اولویت‌بندی موانع فنی‌ـ‌ سازمانی کاربرد IT در سازمان‌های ورزشی با AHP

نویسندگان

  • نرگس اسمعیلی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
  • نسیم صالحی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
چکیده مقاله:

امروزه، استفاده از فناوری اطلاعات برای کلیۀ سازمانها ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. از‌طرفی، استفاده از فناوری اطلاعات با موانع و چالش‌هایی همراه است؛ لذا، به‌منظور اولویت‌بندی موانع سازمانی و فنی کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی ایران، نظرات 71 نفر از کارشناسان و مدیران سازمان‌های ورزشی از طریق پاسخگویی به پرسشنامه¬های محقق¬ساخته جمع¬آوری شد. روایی (صوری، محتوایی)پرسشنامه توسط متخصصانتأیید و پایایی آنها به خاطر نرخ ناسازگاری پرسشنامه¬ها که کمتر از (1/0) بود، تایید گردید. یافته‌ها نشان داد موانع سازمانی، اهمیت بیشتری از سایر موانع دارد. همچنین، مانع برنامه‌ریزی در بین موانع سازمانی، و مشکلات سختافزاری در میان گزینههای موانع فنی، اولویت اول را به‌خود اختصاص داده‌اند. در‌مجموع، در میان موانع سازمانی و موانع فنی، مانع برنامه‌ریزی بیشترین اهمیت را دارد. با توجه به یافته¬های پژوهش می-توان گفت مانع سازمانی، از مهم‌ترین موانع پیش‌ روی کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی ایران است؛ لذا، تدوین و توسعۀ برنامه‌های مناسب جهت رفع این مانع، ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اولویت بندی موانع فنی ـ سازمانی کاربرد it در سازمان های ورزشی با ahp

امروزه، استفاده از فناوری اطلاعات برای کلیۀ سازمانها ضروری و اجتناب ناپذیر است. از طرفی، استفاده از فناوری اطلاعات با موانع و چالش هایی همراه است؛ لذا، به منظور اولویت بندی موانع سازمانی و فنی کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان های ورزشی ایران، نظرات 71 نفر از کارشناسان و مدیران سازمان های ورزشی از طریق پاسخگویی به پرسشنامه¬های محقق¬ساخته جمع¬آوری شد. روایی (صوری، محتوایی)پرسشنامه توسط متخصصانتأیی...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اولویت‌بندی موانع کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی با استفاده از روش AHP

  امروزه استفاده از فناوری اطلاعات با موانع و چالش‌هایی روبه‌روست، ازاین‌رو به‌منظور اولویت‌بندی موانعکاربرد فناوری اطلاعات در سازمان‌های ورزشی نظرهای 71 نفر از کارشناسان و مدیران این سازمان‌ها از طریق پاسخگویی به پرسشنامه­های محقق­ساخته جمع­آوری شد. روایی (صوری، محتوایی) پرسشنامه توسط متخصصان و پایایی آنها به‌سبب نرخ ناسازگاری پرسشنامه­ها که کمتر از 1/0 بود، تأیید شد. روش تحقیق حاضر توصیفی ـ ...

متن کامل

کاربرد تحلیل پوششی داده ها در تعیین ضریب نفوذ سازمانهای ورزشی کارا در عملکرد سازمانهای ورزشی ناکارا

هدف از تحقیق حاضر، تعیین فدراسیون های مرجع برای الگوبرداری فدراسیون های ورزشی ناکارا بود. در یک جامعه هر سازمان کارا تاثیر خاص خود را بر عملکرد سایر سازمان ها دارد، پس انتخاب سازمان مرجع برای بهره مندی از الگو های مدیریتی اولین قدم در موفقیت این طرح می باشد. در این تحقیق چهارده فدراسیون ورزشی منتخب ایران که از نظر اینکه جزء رشته های ورزشی مادر و فدراسیون های مهم، مدال آور بودند، بر حسب اولویت ا...

متن کامل

بررسی رابطه سلامت سازمانی با فرهنگ سازمانی مدیران سازمانهای دفاعی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت سازمانی با فرهنگ سازمانی مدیران مراکز  دفاعی انجام شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ چگونگی جمع آوری اطلاعات از جمله پژوهش‌های توصیفی-همبستگی می‌باشد. جامعه آماری  شامل کلیه مدیران و معاونین مراکز دفاعی (303=N) در سال 94-1393 می باشد که 169نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد سلا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 30

صفحات  241- 251

تاریخ انتشار 2015-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023