اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

نویسندگان

  • Aghili, Amin Dept of Health Care Management, Faculty of management and Medical Informatics, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  • جعفری, مهدی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
  • رعدابادی, مهدی مرکز پژوهش ها علمی دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
  • صادقی فر, جمیل گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
  • پورشرعیاتی, فاطمه مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
چکیده

مقدمه: چالش های نظام های ارائه خدمت، نیاز به کارکنانی که با انگیزه بیشتر بتوانند عملکرد بهتر و اثر بخش تری داشته باشند را ضروری ساخته است، لذا توجه همه جانبه به رضایت شغلی این کارکنان جهت ارتقای بهره وری سازمانی امری مسلم تلقی می شود. مطالعه حاضر با هدف اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به انجام رسید. مواد و روش ها: مطالعه توصیفی حاضر در سال 1394 بر روی کارکنان 5 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ‌ای شامل دو بخش سوالات دموگرافیک و 9 مولفه تاثیرگذار بر رضایت شغلی بود که از نظر روایی و پایایی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده روش تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert Choice نسخه 11 صورت پذیرفت. یافته های پژوهش: بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی و مقایسات زوجی در عوامل مورد بررسی، بالاترین وزن یا اولویت مربوط به پاداش و حقوق و مزایا با وزن 262/0 و پایین ترین وزن یا اولویت مربوط به نظارت و سرپرستی با وزن 030/0 بود. مولفه های امنیت شغلی (182/0)، ارتقای شغلی(177/0)، موقعیت شغلی(091/0)، شرایط محیط کار(075/0)، ارتباط با همکاران(063/0)، ارتباط با زندگی شخصی(060/0) و سیاست گذاری مدیریت(035/0) نیز اولویت های بعدی را کسب نمودند. هم چنین رتبه مولفه ها در کارکنان زن و مجرد بیشتر از کارکنان مرد و متاهل بود. بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد اصلاح مکانیسم های ارائه پاداش در بیمارستان ها و استفاده از اهرم هایی مثل مدیریت بر مبنای عملکرد بتواند موجب ارتقای انگیزه و عملکرد کارکنان گردد. به علاوه تلاش در جهت تقویت روابط اجتماعی میان همکاران نیز به هر چه بیشتر شدن این رضایت به عنوان یکی از مولفه های تاثیرگذار کمک شایانی خواهد کرد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

Introduction: In any organization, manpower is the most important element in the improvement and development of that organization and the main factor in achieving the predicted objectives. Job satisfaction not only plays a significant role in achieving organizational objectives it also playas a significant part in the health of individuals as well as the society, thus the influencing factors mu...

متن کامل

اولویت بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات بیمارستان از دیدگاه همراهان بیمار بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

Introduction: Hospitals play an important role in providing the health care services. Therefore, evaluation of service quality is worthy of considerable attention. Based on the models in the existing literature, this paper presents a framework for measuring the hospital service quality. It also employs AHP to prioritize the patients’ expectations of service quality. Methods: The presen...

متن کامل

عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مقدمه: در هر سازمان ، نیروی انسانی مهم ترین رکن تعالی و ترقی سازمان و عامل اساسی تحقق اهداف پیش بینی شده در آن مجموعه است. با توجه به اینکه رضایت شغلی علاوه بر تحقق اهداف سازمانی در سلامتی فردی و اجتماعی نقش ویژه ای ایفا می نماید . بنابراین مطالعه پیرامون عوامل اثرگذار بر آن ، می بایست همواره مورد توجه مدیران دستگاه های دولتی قرار گیرد تا با شناخت دقیق فرصت ها و تهدیدها نقاط ضعف را ترمیم و نقاط...

متن کامل

بررسی و اولویت بندی عوامل استرس‌زای مؤثر بر عملکرد شغلی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

بررسی و اولویت بندی عوامل استرس‌زای مؤثر بر عملکرد شغلی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه محمد حیدری ثانی ، مجید واحدی ، غلامرضا رحیمی ، بهلول رحیمی * تاریخ دریافت 03/06/1392 تاریخ پذیرش 06/08/1392 چکیده پیش زمینه و هدف: در دهه‌ی اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمان‌ها مورد توجه بسیار واقع گردیده است که گویی استرس مسئله همگانی و همه‌گیر و مبتلا به انسانِ امروز و مشخصه‌ی زندگی اوس...

متن کامل

اولویت بندی قطعات موتور خودرو در توسعه و بهبود بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

امروزه سازمان‌های بسیاری سامانه‌های مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) را بکار گرفته‌اند، یکی از کاربردهای این سامانه‌ها، مدیریت شکایات مشتریان (م.ش.م.) است. م.ش.م. راهی به منظور دریافت بازخورد از مشتریان است، بنابراین ابزاری در برای برنامه های بهبود کیفیت محصول است. بعد از خرید محصول به توسط مشتریان، آن‌ها اطلاعات خوبی برای عملکرد بلادرنگ محصولات و خدمات سازمان دارند. از این رو در این پژوهش با است...

متن کامل

باز پس گرفته شده: عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

Introduction:In every organization ,man power is the most important element. of excellence and progress and is the essential factor in the realization of its goals. Since job satisfaction plays a significant role in achieving organizational goals as well as individual and social health, thus the influencing factors must be examined by the public sector so they cold correct the weaknesses and re...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 26  شماره 1

صفحات  195- 203

تاریخ انتشار 2018-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021