انگیزه تحصیلی و رابطه آن با برخی از عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نویسندگان

  • بادله, محمدتقی
  • حسینی, سیدعابدین
  • رحمانی , حسین
چکیده

زمینه و هدف : نیروی انسانی وآموزش آنها محور توسعه کشور در زمینه ­ ها ­ ی مختلف به شمار می­رود و انگیزه، موتور محرکه یادگیری در انسان است. برای ایجاد تغییر رفتار در فراگیران، باید به عوامل مرتبط با انگیزه و میزان تأثیر آنها پی­برد. این مطالعه به منظور بررسی رابطه برخی از عوامل با انگیزه تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد. روش­کار : این مطالعه توصیفی– تحلیلی در سال 1385 بر روی کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان که حداقل یک نیم­سال، واحد کارآموزی را گذرانده بودند (535 نفر)، صورت گرفت. داده­ها به وسیله پرسشنامه معتبر انگیزش تحصیلی (Situational Motivation Scale, SIMS) و پرسشنامه محقق ساخته عوامل مرتبط (رفاه دانشجویی دانشگاه، آموزشی دانشکده، مراکز آموزشی درمانی و آینده شغلی) که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته بود، جمع­آوری گردید. یافته­ها : نتایج نشان داد 474 نفر در پژوهش شرکت کردند (میزان پاسخ 6/88 درصد)؛ 2/73 درصد آنها زن و مابقی مرد بودند. از نظر انگیزه تحصیلی، دانشجوی کاملاً بی­انگیزه وجود نداشت و بیشتر دانشجویان (5/52 درصد) با انگیزه بودند. بین انگیزه تحصیلی با عوامل مرتبط چهارگانه رابطه مستقیم و ضعیف و معنی­داری وجود داشت (001/0= P ). کم­ترین ضریب همبستگی( 14/0) مربوط به ارتباط انگیزه تحصیلی با عامل مراکز بهداشتی و درمانی و بیشترین همبستگی (24/0) با عامل آموزشی دانشکده­ها بوده است. همچنین بین انگیزه تحصیلی با توجه به جنسیت و رشته تحصیلی تفاوتی وجود نداشت. نتیجه­گیری : با وجود ارتباط بین انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط چهارگانه همچنین وجود انگیزه تحصیلی پائین­تر از متوسط در 9/46 درصد از دانشجویان، نیاز توجه هرچه بیشتر متولیان آموزشی به این مهم را طلب می­کنند، هر چند توجه به آینده شغلی دانشجویان در عمل از حیطه فعالیت دانشگاه­ها خارج می­باشد و به یک همت ملی نیازمند است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

Introduction: Motivation is one of the major factors in learning that can affect on various aspects of the students behavior in an educational environments. Academic Motivation can be just causes a direct effect on academic achievement and other effective factors in success act their effects through academic motivation on the students to apply. Since motivation is the key of students learning a...

متن کامل

رابطه افت تحصیلی با رضایت تحصیلی و برخی عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  زمینه و هدف: افت تحصیلی به عنوان یکی از معضلات نظام های آموزشی در کلیه کشور­ها مشاهده شده و تبعات روحی، روانی، خانوادگی و اجتماعی متعددی را برای دانشجویان به همراه دارد. این مطالعه با هدف تعیین رضایت تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال های 89-1387 انجام شد.   روش­ بررسی: این مطالعه توصیفی-­ تحلیلی از نوع مقطعی، در دانشجویان ورودی 89-1387­دانشگ...

متن کامل

ارتباط انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

مقدمه و هدف: انگیزه یکی از عوامل اساسی در یادگیری است و می تواند بر جنبه های مختلف رفتاری دانشجویان در محیط های آموزشی مؤثر باشد. انگیزه تحصیلی را می توان تنها عامل دارای اثر مستقیم در موفقیت تحصیلی دانست و همچنین سایر عوامل مؤثر در موفقیت اثرات خود را از طریق انگیزه تحصیلی، بر روند تحصیلی دانشجویان اعمال می کنند. از آنجایی که انگیزه کلید یادگیری دانشجویان هست و دانشجویان رشته های علوم پزشکی مه...

متن کامل

رابطه افت تحصیلی با رضایت تحصیلی و برخی عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

زمینه و هدف: افت تحصیلی به عنوان یکی از معضلات نظام های آموزشی در کلیه کشور­ها مشاهده شده و تبعات روحی، روانی، خانوادگی و اجتماعی متعددی را برای دانشجویان به همراه دارد. این مطالعه با هدف تعیین رضایت تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال های 89-1387 انجام شد.   روش­ بررسی: این مطالعه توصیفی-­ تحلیلی از نوع مقطعی، در دانشجویان ورودی 89-1387­دانشگاه...

متن کامل

بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

Introduction: Motivation is one of the most important issues affecting academic achievement. This study was designed to assess the degree of educational motivation and their related factors in students of Shahrekord University of Medical Sciences. Methods: In this in analytical cross-sectional study 261 students studying in Shahrekord University of Medical Science during 2014-2015 educational ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره None

صفحات  77- 83

تاریخ انتشار 2008-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022