اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش بااستفاده از همبستگی لجستیک (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سیاه دره همدان)

نویسنده

چکیده

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل موثر بر زمین لغزش و پهنه بندی حساسیت آن درحوزه آبخیز لتیان

زمین لغزش هر ساله در نقاط مختلف جهان سبب زیان­های اقتصادی و اجتماعی بسیاری می­شود. این زیان ها می­تواند با استفاده از اقدامات مدیریتی مناسب مانند تهیۀ نقشه­های پهنه­بندی حساسیت زمین لغزش در حوضه تا حد زیادی کاهش یابد. ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪﻱ حساسیت ﺯﻣﻴﻦ ﻟﻐـﺰﺵ ﺑـﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ روش فاصلۀ ماهالانوبیس در حوزۀ لتیان ﺍﺳﺖ. ابتدا بر اساس تفسیر عکس­های هوایی و بازدید­های میدانی گسترده تعداد 208 مورد زم...

متن کامل

بررسی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش و روش پهنه بندی وقوع آن (مطالعه موردی: حوزه آبخیز طالقان)

زمین لغزش به عنوان یکی از انواع حرکات توده ای خاک و زمین، پدیده ای است که در اثر اقدامات انسان فراوانی وقوع آن تشدید می شود. وقوع این پدیده موجب تولید حجم زیادی از رسوبات همراه با خسارات جانی و مالی قابل ملاحظه می گردد. یکی از ابزار اصلی جهت پیشگیری از شکل گیری و وقوع این نوع فرسایش آبی، تهیه نقشه مناطق حساس و مستعد وقوع آن است. در این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر در شکل گیری و و وقوع زمین ل...

15 صفحه اول

پهنه‌بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: حوضه دز علیا)

This research was conducted to prepare landslide susceptibility zonation (LSZ) map for the Dez-e-Ouliabasin using logistic regression model. For this purpose, at first, the most important factors affecting land sliding including slope, aspect, elevation, precipitation, the distance from road, the distance from fault, the distance from drainage, land use, and lithology were determined. Then, the...

متن کامل

تهیه نقشه حساسیت به وقوع زمین لغزش در حوزه آبخیز سجارود با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک

In this research, logistic regression analysis was used to create a landslide hazard map for Sajaroud basin. At first, an inventory map of 95 landslides was used to preduce a dependent variable, which takes a value of 0 for absence and 1 for presence of landslides. Ten factors affecting landslide occurence such as elevation , slope gradient, slope aspect, slope curvature, rainfall, distance fro...

متن کامل

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از رگرسیون لجستیک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گاماسیاب)

درک اینکه زمین لغزش ها در چه جاه هایی بیشترین احتمال وقوع را دارند در کاهش خسارات مالی و جانی زمین لغزش های آینده بسیار مهم است. در این تحقیق به منظور تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش حوزه آبخیز سیاه دره از روش تحلیل آماری رگرسیون لجستیک چند متغیره به دلیل نیاز به فرضیات آماری کمتر نسبت به سایر روشهای آماری چندمتغیره و ایجاد بهترین تابع رابطه بین حضور و عدم حضور زمین لغزش و مجموعه ای از عوامل ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 19

صفحات  67- 70

تاریخ انتشار 2012-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021