انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نویسندگان

چکیده

Introduction: University is a formal education opportunity and because the students to be successful in this position, they must have effective learning. In terms of training, motivation is a multi-faceted structure that is associated with learning and academic achievement. Also there is a positive correlation between the motivations of students with health risk behaviors. Accordingly, we decided to check the status of educational motivation and some related factors in students. Methods: This cross-sectional study examined the educational motivation and some related factors in Health and Nutrition School in Shiraz University of Medical Sciences. 260 people were randomly selected and studied. AMS is to collect data on academic motivation scale. Data collected entered to the software spss-16 and by using the descriptive statistics, t-test, ANOVA and correlation were analyzed. Results: The mean score of academic motivation of the participants in the study, 84/0 &plusmn; 31/4, the mean intrinsic motivation 07/1 &plusmn; 33/4, external motivation 1 &plusmn; 78/4 and lack of motivation was 47/1 &plusmn; 83/2. In this study, only between the external motivation in the area of external regulation and matched with marital status and public health field was observed significant relationship (Pvalue < 0.05). Conclusion: Despite academic motivation above average in all areas in this study, are necessary more extensive studies to identify factors associated with academic motivation of students is done so as to thereby provide their further growth and prosperity. &nbsp;Citation: Kashfi SM, Yazdankhah M, Khani Jeyhoni A, Sedaghat Z, Haji Pour A. Educational Motivation and Some Related Factors in Students of Health and Nutrition School in Shiraz University of Medical Sciences. Journal of Development Strategies in Medical Education 2017; 4(2): 43-51.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

Introduction: Motivation is one of the major factors in learning that can affect on various aspects of the students behavior in an educational environments. Academic Motivation can be just causes a direct effect on academic achievement and other effective factors in success act their effects through academic motivation on the students to apply. Since motivation is the key of students learning a...

متن کامل

بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

Introduction: Motivation is one of the most important issues affecting academic achievement. This study was designed to assess the degree of educational motivation and their related factors in students of Shahrekord University of Medical Sciences. Methods: In this in analytical cross-sectional study 261 students studying in Shahrekord University of Medical Science during 2014-2015 educational ...

متن کامل

ارتباط انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مقدمه و هدف: انگیزه یکی از عوامل اساسی در یادگیری است و می تواند بر جنبه های مختلف رفتاری دانشجویان در محیط های آموزشی مؤثر باشد. انگیزه تحصیلی را می توان تنها عامل دارای اثر مستقیم در موفقیت تحصیلی دانست و همچنین سایر عوامل مؤثر در موفقیت اثرات خود را از طریق انگیزه تحصیلی، بر روند تحصیلی دانشجویان اعمال می کنند. از آنجایی که انگیزه کلید یادگیری دانشجویان هست و دانشجویان رشته های علوم پزشکی مه...

متن کامل

انگیزه تحصیلی و رابطه آن با برخی از عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

زمینه و هدف : نیروی انسانی وآموزش آنها محور توسعه کشور در زمینه ­ ها ­ ی مختلف به شمار می­رود و انگیزه، موتور محرکه یادگیری در انسان است. برای ایجاد تغییر رفتار در فراگیران، باید به عوامل مرتبط با انگیزه و میزان تأثیر آنها پی­برد. این مطالعه به منظور بررسی رابطه برخی از عوامل با انگیزه تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد. روش­کار : این مطالعه توصیفی– تحلیلی در سال 1385 بر روی...

متن کامل

بررسی افت تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مقدمه: افت تحصیلی یکی از مشکلات آموزشی دانشکده­ های گروه پزشکی است. شناخت بیشتر ابعاد این پدیده می ­تواند به ارائه راه ­های پیشگیری از آن بیانجامد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود. روش ها: : در این مطالعه توصیفی - مقطعی که در سال 1394 انجام گرفت. 310 نفر از دانشجویانی­که حداقل یک­سال تحصیلی را در دانشگاه علوم پزشکی ...

متن کامل

بررسی شاخصهای افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سابقه و هدف: یکی از مهمترین مسائل و مشکلات نظام آموزشی موضوع افت تحصیلی می باشد. پیشگیری از شکست تحصیلی و تبعات آن در گرو توجه به عوامل موثر احتمالی می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی شاخصهای افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن بر روی کلیه دانش آموختگان دانشکده پیراپزشکی کاشان انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی کلیه دانش آموختگان (1439 نفر) دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره None

صفحات  50- 59

تاریخ انتشار 2017-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021