بازسازی دفورمیتی شدید در محور میانی قسمت تحتانی صورت و گردن در پی ضایعات سوختگی

نویسندگان

  • دکتر اذن‌الله آذرگشب, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • دکتر سید اسماعیل حسن پور, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • دکتر صدرالله معتمد, گروه جراحی پلاستیک و ترمیمی، بیمارستان 15 خرداد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران
  • دکتر عبدالحمید قلی زاده پاشا, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • دکتر ناصر مظفری, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده

سابقه و هدف: ترمیم و اصلاح سوختگی‌های صورت با درگیری لب و چانه و بالای گردن، به علت از بین رفتن کنتور طبیعی، بسیار مشکل می‌باشد. سوختگی با ایجاد کشیدگی، لب‌ها را آویخته کرده و زاویهی بین چانه و گردن بههـــم می‌خورد و برجستگی چانه و تیروئید با حذف فرو رفتگی زیر چانه، در یک سطح قرار گرفته و باعث اختلال ظاهری و فانکشنال در حرکات سر و لب تحتانی گردن می‌شود. هدف از این مقاله، ارائه‌ی روش ساده و جدید برای ایجاد کنتور مناسب، ایجاد برآمدگی چانه، فرورفتگی زیر چانه، از بین بردن کشیدگی گردن و صورت و اصلاح زاویهی چانه/گردن می‌باشد. مواد و روش‌ها: این تحقیق و عمل جراحی، روی بیماران دچار عوارض سوختگی ناحیهی لب‌ها، چانه، زیر چانه و فوقانی گردن که به صورت جمع‌شدگی (فلکسیون) بود، انجام گرفت. در روند درمانی، عملکرد و ظاهر لب تحتانی و زاویهی ساب منتال و حرکات گردن و فک تحتانی، مورد مطالعه قرار گرفتند. روش درمانی با استفاده از فلاپ درمال بر پایهی فوقانی و تثبیت آن به پریوست قسمت تحتانی فک تحتانی و بازسازی دفکت ایجاد شده بعد از آزاد سازی کنتراکچر، با گرافت تمام ضخامت پوستی بود. برای تحلیل آماری تغییرات اصلاحی زاویه گردن، از تست wilcoxon استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌های اولیه در 14 بیمار، باعث ایجاد ساختار مناسب ناحیهی چانه و زیر چانه با عملکرد خوب لب تحتانی و حرکات سر و گردن به صورت افزایش فلکسیون و اکستانسیون بوده است. این روش، با توجه به هزینهی کم، سادگی و یک مرحله‌ای بودن، نسبت به سایر روش‌ها از جمله فلاپ موضعی و دور دست و اتساع بافتی (tissue expander) کاربردی‌تر است. نتیجه‌گیری: بازسازی سوختگی‌های صورت و گردن، با توجه به محدودیت‌های بافتی در این نواحی از موارد مشکل در جراحی پلاستیک ترمیمی می‌باشد. با توجه به اهمیت ظاهری و عملکردی در این نواحی، طراحی روش‌های ساده و کاربردی مثل روش درمانی پیشنهادی، بسیار راه گشا می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بازسازی زوایای سرویکوفاسیال درهنگام انتقال فلپ دردرمان سوختگی مزمن صورت و گردن

سابقه و هدف: پوست صورت و گردن به علت نازک‌بودن و قابلیت انعطاف آن، مستعد ایجاد جمع‌شدگی (Contracture) در پی سوختگی است. هدف از درمان اسکار جمع‌شدگی در این نواحی، برقراری حرکت طبیعی گردن و دهان، همچنین فراهم‌کردن پوست سالم با ضخامت و بافت هماهنگ با حاشیه سالم اطراف اسکار می‌باشد. زوایای بین گردن و صورت یکی از معیارهای زیبایی در این ناحیه از بدن به شمار می‌آید و برقراری آن در هنگام ترمیم پوست گرد...

متن کامل

بررسی نتایج بازسازی اسکارهای سوختگی وسیع گردن و صورت با متسع‌کننده‌های بافتی در بیمارستان پانزده خرداد تهران

Abstract Background: Face and neck skin is commonly exposed to flame burns, boiling water, steam, and other combustible materials. Neck reconstruction is considered as one of the most important and most difficult surgeries in cosmetic and reconstructive surgery. Because in our country there is no information about theresults of such treatments, this study was carried out to determine the re...

متن کامل

بازسازی زوایای سرویکوفاسیال درهنگام انتقال فلپ دردرمان سوختگی مزمن صورت و گردن

سابقه و هدف: پوست صورت و گردن به علت نازک بودن و قابلیت انعطاف آن، مستعد ایجاد جمع شدگی (contracture) در پی سوختگی است. هدف از درمان اسکار جمع شدگی در این نواحی، برقراری حرکت طبیعی گردن و دهان، همچنین فراهم کردن پوست سالم با ضخامت و بافت هماهنگ با حاشیه سالم اطراف اسکار می باشد. زوایای بین گردن و صورت یکی از معیارهای زیبایی در این ناحیه از بدن به شمار می آید و برقراری آن در هنگام ترمیم پوست گرد...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 19  شماره 4

صفحات  207- 210

تاریخ انتشار 2014-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021