برآورد تولید ناخالص داخلی ورزش و تحولات اجزای آن (1394-1375)

نویسندگان

  • حسین عیدی استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
  • مازیار کلاشی دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، برآورد تولید ناخالص داخلی ورزش و بررسی تحولات اجزای آن طی سال‌های 1375 تا 1394 بود. ابتدا مدل‌های موجود معرفی شدند و درنهایت، مدل مناسب برای برآورد حجم اقتصاد ورزش ایران معرفی شد و سپس آزمون شد؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر به‌لحاظ هدف ازنوع پژوهش‌های بنیادی بود و به‌لحاظ روش جمع‌آوری آمار و اطلاعات، ازنوع پژوهش‌های اسنادی بود. داده‌های مربوط به هزینه‌های ورزشی خانوار از پرسش‌نامه‌های خام مرکز آمار ایران، داده‌های مربوط به هزینه‌های جاری و عمرانی ورزشی دولت از اطلاعات موجود در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت ورزش‌وجوانان، داده‌های مربوط به صادرات و واردات کالاهای ورزشی از سالنامه‌های آماری گمرگ ایران و داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) و نرخ تورم نیز از سایت بانک مرکزی ایران استخراج شدند. بازة زمانی همة داده‌ها طی سال 1375 تا 1394 بود و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها ازطریق نرم‌افزار اکسل نسخة 2013 انجام شد. نتایج نشان داد که حجم اقتصاد ورزش در ایران سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است و روندی کاهشی داشته است که این میزان با برآوردهای انجام‌شده در سایر کشورهای جهان فاصلة بسیار دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد ارزش اقتصادی کار بدون مزد خانگی سالمندان در ایران و سهم آن از تولید ناخالص داخلی (GDP)

دغدغه اصلی این مقاله نشان دادن ارزش اقتصادی جنبه هایی از کار سالمندان است که برای آن مزدی پرداخت نمی گردد و در سیستم حساب های ملی نیز به حساب نمی آید که نتیجه این امر می تواند سبب شکل گیری رویکردی منفی و ناروا به موضوع سالمندی جمعیت گردد. در این مقاله برای برآورد ارزش اقتصادی کار بدون مزد خانگی سالمندان از داده‏های پیمایش گذران وقت ایران که در مناطق شهری در سال 1387 و 1388توسط مرکز آمار ا...

متن کامل

محاسبه شکاف تولید ناخالص داخلی فصلی و تاثیر عوامل اسمی بر آن در ایران

این مقاله به بررسی اثرات متغیرهای اسمی بر شکاف تولید ناخالص داخلی فصلی درایران می پردازد. از طریق تلفیق روش های متداول فصلی کردن داده ها، تولید ناخالص داخلی فصلی برای داده های اقتصاد ایران محاسبه شده و در ادامه با استفاده از روش فیلترینگ هودریس پرسکات تولید ناخالص بالقوه به دست آمده است. نتایج حاصل از تخمین مدل برای شکاف تولید ناخالص داخلی، تورم، رشد نرخ ارز بازار آزاد و رشد نقدینگی با استفاده ...

متن کامل

بررسی تاثیر متغیرهای جمعیتی بر تولید ناخالص داخلی در ایران

هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل روابط تجربی میان متغیرهای جمعیتی و تولید ناخالص داخلی ایران در دوره 1385-1345 است. برای این منظور، در قالبت یک الگوی اقتصاد سنجی، تاثیر متغیرهای نظیر جمعیت، نسبت وابستگی به عنوان متغییر جمعیتی و دیگر متغیرهای در نظر گرفته شده در مدل، بر تولید ناخالص داخلی مورد مطالعه قرار گرفت. از طرف دیگر، جمعیت و نسبت وابستگی به گروه های مختلف سنی تفکیک شد تا اثر هر کدام از این گرو...

متن کامل

تأثیر آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی سبز در ایران

یکی از مؤثرترین معیارهای اقتصادملی، تولید ناخالص داخلی است، اما از آنجایی که این معیار هزینه‌های رفع آلودگی و اثرگذاری‌های منفی زیست محیطی را در نظر نمی‌گیرد، مورد نکوهش قرار گرفته است. به عبارت دیگر تولید ناخالص داخلی، معیار مناسبی برای اندازه‌گیری رفاه اقتصادی نبوده، لذا تولید ناخالص داخلی سبز به عنوان یکی از معیارهای اندازه‌گیری رفاه اقتصادی معرفی می‌شود. هدف عمده تولید ناخالص داخلی سبز، اند...

متن کامل

اثر تشریک اطلاعات بر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی

در دنیای واقعی، مودیان مالیاتی اطلاعات خصوصی را در اختیار دارند که سازمان مالیاتی از آن‌ها بی‌اطلاع بوده و یا آگاهی کافی و کاملی ندارد. همین موضوع سبب شکل‌گیری عدم تقارن اطلاعات می‌شود و اجرای عادلانه و کارآمد قانون مالیات‌ها را با مانع جدی مواجه می‌کند. عدم تقارن اطلاعات، این انگیزه را برای مودی فراهم می‌کند تا اطلاعات را تحریف و یا پنهان کند تا از منافع عدم پرداخت مالیات به حق بهره‌مند شود (پ...

متن کامل

تأثیر حکمرانی خوب بر تولید ناخالص داخلی

میزان تولید ناخالص داخلی و افزایش آن یکی از عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در هر کشوری می باشد، لذا بررسی عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، در این مقاله به دنبال بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر تولید ناخالص داخلی کشورها هستیم، به همین منظور اطلاعات مربوط به ایران و 74 کشور دنیا در سال 2008 را مورد بررسی قرار دادیم، درمدل مورد استفاده، تولید ناخالص داخلی را بر اساس فرم...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 54

صفحات  17- 32

تاریخ انتشار 2019-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022