برآورد ارزش اقتصادی میزان تشخیص فحلی با استفاده از مدل زیست- اقتصادی در گله های هلشتاین ایران

نویسندگان

  • محمود هنرور گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس
  • کیان پهلوان افشار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد ارزش اقتصادی و زیان‌های مالی ناشی از سخت‌زایی برای گاوهای شیری هلشتاین ایران

زیان‌های مالی، ارزش اقتصادی مطلق و خالص برای سخت‌زایی مستقیم و مادری با استفاده از یک مدل زیست-اقتصادی و در نظر گرفتن ماهیت آستانه‌ای صفت برآورد شد. اثرات سخت‌زایی بر سایر صفات برآورد شدند ولی به دلیل پایین بودن صحت برآوردها برای شرایط پایه مبنای محاسبات قرار نگرفتند. در شرایط پایه متوسط هزینه‌های وقوع یک مورد سخت‌زایی، 518700 ریال برآورد شد. ارزش‌های اقتصادی مطلق (به ازای یک گاو در یک دوره شیر...

متن کامل

برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم گوسفند نژاد زندی در روش پرورش روستائی با استفاده از مدل زیست - اقتصادی

به منظور ارزیابی اقتصادی و برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم گوسفند نژاد زندی از مدل زیست اقتصادی استفاده شد. برای برآورد پارامتر های اقتصادی مورد استفاده در معادلات زیست- اقتصادی و محاسبه ضرایب اقتصادی، دو گله گوسفند زندی در شهرستان ورامین با روش پرورش روستایی با ظرفیت 500 و 450 رأس میش داشتی از شهریور 1389 تا شهریور 1390 مطالعه شد. صفات مورد مطالعه برای برآورد ضرایب اقتصادی شامل وزن تولد، وزن شیر...

متن کامل

برآورد ارزش های اقتصادی صفات تولیدی در مرغان بومی ایران

با استفاده از اطلاعات موجود در مرکز مطالعه و تکثیر مرغ بومی مازندران و مطالعه عوامل مؤثر بر هزینه ها و در آمدهای مربوط به پرورش مرغ بومی، یک مدل ریاضی طراحی گردید و پارامترها و ارزش اقتصادی صفات برآورد شد. آنگاه حساسیت مدل نسبت به تغییرات هر یک از پارامترهای مدل محاسبه شد. مدل مورد مطالعه در این تحقیق رامی توان با اندکی تغییر، در برنامه های اصلاح نژاد مرغ بومی درسایر نقاط کشور نیز استفاده نمود....

متن کامل

برآورد مدل رشد اقتصادی در ایران با استفاده از گسترش مدل فدر

در این مقاله نویسندگان ضمن اشاره به نقش و اهمیت رشد اقتصادی و رابطة آن با صادرات، به طرح یک مدل رشد اقتصادی با الهام از مدل رشد فدر(1982) اقدام نموده اند. در این مدل اقتصاد به سه بخش صادراتی نفت، صادراتی غیر نفتی و تولیدات داخلی تقسیم می گردد. مدل مذبور برای سالهای 1386-1353 از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی برآورد شده است و نتایج آن نشان میدهد که سرمایه گذاری در بخش غیر نفتی و جمعیت شاغل ا...

متن کامل

برآورد ارزش اقتصادی و زیان های مالی ناشی از سخت زایی برای گاوهای شیری هلشتاین ایران

زیان های مالی، ارزش اقتصادی مطلق و خالص برای سخت زایی مستقیم و مادری با استفاده از یک مدل زیست-اقتصادی و در نظر گرفتن ماهیت آستانه ای صفت برآورد شد. اثرات سخت زایی بر سایر صفات برآورد شدند ولی به دلیل پایین بودن صحت برآوردها برای شرایط پایه مبنای محاسبات قرار نگرفتند. در شرایط پایه متوسط هزینه های وقوع یک مورد سخت زایی، 518700 ریال برآورد شد. ارزش های اقتصادی مطلق (به ازای یک گاو در یک دوره شیر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 92  شماره 1

صفحات  37- 49

تاریخ انتشار 2013-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023