× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

اهمیت مقاومت القایی نسبت به کلیندامایسین در ایزوله‌های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس واجد ژن انتروتوکسین

نویسندگان

  • سلطان دلال, محمدمهدی
  • شیرازی, محمدحسن
  • عبدالصمدی, زهرا
  • مردانی, نادیا
  • معماریانی, مجتبی
  • پورمند, محمدرضا

چکیده

Background: Clindamycin is a suitable antibiotic for treatment of skin and soft tissue infections. Moreover, it can suppress toxin production in many pathogenic bacteria such as S. aureus. There are two mechanisms of resistance in this antibiotic. Constitutive resistance can be detected by standard disk diffusion method but in the case of inducible resistance, D-test should be carried out. The main aim of this study is to determine prevalence of clindamycin inducible resistance among methicillin resistant and susceptible isolates of S. aureus isolated from different clinical samples. Methods: A total of 87 clinical isolates from clinical samples were collected. Methicillin resistance was determined using standard disk diffusion method. Subsequently, D-test was carried out according to CLSI guideline. Presence of the sea gene (enterotoxin A) was detected by PCR using specific primers. Results: Out of 87 isolates, 18(20.7%) were clindamycin inducible resistant while constitutive resistance was detected among 21(24.1%) isolates. The 95% Confidence intervals for the proportion of inducible clindamycin resistance among clinical isolates of S. aureus was 12.2% to 29.2%. The inducible phenotype in MRSA isolates was more common than that of MSSA isolates (33.3% vs 5.1%).Significant differences were found between prevalence of inducible clindamycin resistance and type of infection (p=0.045). Importantly, there was a significant correlation between sea gene and the constitutive/inducible resistance (p<0.0001). Conclusions: Due to the high prevalence of clindamycin inducible resistance among clinical isolates of S. aureus, we recommend D-test to avoid treatment failure.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه و هدف: با افزایش بروز انواع عفونت های ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس به ویژه سویه های مقاوم به متی سیلین (MRSA)، استفاده از آنتی بیوتیک های موثری همچون کلیندامایسین و اریترومایسین، به منظور درمان عفونت های سیستمیک و موضعی ایجاد شونده توسط این ارگانیسم را بیشتر کرده است. با این حال، نگرانی از احتمال ظهور مقاومت به کلیندامایسین در طی درمان، برخی از پزشکان را از تجویز آن دلسرد می کند. هدف از ا...

زمینه و اهداف: ماکرولیدها، لینکوزآمیدها و استرپتوگرامین (MLSB) B به طور وسیعی در درمان عفونت های استافیلوکوکی استفـاده می شوند. کلیندامایسین داروی منتخب در درمان برخی از عفونت های استافیلـوکوک خصوصـا عفونت های پوست و بـافت هـای نرم است. اریترومـایسین و کلیندامایسین دو کلاس معین از عـوامـل ضد میکروبی هستند کـه سنتز پروتئین را در سلول های باکتری مهار می کنند. مقاومت القایی به کلیندامایسین با روش...

Background and purpose: Clindamycin is used in treatment of common infections caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Constitutive or inducible resistance of clindamycin are important factors in choosing that as an effective antibiotic. The aims of this study were to determine inducible resistance clindamycin and analysis of multiple antibiotic resistance profile in clinic...

زمینه: افزایش عفونت‌های ایجاد شده به‌وسیله سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس و تغییر در الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی، منجر به استفاده مجدد از آنتی‌بیوتیک‌های ماکرولید- لینکوزآمید و استرپتوگرامین B جهت درمان این عفونت‌ها شده است. با توجه به اینکه تاکنون در ایران مطالعه‌ای بر روی ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس‌های اکتسابی از جامعه صورت نپذیرفته است، بنابراین این بررسی با هدف تیپ‌بندی مولکولی ایزوله‌های...

زمینه و هدف: باکتری­های جنس استافیلوکوکوس بیشترین فراوانی را در بین ایزوله­های جدا شده از نمونه­های بالینی به خود اختصاص داده­اند. گونه­های استافیلوکوکوس اورئوس تولید کننده انتروتوکسین A نسبت به گونه­های فاقد این توکسین قدرت ماندگاری بیشتری را در برابر دفاع ایمنی میزبان و آنتی­بیوتیک­ها دارا می­باشند. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی نسبی ژن انتروتوکسین A در ایزوله­های استافیلوک...

مقدمه و هدف: با افزایش بروز انواع عفونت های ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس به ویژه سویه های مقاوم به متی سیلین (mrsa)، استفاده از آنتی بیوتیک های موثری همچون کلیندامایسین و اریترومایسین، به منظور درمان عفونت های سیستمیک و موضعی ایجاد شونده توسط این ارگانیسم را بیشتر کرده است. با این حال، نگرانی از احتمال ظهور مقاومت به کلیندامایسین در طی درمان، برخی از پزشکان را از تجویز آن دلسرد می کند. هدف از ا...