اولویت بندی روش‌های کنترل صدا در شرکت شیشه همدان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نویسندگان

  • اسحاقی, محبوبه
  • ریاحی خرم, مهدی
  • گلمحمدی, رستم
چکیده

Introduction: The purpose of this study was prioritizing the noise control methods using Analytic Hierarchy Process (AHP) technique in Hamadan glass industry. .Material and Method: This is a cross-sectional – descriptive - analytical study. According to a survey of experts by questionnaire and Delphi method four criteria were selected including cost, efficiency, executive capability and not to interfere in the process and eleven alternatives for control options. Prioritizing of the items was conducted based on the study criteria as well as the importance ranking determined in this study. .Result: The results showed all that consistently Ratios were less than 10 % and compatibility of answers has been confirmed. According to expert’s views, the criteria of executive capability (0.277) and using the barrier between the two main sections (0.111) have achieved the highest priority among the criteria and control methods, respectively. . Conclusion: In this study a pattern of decision-making structure was introduced based on Analytic Hierarchy Process for determining the method noise control. This method can improve the decision making process and prioritizing noise control methods as an efficient and effective approach.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اولویت بندی روش های کنترل صدا در شرکت شیشه همدان با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (ahp)

مقدمه: هدف مطالعه حاضر، اولویت بندی روش های کنترل صدا با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(ahp) در شرکت شیشه همدان بود. روش کار: مطالعه از نوع مقطعی- توصیفی- تحلیلی بوده و بر اساس نظر سنجی از کارشناسان از طریق پرسشنامه و روش دلفی، چهار معیار شامل هزینه، کارایی، قابلیت اجرا و عدم تداخل در فرایند و 11 گزینه روش کنترلی انتخاب گردید. اولویت بندی گزینه ها بر اساس معیارهای مورد مطالعه و تعیین ...

متن کامل

اولویت بندی روش های کنترل وکاهش آلودگی صدا در شرکت سیمان لارستان با استفاده از فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

Introduction: exposure to noise pollution leaves Different effects on human. Goal in this Paper is the prioritizing methods of control and reduce noise pollution in Larestan cement Factory using analytical hierarchy process (AHP). Methods: For screening criteria and methods used in AHP technique, Delphi method was used. After polling of 15 experts, 8 criteria and 9 methods was selected from ...

متن کامل

اولویت بندی روش های کنترل وکاهش آلودگی صدا در شرکت سیمان لارستان با استفاده از فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(ahp)

مقدمه: مواجهه با آلودگی صدا عوارض مختلفی را در انسان برجای می گذارد. هدف ما در این مقاله اولویت بندی روش های کنترل و کاهش آلودگی صدا در شرکت سیمان لارستان با استفاده از فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی است. روش بررسی: جهت غربالگری معیارها و روش های مورد استفاده درروش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی از روش دلفی استفاده شد. که پس از نظرخواهی از 15 کارشناس خبره ، 8 معیار و 9 گزینه با اجماع نظر آنان ان...

متن کامل

تعیین اولویت های گردشگری در منطقه گاوخونی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

از راهبردهای توسعه پایدار، توسعه فعالیت‌های گردشگری می باشد. تعیین ارزش‌های گردشگری و استعدادهای طبیعی منطقه به همراه برنامه‌ریزی صحیح می تواند منجر به توسعه درآمدهای اقتصادی از طریق گردشگری گردد. منطقه گاوخونی از مناطق پرجاذبه‌ای است که با داشتن دامنه وسیعی از پتانسیل‌های گردشگری، امکان انتخاب فرصت‌های گردشگری مختلفی را برای گردشگران فراهم می نماید. در این پژوهش با استفاده از روش فرآیند تحلیل ...

متن کامل

اولویت بندی بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (ahp)

استان خراسان جنوبی جزو استان هایی است که علیرغم دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های گوناگون و به رغم اجرای سیاست های توسعه ای مختلف هنوز دچار توسعه نیافتگی در برخی ابعاد به ویژه در زمینه اقتصادی می باشد. عدم شناخت دقیق از بخش های اقتصادی اولویت دار استان و ظرفیت های رشد آنها موجب گردیده که سرمایه، امکانات، حمایت ها و سیاستگذاری های توسعه ای استان به درستی در بخش های واجد اولویت و دارای قابلیت رشد...

متن کامل

اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP

استانداردهای حسابرسی یکی از مهمترین اجزای موثر بر کیفیت حسابرسی می باشداگر چه عوامل دیگری همچون درک،شناخت و برداشت کاربران، مهارت ها و شایستگی حسابرسان، اقدامات و ضوابط نظارتی و محیطی در کیفیت خدمات حسابرسی تاثیرگذار شناخته شده اند اما استانداردهای حسابرسی تنها عاملی است که توسط انجمن ها و مراجع حرفه ای به رسمیت شناخته شدهاست. در این پژوهش، هدف ما اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی از دیدگاه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 1

صفحات  75- 84

تاریخ انتشار 2012-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021