برآورد ناپارامتری الگوی سن یائسگی طبیعی زنان شهرستان گرمسار

نویسندگان

  • سادات هاشمی, سید مهدی
  • شادمهر, عبدالکریم
  • عسکری مجدآبادی, حسام الدین
  • کاوه‌یی, بهروز
چکیده

سابقه و هدف: یائسگی طبیعی طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی عبارت است از قطع عادت ماهیانه در خانم‌ها که به دلیل توقف فعالیت فولیکولار تخمدان در طی 12 ماه متوالی (بدون هیچ‌گونه علت پاتولوژیکی و فیزیولوژیکی) روی می‌دهد و به پایان یافتن دوران باروری در زن می‌انجامد. یائسگی آغاز دوره‌ای از تغییرات جسمانی و متابولیکی است که برکیفیت زندگی زن تاثیر می‌گذارد و می‌توانند باعث بروز مشکلاتی همچون پوکی استخوان و بیماری‌های قلبی نیز شود. بنابراین با افزایش سالانه تعداد زنانی که دوران پس از یائسگی را طی می‌کنند، چنین به نظر می‌رسد که مطالعه بر روی الگوی سنی بروز یائسگی ضرورت داشته باشد. مواد و روش‌ها: برآورد الگوی سن یائسگی طبیعی به روش ناپارامتری با استفاده از شیوع یائسگی در هر گروه سنی معرفی و به عنوان مثال کاربردی از اطلاعات بررسی سن یایسگی زنان شهرستان گرمسار استفاده شد که مطالعه مذکور به صورت مقطعی بر روی 581 زن 30 ساله و بالاتر شهری و روستایی طی سال 1385 انجام و الگوی سن یائسگی آن‌ها با استفاده از شیوع یائسگی در هرگروه سنی برآورد شد. یافته‌ها: میانگین (± انحراف معیار ) و میانه سن یائسگی برای شهرستان گرمسار به ترتیب 6/3±9/51 و٢/٥٢ سال برآورد شد. یائسگی ازسن 30 تا تقریبا 43 سالگی به آرامی افزایش می یافت، اما پس از آن تا سن تقریبا 55 سالگی سرعت آن رو به افزایش گذاشته و سپس به سرعت رو به کاهش می گذاشت. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد میانگین سن یائسگی شهر گرمسار در مقایسه با سایرمناطق کشور بالاتر و از این لحاظ از وضعیت مطلوب‌تری برخوردار است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روش‌های پارامتری و ناپارامتری برای برآورد الگوی سن یائسگی طبیعی با استفاده از اطلاعات شیوع

Abstract Background: Various studies have shown the age changes of menopause in Iran, in a relatively wide area, approximately from 46 to 51 years. This broad range of the changes can attribute not only to the essential difference between women of different regions, but could also be related to methodological problems. Because the model of menopause age could be estimated by cohort or a cros...

متن کامل

برآورد پارامتری الگوی سن یائسگی طبیعی زنان شهرستان شاهرود،سال 1385

مقدمه: یائسگی طبیعی عبارت است از قطع عادت ماهیانه در خانم‌ها که به دلیل توقف فعالیت فولیکولار تخمدان در طی 12 ماه متوالی، بدون هیچگونه علت پاتولوژیکی و فیزیولوژیکی روی می‌دهد و به پایان‌یافتن دوران باروری در زن می‌انجامد. یائسگی، بر کیفیت زندگی زنان تأثیر می‌گذارد و می‌تواند موجب بروز مشکلاتی همچون پوکی استخوان و بیماری‌های قلبی نیز بشود. در این مطالعه، الگوی سنی یائسگی طبیعی درزنان شهرستان شاه...

متن کامل

برآورد پارامتری الگوی سن یائسگی طبیعی زنان شهرستان شاهرود،سال ۱۳۸۵

مقدمه: یائسگی طبیعی عبارت است از قطع عادت ماهیانه در خانم ها که به دلیل توقف فعالیت فولیکولار تخمدان در طی 12 ماه متوالی، بدون هیچگونه علت پاتولوژیکی و فیزیولوژیکی روی می دهد و به پایان یافتن دوران باروری در زن می انجامد. یائسگی، بر کیفیت زندگی زنان تأثیر می گذارد و می تواند موجب بروز مشکلاتی همچون پوکی استخوان و بیماری های قلبی نیز بشود. در این مطالعه، الگوی سنی یائسگی طبیعی درزنان شهرستان شاه...

متن کامل

تحلیل متدولوژی‌های برآورد سن و عوامل مؤثر بر یائسگی طبیعی

سابقه و هدف: یائسگی نشان دهنده قطع حیات قاعدگی و رویدادی عمومی برای همه زنان است که معمولا بین سنین 55-45 سالگی و یا حتی زودتر نیز رخ می‌دهد. بنابراین تغییرات سن یائسگی زیاد است. مطالعات گوناگونی در ایران و جهان نشان داده‌اند که سن یائسگی می‌تواند بالقوه به عوامل متعددی از جمله نژاد،خصوصیات ژنتیک، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، وضعیت باروری، فعالیت بدنی، تغذیه، رفتارهای جنسی، بیماری‎ها و ... بستگی داش...

متن کامل

برآورد میانگین سن یائسگی طبیعی در زنان ایرانی: یک مطالعه متاآنالیز

  سابقه و هدف: میانگین سن یائسگی در جهان 51 سالگی گزارش شده است و با توجه به افزایش امید زندگی در بسیاری کشورها بیش از یک سوم عمر زنان در دوران یائسگی طی می‌شود.اهمیت یائسگی به دلیل ارتباط آن با بیماری‌های متعدد و کیفیت زندگی است.مطالعه حاضر با هدف برآورد میانگین یائسگی طبیعی در زنان ایرانی بر مبنای یک مطالعه متاآنالیز انجام شد.   مواد و روش ‌ ها: در طی یک مطالعه متاآنالیز بر روی تمام مقالات مو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 2

صفحات  139- 146

تاریخ انتشار 2008-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021