برآورد و پیش‌بینی تقاضای گازوییل در بخش حمل‌ونقل با استفاده از روش PLSR

نویسندگان

  • حسن تحصیلی استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
  • یوسف محنت فر استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه مازندران
چکیده

تأمین انرژی یکی از مهمترین زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور است و به عنوان یکی از اجزای اصلی برنامه‌ریزی توسعه مطرح گردیده است. تابع تقاضای گازوییل نیز در بخش حمل ونقل بازتاب و نمایان­گر احتیاجات مصرف­کنندگان انرژی از این سیستم می­باشد. لذا در این تحقیق با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی(PLSR) به برآورد و پیش­بینی تقاضای گازوییل و بررسی میزان آثار متغیرها (یارانه گازوییل، تولید ناخالص داخلی، جمعیت و نرخ شهر نشینی) در بخش حمل ونقل پرداخته شد. خلاصه یافته­ها در این مطالعه، بیان می­دارد، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، نرخ شهرنشینی ویارانه گازوییل اثر مثبت و معنی­داری بر روی تقاضای گازوییل در بخش حمل نقل دارد، نتایج نشان می­دهد که نرخ شهرنشینی بیشترین و یارانه انرژی کمترین اثر را دارا می باشد. همچنین برآورد تابع تقاضای گازوییل در بخش حمل ونقل و پیش­بینی آن در سال 1400 بیانگر آن است که میزان تقاضای گازوییل به طور متوسط  2/5  درصد در سال رشد خواهد داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش‌بینی تقاضای انرژی برای بخش حمل‌ونقل ایران در افق زمانی ۱۴۰۴ با استفاده از مدل A‌R‌I‌M‌A

دست‌یابی به اهداف اقتصادی در ایرانِ سال ۱۴۰۴ نیازمند عوامل تولید از جمله «عامل انرژی» است. این عامل تأثیر گسترده‌یی بر اقتصاد دارد. به‌دلیل اهمیت گسترده‌ی انرژی در بخش حمل‌ونقل، پیش‌بینی تقاضای انرژی از مسائل مهمِ پیشِ رو در اقتصاد است. بنابراین لازم است برای پاسخ‌گویی به تقاضای آینده در بخش حمل‌ونقل، پیش‌بینی تقاضای انرژی در اولویت قرار گیرد. در این مطالعه سعی شده با استفاده از مدل اقتصادسنجی خو...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

برآورد تابع تقاضای برق در بخش صنعت استان‌های بزرگ صنعتی با استفاده از پنل پویا

حامل­های انرژی از جمله انرژی الکتریکی، نقش اساسی در توسعه­ی جامعه بشری ایفا می­کند. در این مطالعه­، با استفاده از روش پنل پویا طی دوره (1392-1380) به برآورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت استان‌های منتخب (تهران، اصفهان، خوزستان، مرکزی و هرمزگان) که بیشترین مقدار استفاده از برق را در بخش صنعت داشته‌اند، پرداختیم. ازجمله متغیرهای به کار گرفته شده در تابع تقاضای برق در بخش صنعت، ارزش افزو...

متن کامل

برآورد تابع تقاضای برق در بخش صنعت استان‌های بزرگ صنعتی با استفاده از پنل پویا

حامل­های انرژی از جمله انرژی الکتریکی، نقش اساسی در توسعه­ی جامعه بشری ایفا می­کند. در این مطالعه­، با استفاده از روش پنل پویا طی دوره (1392-1380) به برآورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت استان‌های منتخب (تهران، اصفهان، خوزستان، مرکزی و هرمزگان) که بیشترین مقدار استفاده از برق را در بخش صنعت داشته‌اند، پرداختیم. ازجمله متغیرهای به کار گرفته شده در تابع تقاضای برق در بخش صنعت، ارزش افزو...

متن کامل

بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با استفاده از روش ARDL

برسی آلودگی محیط­زیست و عوامل تأثیرگذار بر آن از مباحث مهم در اقتصاد است. هدف این تحقیق بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی محیط­زیست در بخش حمل­ونقل جاده­ای طی سال­های 1368 تا 1394 است. ازاین‌رو ابتدا مباحث تئوریک اثرگذاری رشد اقتصادی بر آلودگی محیط­زیست بررسی‌شده، سپس این موضوع ازلحاظ تجربی در بخش حمل­ونقل جاده­ای موردبررسی قرارگرفته و منحنی آلودگی زیست­محیطی کوزنتس1 استخراج‌شده اس...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 6

صفحات  83- 98

تاریخ انتشار 2018-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021