برآورد هتروزیس در هیبریدهای F1 گندم دوروم تحت شرایط مزرعه

نویسندگان

  • ارزانی, احمد
  • فراهانی , الهام
چکیده مقاله:

  An experiment was conducted to investigate the heterosis in 12 F1 hybrids of durum wheat using agronomic and morphological traits. Parents were selected according to the estimated genetic distances based on the results of a two-year field experiment, which were then crossed to produce F1 hybrids. Twenty-three genotypes (including 11 parents and 12 hybrids) were evaluated using a randomized complete block design with three replications Research Farm of College of Agriculture, Isfahan University of Technology, located at Lavark, Najaf- Abad in 2003. Agronomic characteristics comprised days to 50% flowering, days to 50% pollination, days to maturity, plant height, spike length, grain weight per spike, number of grain per spike, number of spike per m2, 1000-grain weight, biological yield, grain yield and harvest index. The results of analysis of variance showed significant differences among parents F1 hybrids and parents vs. crosses for all the studied traits. Substantial differences in the level of heterosis for plant maturity were detected among the hybrids with the highest heterosis belonging to HPI40100×PI40099 and HEupoda6× Chahba88 hybrids. Furthermore, superior hybrids included HAltar84/Ald×Chahba88, HBuchen7×Chahba88 and HEupoda6×Mexi75/Vic possessing the highest heterosis for grain yield and grain yield components among 12 hybrids of the present experiment. Eventually, it is concluded that Eupoda6, Odin12, Altar84/Ald and 45063Karaj genotypes when crossed with Mexi75/Vic genotype as well as Buchen7 and Altar84/Ald genotypes when crossed with Chahba88 genotype produced superior F1 hybrids.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد هتروزیس در هیبریدهای f<sub>۱</sub> گندم دوروم تحت شرایط مزرعه

این پژوهش به منظور برآورد هتروزیس در 12 هیبرید f1 گندم دوروم با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیک انجام گردید. گزینش والدین براساس فاصله ژنتیکی برآورد شده طی دو سال آزمایش مزرعه­ای انجام و سپس با تلاقی والدین، هیبریدهای f1 آنها تولید شد. بدین منظور 23 ژنوتیپ (شامل 11 والدین و 12 هیبریدهای f1 ) در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1382 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صن...

متن کامل

بررسی تنـوع ژنتیکی ارقـام و هیبریدهای F1 گندم دوروم با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیک

An experiment was conducted to investigate the genetic diversity in the cultivars and F1 hybrids of durum wheat, using agronomic and morphological traits. Evaluation of consistency between choosing parents of crosses based on morphological and agronomic observations and genetic distance obtained from cluster analysis were objectives of this study. Fourty- two genotypes were evaluated using a ra...

متن کامل

بررسی تنـوع ژنتیکی ارقـام و هیبریدهای F1 گندم دوروم با استفاده از صفات زراعی و مورفولوژیک

An experiment was conducted to investigate the genetic diversity in the cultivars and F1 hybrids of durum wheat, using agronomic and morphological traits. Evaluation of consistency between choosing parents of crosses based on morphological and agronomic observations and genetic distance obtained from cluster analysis were objectives of this study. Fourty- two genotypes were evaluated using a ra...

متن کامل

ارزیابی برخی ژنوتیپ‌های گندم تحت تنش شوری در شرایط مزرعه

به منظور ارزیابی لاین‌های امیدبخش گندم و برخی صفات زراعی در شرایط تنش شوری، تعداد 17 لاین حاصل از برنامه به نژادی همراه با شاهدهای متحمل به شوری بم، ارگ و کویر در یک طرح بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار به مدت دو سال زراعی 89-88 و 90- 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بیرجند با هدایت الکتریکی آب آبیاری و عصاره اشباع خاک به ترتیب 8/93 و 10/81 دسی زیمنس بر متر اجرا شد. برای اعمال تنش شوری تا ...

متن کامل

پیش تیمار بذر گندم دوروم بهاره با روی، منگنز و بور در شرایط مزرعه

به منظور بررسی اثر غلظت ­های مختلف پیش­ تیمار یذر دوروم بهاره با چند عنصر ریزمغذی، پژوهشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­ های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 1392 به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل پیش­ تیمار با چهار غلظت 0، 1، 3 و 5 در هزار سولفات­ روی، سولفات­ منگنز و اسید بوریک بودند. اثر ترکیبات عناصر و همچنین اثر متقابل دو فاکتور غلظت و ترکیبات عناصر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 42

صفحات  159- 170

تاریخ انتشار 2008-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023