائی نیروگاههای برق کشور نگارش شده است. بدین منظور کارائی نیروگاههای منتخب کشور در سال 1381و 1388محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده است. ابزار مورد استفاده روش تحلیل پوششی داده ها و با استفاده از شاخص کارایی مالم کوییست بوده است. نتایج نشان می دهد که میانگین وزنی تغییرات شاخص کارائی در دو سناریوی وزنی و بدون وزن درسال 1388برای نیروگاهه...

متن کامل

تبیین شاخص های اصلی عملکرد و اندازه گیری بهره وری دانشگاه های بزرگ دولتی ایران

در عصر حاضر، دانشگاه‌ها نقش مهمی در توسعه اقتصاد دانش کشورها دارند و به این دلیل استفاده بهینه از منابع موجود، موضوع مهمی برای مدیریت دانشگاه‌هاست. هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی ارزیابی جامع برای دانشگاه‌ها از دیدگاه اقتصادی است که کارایی و تغییرات بهره‌وری و اجزای آن را تفکیک و عوامل مؤثر بر آن را ارائه کرده است. سؤال اصلی، این‌است که تحولات، کارایی و بهره‌وری دانشگاه ها طی دوره مورد بررسی(13...

متن کامل

نگرشی به نظام گرا به مفاهیم بهره وری و به کارگیری آن در اندازه گیری بهره وری سیستم ها

بهره وری یکی از موضوع های اساسی است که در سطوح مختلف و در فعالیت های گوناگون اجتماع بشری، سابقه چند صد ساله دارد. به خصوص در دهه های پایانی قرن حاضر، اهمیت آن در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و صنعتی به شدت مورد تأکید قرار گرفته است. در کشور ما نیز مباحث مربوط به بهره وری مطرح و به صورت نهالی نوپا در حال رشد است. مفهوم رایج بهره وری و فرایندهای اندازه گیری آن در سطح جهان، مورد استفاده های مختلف م...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 3

صفحات  79- 103

تاریخ انتشار 2009-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021