بافت سنتی شهری و نقش آن در توسعه ی گردشگری میراث فرهنگی (مطالعه ی موردی: بافت قدیم شهر ساری)

نویسندگان

  • اسماعیلی, امین
  • ذال, محمد حسن
  • رمضانزاده لسبویی, مهدی
چکیده

پژوهش حاضر، مبتنی بر مطالعات اسنادی و میدانی و هدف آن ارزیابی جایگاه بافت سنتی شهر ساری در توسعه­ی گردشگری میراث فرهنگی است. مطالعات اسنادی شامل طرح مبانی نظری و طراحی پرسشنامه و بررسی­های میدانی شامل توزیع پرسشنامه و گردآوری آراء گردشگران می­باشد. به دلیل نامشخص بودن جامعه آماری، حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 410 نفر محاسبه و از این تعداد 360 پرسشنامه جمع­آوری شد. روایی پرسشنامه توسط همکاران دانشگاهی تأیید شده و آلفای کرونباخ (0.933) نشانگر پایایی بالای ابزار است. برای پردازش یافته‌ها از نرم­افزار SPSS و برای تحلیل یافته­ها از توزیع فراوانی، میانگین و درصد برای توصیف و آزمون­های فریدمن و تی تک­نمونه­ای استفاده شده است. بر اساس نتایج، معماری و بناهای تاریخی ساری، نشانگر ظرفیت­های فراوان در توسعه­ی گردشگری میراث فرهنگی هستند. اما آمارها نشانگر فاصله­ میان ظرفیت­ها و سطح توسعه‌یافتگی گردشگری است. مهمترین دلیل این وضعیت، استفاده نکردن از تمامی ظرفیت‌های موجود است. براین اساس، مرمت و ورود بناهای ارزشمند تاریخی در چرخه­ی گردشگری، بازگرداندن چهره­ی سنتی بافت، نصب تابلوهای راهنما برای هدایت مسافران به بافت قدیم، بازبینی مسیرهای دسترسی، حل معضل ترافیکی، تغییر مکان ادارات دولتی از اقدامات ضروری است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

موزه های باستان شناختی و نقش آن در توسعه ی گردشگری میراث فرهنگی در شهرهای تاریخی (مطالعه ی موردی: موزه ی خانه ی کلبادی شهر ساری)

امروزه بهره‌گیری فرهنگی و اقتصادی از منابع میراث شهرهای تاریخی به یکی از رویکردهای رایج و مطلوب در سراسر دنیا بدل شده است. این رویکرد بر رابطه‌ی دوجانبه و دیرینه‌ میان گردشگری و میراث فرهنگی مبتنی است. مجموعه‌های تاریخی فرهنگی همچون موزه‌ها که به مثابه یک شناسنامه، نشانگر هویت تاریخی و ملی اقوام و جوامع هستند، جاذبه‌ها و منابع محوری حوزه‌ی گردشگری میراث محسوب می‌شوند. بنابراین عملکرد این منابع ...

متن کامل

نقش ارزشهای میراث معماری و شهری در توسعه گردشگری فرهنگی (نمونه موردی: بافت تاریخی ارومیه)

بافت تاریخی شهرها به‌ عنوان مکانی واجد ارزش‌های میراث فرهنگی، با در برگرفتن دوره‌های مختلف تاریخی، دارای ویژگی‌هایی متشکل از ساختاری فضایی _ کالبدی می‌باشد. ارزش‌های منسوب به آن و تعیین میزان اهمیت و درجه‌بندی آنها، می‌تواند نقش مهمی در جهت حفاظت و سرمایه‌گذاری در قالب گردشگری فرهنگی باشد. هدف از این تحقیق نیز تعریف منطقه و محور گردشگری فرهنگی با استفاده از اولویت‌بندی مکان‌های میراث معماری و ش...

متن کامل

نقش ارزشهای میراث معماری و شهری در توسعه گردشگری فرهنگی (نمونه موردی: بافت تاریخی ارومیه)

بافت تاریخی شهرها به عنوان مکانی واجد ارزش های میراث فرهنگی، با در برگرفتن دوره های مختلف تاریخی، دارای ویژگی هایی متشکل از ساختاری فضایی _ کالبدی می باشد. ارزش­های منسوب به آن و تعیین میزان اهمیت و درجه بندی آنها، می تواند نقش مهمی در جهت حفاظت و سرمایه گذاری در قالب گردشگری فرهنگی باشد. هدف از این تحقیق نیز تعریف منطقه و محور گردشگری فرهنگی با استفاده از اولویت بندی مکان های میراث معماری و شه...

متن کامل

بررسی نقش مدیریت شهری در توسعه ی پایدار ِگردشگری (مطالعه ی موردی : شهر یاسوج)

در ایران عدم توجه به مدیریت شهری  در حوزه ی گردشگری منجر به افول اقتصادی و ناپایداری شهری  شده است .بنابراین مقاله حاضر با هدف تبیین نقش مدیریت شهری در توسعه ی پایدار گردشگری با توجه به ابعاد اقتصادی ، اجتماعی  و زیست محیطی  انجام شده است که روش آن از نوع توصیفی- تحلیلی و نوع هدف کاربردی است . اطلاعات با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای - اسنادی و مطالعات میدانی و پرسشنامه گردآوری شده است. جامع...

متن کامل

نقش اقلیم در معماری بافت های مختلف شهری مطالعه ی موردی،شهر سبزوار

پیشینه­ی طراحی و ساخت و ساز با توجه به معیارها و ویژگی­های طبیعی و اقلیمی در معماری سنتی ایران به صدها سال می­رسد و از شاهکارهای معماری در جهان به شمار می­آید. رشد تکنولوژی و دستیابی به انرژی­های فسیلی موجب شد تا رعایت معیارهای اقلیمی در ساخت ساز مسکن به بوته فراموشی سپرده شود. این پژوهش سعی دارد، که با مطالعه وضعیت زیست اقلیم شهر سبزوار با استفاده از مدل ماهانی به ارایه راهکارهایی جهت طراحی سا...

متن کامل

نقش مشوق های مالی در توسعه گردشگری شهری ( مطالعه ی موردی: شهرداری زرین شهر)

چکیده گردشگری پدیده‌ پیچیده‌ای است. صنعتی ارزآور،متعادل کننده توسعه اقتصادی درسطح مناطق،برقرارکننده توزیع عادلانه درآمدو برخوردار از نقش اساسی در ایجاد مشاغل و منابع تکمیلی مستقیم و ثانوی درآمد. بی تردید توسعه بخش گردشگری می‌تواند به عنوان جایگزین اقتصاد وابسته به صنعت نفت کشور در توسعه ملی و منطقه‌ای ایران سهم بسزایی داشته باشد.هدف از انجام پژوهش حاضر "شناخت مشوق‌های مالی مؤثر بر جذب سرم...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 17  شماره 53

صفحات  7- 26

تاریخ انتشار 2019-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023