برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تیپ، تولید شیر و روزهای باز در گاوهای هلشتاین ایران

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر برآورد پارامترهای ژنتیکی 13 صفت تیپ، تولید شیر و روزهای باز در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران بود. 16502 رکورد (صفات تیپ)، 16557 رکورد (تولید شیر) و 11631 رکورد (روزهای باز) مربوط به زایش اول بودند که به ترتیب از 1530، 1566 و 2000 گروه گله- سال- فصل زایش که توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بودند، استفاده گردید. نرم‌افزار SAS و رویه GLM برای برازش مدل‌ها استفاده شد. عوامل گله- سال – فصل زایش، سن در زمان زایش، سن در زمان ارزیابی تیپ، اثر ارزیاب تیپ و تعداد روزهای شیردهی به عنوان عوامل ثابت در مدل‌ها قرار داده شد. پارامترهای ژنتیکی توسط روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و با استفاده از نرم‌افزار ASREML محاسبه گردیدند. وراثت‎پذیری برآورد شده صفات تیپ از 03/0 (زاویه سم) تا 29/0 (قد و قامت) متغیر بود. همبستگی ژنتیکی بین صفات تیپ و تولید شیر از 34/0 (عرض پستان) تا 31/0- (عمق پستان) و برای صفات تیپ و روزهای باز از 62/0 (عرض پستان) تا 37/0- (عمق پستان) برآورد گردید. اکثر همبستگی‌های ژنتیکی بین صفات تیپ با تولید و روزهای باز نشان ‌می‌دهد که گاو‌های پرتولید روزهای باز بیشتر و در نتیجه باروری کمتری داشتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران

پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیردر جمعیت گاوهای هلشتاین ایران، با استفاده از رکوردهای جمع آوری شده توسط مرکزاصلاح نژاد دام کشور در طی سالهای 1362 تا1383 برآورد شد. پارامترها بر اساس مدل حیوانی تک صفتی و سه صفتی برآورد گردید. اطلاعات دوره های شیردهی اول، دوم و سوم بر اساس منطقه آب و هوایی، اندازه گله و متوسط تولید تقسیم بندی شدند. در تجزیه تک صفتی پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر در هر یک از شیرده...

متن کامل

اثر شمار سلول‌های سوماتیک بر صفات تولیدی و برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر گاوهای هلشتاین

کاهش تولید شیر روزانه در ارتباط با افزایش شمار سلول‌های بدنی تا 600,000 میلی‌لیتر سلول با استفاده از رکوردهای ماهانه جمع‌آوری شده برای یک دوره 9 ساله (1381-1389) نخستین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین ایران در 159 گله مختلف برآورد شد. داده‌های مورد استفاده شامل 181226 رکورد حاصل از 21469 گاو بود. بر اساس نتایج این تحقیق، افزایش نمره سلول‌های بدنی از 1 تا 5 و بالاتر، متوسط شیر تولیدی روزانه را تا 300...

متن کامل

تحلیل ژنتیکی عملکرد گاوهای هلشتاین در ایران برای صفات تولید شیر و روزهای باز در پنج دورۀ اول شیردهی

در این تحقیق از 607662 (317608) داده‌های تولید شیر (روزهای باز) متعلق به 294417 (177838) رأس گاو هلشتاین که بین سال‌های 1362 الی 1386 زایش داشتند، استفاده شد. مدل استفاده‌شده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، مدل دام دو‌صفتی بود که در آن تأثیرات ثابت چون گله، سال زایش، ماه زایش، طول دورۀ شیردهی (فقط برای صفت تولید شیر)، سن زایش برای هر شکم، و پیامدهای ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی تصادفی در نظر گرفته ش...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل‌های حیوانی مختلف

پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر و چربی جمعیت گاو های هلشتاین ایران، با استفاده از رکورد های جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور در طی سال های 1371 تا 1378 برآورد شدند. برآورد ها با روش حداکثر درستنمایی محدود شده و بر اساس مدل های حیوانی یک متغیره، رکورد های تکرار شده و چند متغیره انجام گرفت. تعداد رکورد های مورد استفاده برای دوره های شیردهی اول، دوم و سوم به ترتیب 60589، 31367 و 14265 ب...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران

پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیردر جمعیت گاوهای هلشتاین ایران، با استفاده از رکوردهای جمع آوری شده توسط مرکزاصلاح نژاد دام کشور در طی سالهای 1362 تا1383 برآورد شد. پارامترها بر اساس مدل حیوانی تک صفتی و سه صفتی برآورد گردید. اطلاعات دوره های شیردهی اول، دوم و سوم بر اساس منطقه آب و هوایی، اندازه گله و متوسط تولید تقسیم بندی شدند. در تجزیه تک صفتی پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر در هر یک از شیرده...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 40  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2010-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023