اولویت‌بندی عوامل موثر بر وقوع زمین‌لغزش و تهیه نقشه حساسیت آن با استفاده از الگوریتم نوین جنگل تصادفی (مطالعه موردی: بخشی از استان گلستان)

نویسندگان

  • محمدی, مجید
  • پورقاسمی, حمیدرضا
چکیده

Landslide as a natural hazard is very dangerous especially in mountainous areas that result in loss of human life and property around the world. Iran is always exposed to landslide hazard especially in the north and west because of climatic and topographic conditions. The aim of this research is prioritization of landslide-conditioning factors and its landslide susceptibility mapping in the part of Golestan Province using random forest new algorithm. At first, landslide locations were identified using field survey, historical report, and Google earth. In total, 78 landslide locations were identified and divided into two parts for modeling (70%) and validation (30%). Eleven factors of landslide-conditioning including slope aspect, altitude, distance from streams, distance from faults, distance from roads, lithology, land use, slope-length, plan curvature, precipitation, and slope angle were prepared. The relationships between the effective factors and the landslide inventory map were calculated using the random forest algorithm, and then landslide susceptibility map was prepared in the GIS environment. Prioritization of landslide-conditioning factors showed that distance from road, distance from faults, and altitude have the most effect on landslide occurrence respectively. Finally landslide susceptibility map produced by random forest model were divided to four susceptibility classes such as low (29.18%), moderate (33.44%), high (24.82%), and very high (12.55%). ROC curve and the area under the curvewere used for accuracy assessment of the prepared map using about 30% of landslides. Results showed that the random forest model produced reasonable accuracy in landslide susceptibility mapping with area under curve of 0.706.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع حرکات دامنه‌ای و تهیه نقشه پهنه‌ی خطر وقوع آن با استفاده از الگوریتم نوین جنگل تصادفی(‌مطالعه موردی: بخشی از حوضه آبریز سد لتیان )

اولین گام مهم و اساسی در ارزیابی خطر حرکات‌دامنه‌ای تهیه نقشه‌های خطر وقوع حرکات دامنه‌ای است، این نقشه‌ها به عنوان یک محصول نهایی است که می تواند برای برنامه‌ریزی کاربری اراضی مفید واقع شود. هدف از این پژوهش اولویت‌بندی عوامل موثر در وقوع حرکات دامنه‌ای و پهنه‌بندی خطر وقوع آن با استفاده از الگوریتم نوین جنگل تصادفی در نقشه توپوگرافی 1:50000 لشکرک در قسمت شمالی سد لتیان می‌باشد. با توجه به ویژ...

متن کامل

اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر وقوع زمین‌لغزش و پهنه‌بندی حساسیت آن

The objective of the current research was to prioritize effective factors in landslide occurrence and its susceptibility zonation using Shannon’s entropy index in North of Tehran metropolitan. To this end, 528 landslide locations were identified using satellite images such as Geoeye (2011-2012), SPOT-5 (2010), and field surveys, and then landslide inventory map was created for the study a...

متن کامل

تهیه نقشه حساسیت به خطر زمین‌لغزش و ارزیابی آن با استفاده از اپراتورهای فازی

One of our first activities in natural resources management and development programs is to acquire knowledge on Landslide Susceptible areas. The aim of this research is landslide hazard zonation in some part of Haraz watershed between Vana village and Emam zadeh Ali, using fuzzy membership functions and fuzzy operators. At first landslide points were recognized using arial photography and field...

متن کامل

تهیه نقشه حساسیت به خطر زمین‌لغزش و ارزیابی آن با استفاده از اپراتورهای فازی

One of our first activities in natural resources management and development programs is to acquire knowledge on Landslide Susceptible areas. The aim of this research is landslide hazard zonation in some part of Haraz watershed between Vana village and Emam zadeh Ali, using fuzzy membership functions and fuzzy operators. At first landslide points were recognized using arial photography and field...

متن کامل

اولویت‌بندی عوامل موثر بر وقوع زمین‌لغزش و پهنه‌بندی خطر آن با استفاده از ‏تئوری احتمالاتی دمپستر شفر، مطالعه موردی: حوضه ونک سمیرم، استان ‏اصفهان

زمین­‌لغزش‌­ها از مهمترین رخدادهای طبیعی هستند و اتخاذ استراتژی کاهش خسارات و حفظ منابع طبیعی و انسانی در این رابطه ضروری می‌­باشد. اهداف این پژوهش، تشخیص عوامل موثر در زمین‌لغزش، پهنه‌­بندی و ارزیابی رخداد این پدیده با استفاده از تئوری دمپستر شفر و تکنیک GIS می‌­باشد. در این پژوهش، بر اساس تلفیق نقشه لغزش با نقشه‌های عوامل موثر مانند مقدار شیب، فاصله از جاده، تراکم آبراهه، ارتفاع، بارش، کاربری...

متن کامل

بررسی امکان تهیه نقشه خطر زمین‌‌لغزش با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی (محدوده‌‌ی موردمطالعه: حوزه آبخیز سردارآباد، استان لرستان)

با توجه به توانایی­ تکنیک­های داده­ کاوی، کاربرد آن­ها در رشته ­های مختلف مهندسی و علوم زمین گسترش فراوانی داشته است. هدف از پژوهش حاضر پهنه‌بندی حساسیت زمین‌لغزش با استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی، در حوزه آبخیز سردارآباد در شهرستان خرم‌آباد، استان لرستان است. جنگل‌های تصادفی یک نوع مدرن از درخت- پایه هستند که شامل انبوهی از درخت­های کلاس‌بندی و رگرسیونی می­باشند. الگوریتم جنگل تصادفی مبتنی بر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 15

صفحات  161- 170

تاریخ انتشار 2017-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021