بافت آفرینی چارچوب بهسازی حرفه‌ای معلمان مبتنی بر درس پژوهی: یک مطالعه موردی کیفی

نویسندگان

  • ابوالفضل بختیاری عضو هیأت علمی‌سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
  • رحمت الله مرزوقی هیات علمی شیراز

چکیده

هدف: هدف کلی این پژوهش دستیابی به چارچوب بهسازی حرفه‌ای معلمان مبتنی بر درس‌پژوهی بود. روش: طرح پژوهش، مطالعه موردی کیفی چندگانه بود. رویکرد تحلیلی در تدوین چارچوب براساس رویکرد بافت آفرینی است. مشارکت‌کنندگان بالقوه پژوهش متشکل از 17 نفر از اعضای هیأت علمی‌متخصص در درس‌پژوهی، مدرسین درس‌پژوهی و معلمان مجری درس‌پژوهی بودند که با رویکرد نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک معیار انتخاب شدند. کفایت تعداد مشارکت‌کنندگان براساس اشباع نظری تعیین گردید. ابزار گرد آوری داده‌های کیفی پژوهش، مصاحبه نیمه‌ساختمند بود. اعتباریابی داده‌های کیفی نیز از طریق دو معیار اعتبارپذیری و اعتمادپذیری و با استفاده از تکنیک همسوسازی داده‌ها صورت گرفت. با توجه به روش کیفی پژوهش از شیوه تحلیل مضمون (شامل مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر) با استفاده از نرم‌افزار N-Vivo برای تشکیل شبکه مضامین بهسازی حرفه‌ای معلمان استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش، بیانگر وجود 51 مضمون پایه و سه مضمون سازمان دهنده (دانش، نگرش و مهارت) در حوزه بهسازی حرفه‌ای معلمان مبتنی بر درس‌پژوهی بود. بر اساس چارچوب طراحی شده، می‌توان دوره‌های درس‌پژوهی را بر مبنای دانش‌ها، مهارت‌ها و نگرش‌های کسب شده به وسیله معلمان ارزشیابی نمود. 

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف از انجام این پژوهش تآثیر شایستگی‌های حرفه‌ای بر بهسازی معلمان مقطع متوسطه استان تهران بود. در این راستا جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه استان تهران که در حدود 24346 بود و از این میان با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و نسبتی 378 نفر از معلمان به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده‌ها بر اساس دو پرسشنامه استاندارد شایستگی‌های حرفه ای...

هدف از انجام این پژوهش تآثیر شایستگی‌های حرفه‌ای بر بهسازی معلمان مقطع متوسطه استان تهران بود. در این راستا جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مقطع متوسطه استان تهران که در حدود 24346 بود و از این میان با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای و نسبتی 378 نفر از معلمان به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده‌ها بر اساس دو پرسشنامه استاندارد شایستگی‌های حرفه ای...

هدف: پژوهش حاضر باهدف مطالعۀ نیمرخ شخصیتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و اثربخشی معلمان دوره اول و دوم متوسطه شهرستان مریوان صورت گرفت. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان دوره اول و دوم متوسطه تحصیلی آموزش‌وپرورش شهرستان مریوان (دوره اول 310 و دوره دوم 315 نفر معلم) در سال تحصیلی 93-1392 بود؛ که 235 نفر از معلمان با توجه به نسبت طبقه دوره اول و دوم و زن و مر...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و سنجش مؤلفه‌های بهسازی معلمان مقطع متوسطه استان تهران انجام پذیرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی ‌- پیمایشی بود. از نظر نوع داده آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعۀ آماری در بخش کیفی پژوهش، شامل خبرگان جامعۀ علمی و متخصصان بهسازی منابع انسانی آموزش و پرورش بودند که در این پژوهش 14 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و اصل اشباع ن...

مقدمه: کارآیی نظام‌های آموزشی متأثر از عملکرد معلمان است. معلمان فرهیخته و کارآمد از ظرفیت تغییر و نوآوری برخوردارند و کیفیت عملکرد و شایستگی حرفه‌ای‌شان، تسهیل کننده توسعه نظام آموزشی است. هدف این پژوهش طراحی و تبیین مؤلفه‌های شایستگی حرفه‌ای دانشجو- معلمان دوره ابتدایی بر اساس ادبیات و دیدگاه صاحب‌نظران حوزه تربیت معلم بود.. روش کار: پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل اسنادی و مصا...

تحقیق حاضر با هدف" طراحی الگوی توسعۀ حرفه‌ای معلمان ابتدایی مدارس استثنایی گروه کم توان ذهنی" انجام شد. روش پژوهش، آمیخته بود. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل کلیه خبرگان آموزش و پرورش و علوم تربیتی بود. نمونه آماری برابر 15 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب گردید. در بخش کمی، جامعۀ آماری کلیۀ معلمان ابتدایی گروه کم‌توان ذهنی شهر تهران به تعداد 347 نفر بودند. بر اساس فرمول کوکران تعداد200 نفر ب...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود