اولویت بندی عوامل موثر بر عملیات جستجو و نجات دریایی با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی

نویسندگان

  • جعفر سیاره دانشیار مدیریت علوم دریایی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
  • رویا حقی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت- پردیس دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده

پس از بروز هر سانحه دریایی اولین مکانی که با آن ارتباط و تماس اضطراری برقرار می‌شود نزدیک‌ترین مرکز تجسس و نجات دریایی آن منطقه است. این مرکز مسئول اعمالی چون تجسس و نجات، کمک‌های پزشکی، جلوگیری از آلودگی دریا و کنترل ایمنی دریایی یک منطقه به حساب می‌آید. بنابراین لازم است تا عواملی که در موفقیت یا عدم موفقیت عملیات جستجو و نجات دریایی موثر هستند، شناسایی و اولویت بندی گردند. این مقاله با رویکرد توصیفی-پیمایشی، عوامل موثر بر عملیات جستجو و نجات دریایی را شناسایی و سپس با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی آن‌ها را رتبه بندی کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بین 5 گروه تجهیزات مرتبط با عملیات جستجو و نجات، نیروی انسانی، فعالیت‌های دریایی، سازمان های مربوطه و قوانین و مقررات، تجهیزات مرتبط با عملیات جستجو و نجات از اولویت بیشتری در موفقیت یا عدم موفقیت عملیات جستجو و نجات دریایی برخوردار می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

زمینه و هدف: یکی از ابزارهای مناسب برای ایجاد سازمانی پویا و هدفمند که در محیطی  پرمخاطره به همراه محدودیت منابع طبیعی و مشکلات استفاده از نیروی انسانی بتواند پایداری و ماهیت رقابتی خود را حفظ کند، به کار گرفتن الگوهای مدیریتی نو به ویژه مدیریت کیفیت جامع است. هدف مدیریت کیفیت جامع، ایجاد تحول در شیوه عملکرد و فعالیت­های سازمانی است. لذا می­بایست به منظور درک صحیح از اهمیت مدیریت کیفیت جامع و م...

متن کامل

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی بهینه بازاریابی، در شرایط رکود اقتصادی و با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی و گروهی

آنچه مسلم است دوران رکود کاهش تقاضا را در پی خواهد داشت نه قطع تقاضا، بنابراین بنگاه ها با چالش جدی رو به رو می شوند، کسب و کارهای کندتر و ضعیف تر از بین می روند و بنگاه های قوی و مقاوم تر باقی می مانند. در این بین توجه به بخش بازاریابی و بخصوص استراتژی های بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی می تواند نقش بسیار مهمی در این بین ایفا کند. استراتژی های بازاریابی از تنوع بسیار زیادی برخوردار است و شرکت...

متن کامل

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تبلیغات بازاریابی اداره بندر چابهار با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی

بنادر با توجه به ماهیت فعالیت‌شان (ملی و بین المللی)، سرمایه کلان جهت احداث بندر و جهانی شدن (افزایش رقابت بین بنادر در سطح ملی و بین المللی) نیازمند به حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید می باشد. کشور ما به دلیل داشتن مرزهای خشکی و دریایی گسترده، موقعیت استراتژیک، دسترسی به آب‌های آزاد و داشتن شیوه‌های مختلف حمل و نقل می‌تواند به عنوان یک مسیر ترانزیتی مهم در سطح منطقه و جهان عمل نموده و استف...

متن کامل

بررسی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذار بر اجرای مناسب عملیات نجات دریایی در مقیاس بزرگ

هدف از این تحقیق بررسی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر اجرای مناسب عملیات نجات دریایی در مقیاس بزرگ می باشد. عملیات نجات در مقیاس بزرگ، عملیاتی است که برای کمک‌رسانی فوری به تعداد زیادی از افراد در اضطرار انجام می شود، به‌طوری که امکانات موجود در یک مرکز جستجو و نجات به تنهایی جواب‌گوی این امر نباشد. امروزه، با رشد چشمگیر تردد شناورها و هواپیماهای مسافربری در دنیا و به دنبال آن بروز حوادث و سوان...

متن کامل

اولویت بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات بیمارستان از دیدگاه همراهان بیمار بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

Introduction: Hospitals play an important role in providing the health care services. Therefore, evaluation of service quality is worthy of considerable attention. Based on the models in the existing literature, this paper presents a framework for measuring the hospital service quality. It also employs AHP to prioritize the patients’ expectations of service quality. Methods: The presen...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 6

صفحات  1- 10

تاریخ انتشار 2016-12-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021