اهمیت کیفیت تطابق تاریخچه بر روی پیش‌بینی عملکرد مخزن با کاربرد سناریوهای مختلف تزریق گاز امتزاجی

نویسندگان

  • سید محمد زمانزاده
  • محمدرضا عبدالی
  • مرتضی شگفت‌فرد
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه ی سناریوهای مختلف تزریق گاز در یک مخزن نفتی شکافدار

به دلیل پیچیدگی های موجود در فرآیندهای تزریق گاز به مخازن شکافدار، انجام مطالعات جامع از جمله شبیه سازی این مخازن ضروری است. این نوشتار مطالعه ای در خصوص شبیه سازی سناریوهای مختلف تزریق گاز در یک مخزن نفتی شکافدار را ارائه می دهد. طی این تحقیق، تزریق متناوب گاز-آب1 (wag) و تزریق پیوسته ی گاز برای افزایش تولید میدان بررسی شد. در روش wag، گاز و آب به صورت متناوب به مخزن تزریق شده و از طریق افزایش...

متن کامل

بررسی سناریوهای مختلف تزریق گاز در مخازن کربناته ی ایران

تزریق گاز به مخازن نفتی از ضروری ترین عوامل در صیانت از ذخایر نفتی و یکی از راهبردهای تولید پایدار است. تزریق گاز کافی و به موقع، افزون بر بازیافت میلیاردها بشکه نفت به تله افتاده در مخزن، موجب حفظ جایگاه تولید کشورمان در اوپک شده و امکان ذخیره سازی مقادیر چشم گیری گاز برای نسل آینده را نیز فراهم خواهد کرد. در فرآیند تزریق گاز غنی اگر حداقل فشار امتزاجی کمتر از psi 4500 باشد از نظر اقتصادی استف...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 70

صفحات  -

تاریخ انتشار 2013-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021