بازنمایی ادراک و تجربه زیسته معلمان از منزلت اجتماعی‌شان: مطالعه‌ای به روش پدیدارشناسی

چکیده

بازنمایی ادراک و تجربه زیسته معلمان از منزلت اجتماعی‌شان: مطالعه‌ای به روش  پدیدارشناسی سمیه مهدیان1 دکتر رضوان حکیم زاده2 دکتر سعید صفایی موحد3 دکتر کیوان صالحی4 چکیده کیفیت زندگی و منزلت اجتماعی معلمان، نشانه‌ای آشکار از روند رشد و تعالی یا نابودی و تباهی هر جامعه است و کیفیت عقلانیت در سرمایه‌گذاری و تخصیص بودجه را نمایان می‌سازد. در پژوهش حاضر تلاش شده‌است تا ادراک و تجربه زیسته معلمان از منزلت اجتماعی­ شان، مورد واکاوی قرار گیرد. به این‌منظور 16 معلم از مدارس ابتدایی پسرانه منطقه 14 شهر تهران به‌شیوۀ هدفمند، انتخاب‌ و داده‌ها به روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته گردآوری ‌شدند. نتایج‌ نشان‌ می‌دهند که شمار اندکی از معلمان به ‌دلیل پررنگ بودن بُعد معنوی حرفۀ معلمی، از منزلت اجتماعی‌شان راضی هستند، اما در اکثر موارد، معلمان به‌دلیل مخاطرات در چهار بُعد سازمانی، اقتصادی، اجتماعی و شخصی از منزلت اجتماعی حرفه خود ناراضی‌ هستند. از مهم­ترین نشانگرهای شناسایی‌ شده مؤثر بر نارضایتی معلمان در بُعد اقتصادی می‌توان به حقوق، مزایا و عدم اعتبار شغلی، در بُعد سازمانی به عملکرد مسئولان، کیفیت ورودیها و ملاکها و معیارهای ارتقا در حرفه، در بُعد اجتماعی به ‌فرهنگ مادی جامعه و معیارهای مادی‌گرایانۀ منزلت اجتماعی، فرهنگ والدین و دانش‌آموزان، جایگاه حرفه معلمی در مقایسه با سایر مشاغل، عملکرد رسانه‌ها و در بُعد شخصی به کاهش تعلق حرفه‌ای، احساس و افکار شخصی، ذهنیت معلم، رفتار شخصی و اخلاق حرفه ای اشاره کرد. کنکاش در مستندات پژوهشی و روایتهای معلمان نشان داد که وضعیت موجود، تمایل به کار مولد و تعلق حرفه‌ای را به شدت کاهش داده است و ضمن بروز بی‌انگیزگی، کم‌کاری و خستگی مفرط، علاقه به خروج از حرفه معلمی و بروز احساس پشیمانی از انتخاب این حرفه را موجب شده است. کلید واژگان: جایگاه اجتماعی معلمان، ادراک از منزلت اجتماعی، منزلت اجتماعی، پژوهش کیفی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تاریخ دریافت: 95/8/3                   تاریخ پذیرش: 96/9/4 1. کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران mahdian92@alumni.ut.ac.ir 2. دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول) hakimzadeh@ut.ac.ir 3. رئیس نظارت و ارزشیابی آموزشی، شرکت ملی نفت ایران s.safaei@nioc.ir 4. استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران keyvansalehi@ut.ac.ir

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کیفیت نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در هر نظام آموزشی را می‌توان، زمینه‌ساز بینایی مستمر نظام آموزشی و معادل سامانه پایش سلامتی سازمانی و نظام تهییج پویایی و نشاط دانست. مقاله حاضر می‌کوشد، ضمن واکاوی در تجربة ‌زیستة معلمان، ادراک‌ آنان راجع ‌به دلایل ناکارآمدی برنامه ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی را مورد بازنمایی قرار‌ دهد. مطالعة حاضر مبتنی بر رویکردی کیفی و به روش پدیدارشناسی، با حضور 14 مش...

Purpose: The present study was done with an aim to analyze the perceptions and lived experience of couples about the causes of emotional separation. Methods: The present study was of qualitative type, and followed a phenomenological approach. The data, which have been gathered through conducting twenty in-depth and semi-structured interviews with male and female who were either currently or for...

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین تجارب زیسته معلمان از اجرای برنامه درسی کار و فناوری دوره اول متوسطه است. رویکرد این پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی است. جامعه پژوهش، معلمان دوره اول متوسطه شهر کرج که از طریق نمونه گیری هدفمند ملاک محور، تعداد 15 نفر از معلمان تا رسیدن به اشباع داده ها، از طریق مصاحبه نیمه ـساختارمند در پژوهش شرکت داده شدند. یافته ها حاکی از آن است که معلمان درک سطحی نسبت به برنام...

هدف این پژوهش، تحلیل ادراک معلمان در خصوص نقاط ضعف و قوت ناشی از اجرای برنامه ارزشیابی‌توصیفی در مدارس ابتدایی است. سعی شد تا با استفاده از رویکرد تفسیرگرایانه به بازسازی معنایی ادراک معلمان از نقاط قوت و ضعف نظام ارزشیابی موسوم به ارزشیابی‌توصیفی پرداخته و نشان دهیم که این مشارکت‌کنندگان، چه درک و ارزیابی، نسبت به ضعف‌ها و نقاط قوت طرح ارزشیابی‌توصیفی دارند. به منظور گردآوری داده‌ها از مصاحبه ...

اثربخشی نهادهای آموزشی و پژوهشی در گرو ارتقای علمی نقش آفرینان اصلی این نهادها در انجام کارویژه‌های خود که همانا آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی است، امکان‌پذیر است.از این‌رو، پژوهش حاضربا هدف واکاوی تجربیات اعضای هیات علمی از روند ارتقای مرتبه علمی خود با توجه به بافت آموزش عالی ایران در سپهر فلسفی تفسیر گرایی با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی طراحی و اجرا شد. مشارکت‌کنندگان 21 نفر از اعضای هیات ع...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود