برآورد مشخصه های ژنتیکی چند صفت مهم در کرم ابریشم (Bombyx mori L.)

نویسندگان

  • ادریس, محمدعلی
  • طالبی اسفندارانی, مصطفی
  • عبادی, رحیم
چکیده مقاله:

This experiment was conducted to estimate genetic parameters of some of the important traits of silkworm in two populations, namely, Japanese and Chinese lines in Iranian Silkworm Rearing Co-Natanz. Based on single pair mating method, 9 male moths mated with 9 female moths and then raised under standard environmental conditions. Performance of 30 progenies of each pair was recorded. Heritability coefficients (parental full-sib method) of single cocoon weight (CW), shell weight (SW), pupal weight (PW) and shell ratio (SR) were estimated to be 0.209±0.123, 0.228±0.129, 0.174±0.109 and 0.044±0.042 in the Japanese race and 0.196±0.1l8, 0.234±0.132, 0.159±0.103 and 0.00, in the Chinese race, respectively. Genetic and phenotypic correlation between CW & SW were 0.645 & 0.957, CW & PW, 0.962 & 0.982, CW & SR -0.351 & 0.123, SW & PW, 0.496 & 0.871, SW & SR, 0.265 & 0.457, PW & SR, -0.446 & 0.169, respectively. Selection, based on heritability coefficients of single cocoon weight and shell weight, can be applied successfully to genetic-gain in this trait. Based on correlation coefficients between traits, selection for shell weight can be applied successfully to improve other traits such as single cocoon weight and shell ratio.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد مشخصه های ژنتیکی چند صفت مهم در کرم ابریشم <span dir=ltr>(<i>bombyx mori </i> l.)</span>

این پژوهش به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی چند صفت مهم اقتصادی در کرم ابریشم، در شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران، شعبه نطنز انجام پذیرفت. در هر نژاد 9 تلاقی بر اساس آمیزش های جفتی ساده انجام، و پس از پرورش در شرایط استاندارد، صفات مورد نظر در 30 نتاج از هر تلاقی اندازه گیری شد. ضرایب وراثت پذیری با استفاده از داده های مربوط به نتاج تنی برای صفات وزن یک پیله، وزن قشر ابریشمی، وزن شفیره، و درص...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی نژاد های بومی کرم ابریشم Bombyx mori ایران با استفاده از نشانگر ISSR

نشانگر مولکولی ISSR به­ منظور جداسازی نژادهای کرم ابریشم  Bombyx mori بومی ایران استفاده شد و استخراج DNA با استفاده از روش فنل- کلروفرم صورت گرفت. پس از سنجش کمی و کیفی DNA استخراج شده و رقیق­‌سازی آن، مقادیر حاصل از باندهای به­ دست آمده روی ژل آگارز 5/1 درصد نمره‌ دهی و آنالیز صورت گرفت. نتایج نشان داد که باندهای مشاهده شده بین 1000-200 جفت باز قرار دارند و بیش­ترین باندهای مشاهده شده مربوط ب...

متن کامل

مقایسه ی شاخص های بیوشیمیایی هیبریدهای کرم ابریشم Bombyx mori L. در برابر تنش دمایی

از لارو پروانه کرم ابریشم Bombyx mori L. جهت مطالعه و بررسی تغییرات میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی نظیر کاتالاز (CAT)، پروکسیداز (POD)، گلوتاتیون- اس- ترانسفراز (GST) و برخی از ماکرومولکول ها نظیر پروتئین و تری گلیسرید در دو دمای 24 و 39 درجه سلسیوس استفاده شد. به این منظور لارو ها در شرایط بهینه پرورش هم سن سازی شده و از روز دوم سن پنجم لاروی، به مدت 8 ساعت در روز با دمای 39 درجه سلسیوس ...

متن کامل

اثر افزایش اسید آسکوربیک در رژیم غذایی کرم ابریشم (Bombyx mori L.)

تاثیر افزایش اسید‌آسکوربیک به عنوان مکمل غذائی کرم ابریشم، با غلظتهای 1، 2 و 3 درصد در رژیم غذایی لاروهای سن چهارم و پنجم کرم ابریشم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل با دو تیمار شاهد که در یکی از هیچ ماده‌ای بعنوان تیمار استفاده نشده بود و یک تیمار آب مقطر مقایسه گردید. لاروها تا سن چهارم از برگ توت تازه از واریته شین ایچه نویسه تغذیه می‌شدند و از آغاز سن چهارم تا پایان دوره لاروی روزانه یک...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 1

صفحات  199- 205

تاریخ انتشار 2001-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023