باروری جنسی و تیپ‌های آمیزشی (mating types) در گونه کمپلکس Gibberella fujikuroi، عامل پوسیدگی طوقه برنج در گیلان

نویسندگان

  • صدیقه موسی نژاد
  • فریدون پاداشت دهکایی
  • محمد جوان نیکخواه
  • محیا عباس زاده
چکیده

به منظور مطالعه باروری جنسی و تعیین تیپ‌های آمیزشی Gibberella fujikuroi، عامل پوسیدگی طوقه برنج، طی سال 1383 نمونه‌برداری از مزارع برنج آلوده نقاط مختلف استان گیلان صورت گرفت. یکصد و سی و سه جدایه تک اسپور از رقم خزر و 9 جدایه از ارقام محلی بدست آمدند. شناسایی مرفولوژیکی قارچ با استفاده از کلیدهای معتبر با کشت جدایه‌ها روی محیط غذایی SNA انجام شد. به منظور مطالعه باروری جنسی، تلاقی‌های زیادی بین جدایه‌های محلی روی محیط غذایی هویج آگار انجام شد و 4 جفت از جدایه‌های محلی تلاقی باروری داشتند. شصت جدایه نیز با جدایه‌ های استاندارد سه جمعیت آمیزشی A ، C و D در شش تیپ آمیزشی MATA-1، MATA-2، MATC-1، MATC-2، MATD-1 و MATD-2 تلاقی داده شدند. به ترتیب 23% ، 17% و 38% جدایه‌های مزرعه ای متعلق به جمعیت‌های آمیزشی A، C و D بودند. همه جدایه‌های مزرعه ای که در شرایط آزمایشگاهی با یکدیگر تلاقی بارور داشتند، در جمعیت آمیزشی Dقرار گرفتند. آسکوسپورهایی که بعد از فصل برداشت از پریتسیوم‌های تشکیل شده روی ساقه‌های مرده برنج جدا شده بودند، نیز در جمعیت آمیزشی D قرار گرفتند. به منظور اثبات بیماریزایی، 142 جدایه روی رقم خزر مایه‌زنی شدند که 9 جدایه قادر به ایجاد بیماری نبودند. در این تحقیق معلوم شد که سه جمعیت آمیزشی A ( Fusarium verticillioides)‌، جمعیت آمیزشی C (Fusarium fujikuroi) و جمعیت آمیزشی D (Fusarium proliferatum) به عنوان عامل پوسیدگی طوقه برنج در گیلان وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

باروری جنسی و تیپ های آمیزشی (mating types) در گونه کمپلکس gibberella fujikuroi، عامل پوسیدگی طوقه برنج در گیلان

به منظور مطالعه باروری جنسی و تعیین تیپ های آمیزشی gibberella fujikuroi، عامل پوسیدگی طوقه برنج، طی سال 1383 نمونه برداری از مزارع برنج آلوده نقاط مختلف استان گیلان صورت گرفت. یکصد و سی و سه جدایه تک اسپور از رقم خزر و 9 جدایه از ارقام محلی بدست آمدند. شناسایی مرفولوژیکی قارچ با استفاده از کلیدهای معتبر با کشت جدایه ها روی محیط غذایی sna انجام شد. به منظور مطالعه باروری جنسی، تلاقی های زیادی بی...

متن کامل

جمعیت‌های آمیزشی در ‌گونه کمپلکس Gibberella fujikuroi، عامل پوسیدگی طوقه برنج در گیلان و تعیین گروه‌های سازگاری رویشی آنها

به منظور مطالعه ساختار جمعیت گونه کمپلکس Gibberella fujikuroi، عامل پوسیدگی طوقه برنج، نمونه‌برداری از مزارع نقاط مختلف استان گیلان در سال 1383 صورت گرفت. از بین 41 جدایه به دست آمده از ارقام مختلف، به غیر از سه جدایه، بقیه دارای زنجیره میکروکنیدیوم بودند. برای مطالعه با‌روری جنسی و تعیین جمعیت و تیپ آمیزشی جدایه‌ها، هر یک از آنها با شش جدایه ماده بارور نماینده استاندارد از سه جمعیت آمیزشیA ، C...

متن کامل

جمعیت های آمیزشی در گونه کمپلکس gibberella fujikuroi، عامل پوسیدگی طوقه برنج در گیلان و تعیین گروه های سازگاری رویشی آنها

به منظور مطالعه ساختار جمعیت گونه کمپلکس gibberella fujikuroi، عامل پوسیدگی طوقه برنج، نمونه برداری از مزارع نقاط مختلف استان گیلان در سال 1383 صورت گرفت. از بین 41 جدایه به دست آمده از ارقام مختلف، به غیر از سه جدایه، بقیه دارای زنجیره میکروکنیدیوم بودند. برای مطالعه با روری جنسی و تعیین جمعیت و تیپ آمیزشی جدایه ها، هر یک از آنها با شش جدایه ماده بارور نماینده استاندارد از سه جمعیت آمیزشیa ، c...

متن کامل

شدت بیماریزایی دو گونه Fusarium عامل پوسیدگی طوقه برنج در استان گیلان

گونه کمپلکسGibberella fujikuroi  عامل بیماری پوسیدگی طوقه برنج از بیماری‌های مهم بذر‌زاد گیاه برنج در استان گیلان می‌باشد. سه گونه F. proliferatum، F. verticillioides و F. fujikuroi بعنوان عوامل این بیماری از روی برنج در نقاط مختلف جهان جدا شده‌اند. این سه گونه معرف سه جمعیت آمیزشی (A، C و D) هستند که محققین آنها را بعنوان عوامل پوسیدگی طوقه...

متن کامل

مطالعه وضعیت باروری جنسی وتعیین فراوانی آلل‌های تیپ آمیزشی در جمعیت‌های آمیزشی A و D از گونه مرکب Gibberella fujikuroi بدست آمده از برنج و ذرت به کمک PCR

به منظور بررسی وضعیت باروری جنسی و تیپ آمیزشی گونه‌های Gibberella moniliformis و G. intermedia، عوامل پوسیدگی طوقه یا باکانه برنج و پوسیدگی خوشه و ساقه ذرت از گونه مرکب G. fujikuroi به کمک واکنش زنجیره‌ای پلیمراز، از 128 جدایه تک اسپور بدست آمده از مزارع برنج استان‌های گیلان و مازندران و مزارع ذرت استان‌های مختلف ایران شامل 16 جدایه G. moniliformis از برنج و 54 جدایه از ذرت، 28 جدایه G. interme...

متن کامل

تعیین وضعیت باروری و تیپ آمیزشی Cochliobolus miyabeanus، عامل لکه‌قهوه‌ای برنج در استان گیلان

این مطالعه به منظور تعیین وضعیت باروری و تیپ آمیزشی جمعیت طبیعی قارچ Cochliobolus miyabeanus، عامل لکه ‌قهوه‌ای برنج انجام گرفت. تعداد 147 جدایه قارچ، در بهار و تابستان سالهای 1385 و 1386 از مزارع مختلف برنج در استان گیلان جداسازی گردید. قارچ عامل بیماری از بذور و برگ‌های آلوده جداسازی شد و با استفاده از روش تک ‌اسپور ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2-38  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2008-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023