برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید مثل ترکیبی در میش نژاد بلوچی

نویسندگان

چکیده مقاله:

در این مطالعه از رکوردهای 2593 میش جمع آوری شده در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند بلوچی عباس آباد مشهد برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت مجموع وزن شیر گیری بره‌های حاصل از هر میش تحت آمیزش (TWW/EJ) در زایش‌های مختلف استفاده شد. برآورد وراثت پذیری مستقیم برای مجموع وزن شیرگیری بره‌های هر میش تحت آمیزش در زایش های اول (TWW1/EJ)، دوم (TWW2/EJ)، سوم (TWW3/EJ)، چهارم (TWW4/EJ)، به ترتیب 03/0? 112/0، 030/0?028/0، 060/0 ? 075/0 و 12/0?135/0 بودند. همبستگی‌های ژنتیکی افزایشی مستقیم بین صفات مجموع وزن شیرگیری بره‌های حاصل از هر میش تحت آمیزش مثبت و بالا بوده و دامنه‌ای از 362/0 تا 955/0 برای بین TWW1/EJو TWW2/EJ و بینTWW2/EJ و TWW4/EJ داشتند. این برآوردها برای همبستگی‌های فنوتیپی مثبت، اما کمتر از همبستگی‌های ژنتیکی بوده، از 147/0 (بینTWW3/EJ و TWW4/EJ) تا 204/0 (بینTWW2/EJو TWW4/EJ) متغیر بود. با توجه به همبستگی ژنتیکی افزایشی مستقیم بالا بین TWW1/EJ با دوره‌های زایش بعد، انتخاب برای افزایش عملکرد تولید مثل می‌تواند براساس مجموع وزن شیرگیری بره‌های هر میش تحت آمیزش در زایش اول صورت گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد پارامترهای فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولید و تولید مثل در نژاد گاو هلشتاین ایران

A total of 25,471 Iranian Holstein heifers distributed in 523 herds of 20 provinces were used to estimate heritability, genetic and phenotypic associations between a number of traits related to the production and reproduction performance. The Animal Breeding Centre of Iran collected the records studied in this research between 1991 and 2001. The traits associated with production were 305-day, 2...

متن کامل

برآورد پارامترهای فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولید و تولید مثل در نژاد گاو هلشتاین ایران

A total of 25,471 Iranian Holstein heifers distributed in 523 herds of 20 provinces were used to estimate heritability, genetic and phenotypic associations between a number of traits related to the production and reproduction performance. The Animal Breeding Centre of Iran collected the records studied in this research between 1991 and 2001. The traits associated with production were 305-day, 2...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید مثل ترکیبی در گوسفند نژاد زل

به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید مثل ترکیبی از رکوردهای 4327 راس بره حاصل از تلاقی 2953 راس میش نژاد زل با 951 راس قوچ این نژاد که از سال 1381 تا 1388 توسط سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران جمع آوری شده بود، استفاده شد. صفات تولید مثل ترکیبی در این مطالعه شامل مجموع وزن بره های از شیر گرفته شده از هر میش (tww/ej) در دوره های زایش اول، دوم، سوم و چهارم بود. اجزای (کو)واریا...

15 صفحه اول

برآورد پارامترهای فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولید و تولید مثل در نژاد گاو هلشتاین ایران

در این تحقیق از داده های زایش اول سال های 1380-1370 مربوط به 25471 رأس گاو شیری نژاد هلشتاین در 523 گله استفاده شد. صفات تولید شامل رکوردهای تصحیح شده 305 روز و دوبار دوشش شیر، چربی و درصد چربی و صفات تولید مثل شامل سن زایش اول، فاصله دو زایش، طول دوره آبستنی و تعداد تلقیح به ازای آبستنی دوم بود. صفت تعداد روزهای خشک بین زایش اول ودوم نیز بررسی شد. وراثت پذیری شیر، چربی، درصدچربی، سن زایش اول، ...

متن کامل

برآورد همبستگی های ژنتیکی و فنوتیپی بین صفات تولیدی و تولید مثل در گوسفندان نژاد شال

هدف از مطالعه حاضر، برآورد همبستگی­های ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولیدی وزن بدن در هنگام تولد، شیرگیری، شش ماهگی و یک­سالگی و صفات تولید مثلی شامل تعداد بره­های متولد شده و از شیرگرفته شده و مجموع وزن بره های متولد شده و از شیرگرفته شده از هر میش تحت آمیزش گوسفند شال بود که طی سال های 1378 تا 1388 متولد شده بودند. اطلاعات، مربوط به 6221 رأس بره حاصل از 180 رأس قوچ و 4060 رأس میش بودند. تجزیه و تحلی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 39  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2009-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023