× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

اولین عمل جراحی واژینوپلاستی موفقیت آمیز با روش اب وارتون مک ایندو با استفاده از Rigil vaginal from و گرفت آمنیون در بیماری با آژنزی مادر زادی واژندر شهر زنجان

نویسنده

  • آهنچیان, منیره

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

چکیده مقدمه: آژنزی واژن می‌تواند مادرزادی یا اکتسابی باشد. فقدان واژن می‌تواند سبب آمنوره یا هماتومتر اولیه یا ثانویه شود. هدف: بررسی تاثیر استفاده از گرافت آمنیون در بیماران با آژنزی واژن. مواد و روش‌ها: در این مطالعه 14 نفر از بیماران با آژنزی واژن مراجعه کننده طی سال‌های 1376 تا 1387 بررسی شدند. در این عمل از پرده آمنیون بیماران تحت عمل سزارین انتخابی و از اسفنج یا باندکشی کشیده شده دور سرنگ...