اولویت بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات بیمارستان از دیدگاه همراهان بیمار بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

نویسندگان

  • حسینیان ندوشن, سید کمال
چکیده

Introduction: Hospitals play an important role in providing the health care services. Therefore, evaluation of service quality is worthy of considerable attention. Based on the models in the existing literature, this paper presents a framework for measuring the hospital service quality. It also employs AHP to prioritize the patients’ expectations of service quality. Methods: The present study is descriptive and applied. The data was collected through pairwise comparisons questionnaire that was distributed among patients family in a Children hospital in Bandar Abbas. The obtained data were analyzed by the use of FAHP and excel software. Results: The results show that among the different dimensions of hospital service quality investigated in the present study, the patients listed 6 main dimensions in order of priority: overall services (0.270), accessibility (0.203), medical services (0.172), environment (0.152), administration (0.118), and relation (0.085). Among different criteria, accurate diagnosis of illness (0.115) and availability of round-the-clock services (0.066), as the most important criteria, while visiting time (0.0010) and the quality and variety of food (0.0020) was the least important criteria. Conclusion: The framework provided in the present study might be employed by the hospitals to evaluate the quality of their services to the patients and their family from different aspects in order to improve the quality of their services and also to prioritize the service quality practices and thus satisfy their patients.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

مقدمه: چالش های نظام های ارائه خدمت، نیاز به کارکنانی که با انگیزه بیشتر بتوانند عملکرد بهتر و اثر بخش تری داشته باشند را ضروری ساخته است، لذا توجه همه جانبه به رضایت شغلی این کارکنان جهت ارتقای بهره وری سازمانی امری مسلم تلقی می شود. مطالعه حاضر با هدف اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به انجام رسید. مواد و روش...

متن کامل

اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP

استانداردهای حسابرسی یکی از مهمترین اجزای موثر بر کیفیت حسابرسی می باشداگر چه عوامل دیگری همچون درک،شناخت و برداشت کاربران، مهارت ها و شایستگی حسابرسان، اقدامات و ضوابط نظارتی و محیطی در کیفیت خدمات حسابرسی تاثیرگذار شناخته شده اند اما استانداردهای حسابرسی تنها عاملی است که توسط انجمن ها و مراجع حرفه ای به رسمیت شناخته شدهاست. در این پژوهش، هدف ما اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی از دیدگاه...

متن کامل

اولویت بندی عوامل موثر بر عملیات جستجو و نجات دریایی با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی

پس از بروز هر سانحه دریایی اولین مکانی که با آن ارتباط و تماس اضطراری برقرار می‌شود نزدیک‌ترین مرکز تجسس و نجات دریایی آن منطقه است. این مرکز مسئول اعمالی چون تجسس و نجات، کمک‌های پزشکی، جلوگیری از آلودگی دریا و کنترل ایمنی دریایی یک منطقه به حساب می‌آید. بنابراین لازم است تا عواملی که در موفقیت یا عدم موفقیت عملیات جستجو و نجات دریایی موثر هستند، شناسایی و اولویت بندی گردند. این مقاله با رویکر...

متن کامل

تحلیل و ارزیابی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در اولویت بندی سناریوهای توسعه گردشگری روستایی

استان مازندران یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری در کشور است. هدف پژوهش پیش‌‌رو بررسی سناریوهای ممکن آینده توسعه گردشگری روستایی در استان مازندران و اولویت‌بندی این سناریوها بر اساس دو شاخص مطلوبیت و احتمال است. برای دستیابی به این هدف از شیوه سناریونویسی در علم و هنر آینده‌پژوهی و روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی استفاده ‌شده است. یافته‌های این پژوهش به مطلوب و محتمل بودن سه سناریو؛ توسعه گردشگری سلامت...

متن کامل

اولویت بندی انتظارات بیماران از کیفیت خدمات بیمارستان با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)( مطالعه موردی : بیمارستان دولتی در شهر بندرعباس)

Background: The main mission of hospital is to promote care quality for patients and to meet their needs and expectations. The present study aims at identifying and prioritizing the patients’ expectations of the hospital services quality, which is considered to be the first step toward accomplishing such an important mission. Material & Methods: The present study is descriptive and applied. T...

متن کامل

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی

زمینه و هدف: یکی از ابزارهای مناسب برای ایجاد سازمانی پویا و هدفمند که در محیطی  پرمخاطره به همراه محدودیت منابع طبیعی و مشکلات استفاده از نیروی انسانی بتواند پایداری و ماهیت رقابتی خود را حفظ کند، به کار گرفتن الگوهای مدیریتی نو به ویژه مدیریت کیفیت جامع است. هدف مدیریت کیفیت جامع، ایجاد تحول در شیوه عملکرد و فعالیت­های سازمانی است. لذا می­بایست به منظور درک صحیح از اهمیت مدیریت کیفیت جامع و م...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره None

صفحات  27- 35

تاریخ انتشار 2016-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021