برآورد پارامترهای ژنتیکی و قابلیت ترکیب پذیری برای عملکرد دانه و اجزای آن در گندم نان

نویسندگان

  • قدرت اله سعیدی,
  • عبدالمجید رضائی,
  • مهدی حسنی,
چکیده

A diallel analysis of eight bread wheat (Ttriticum aestivum L.) cultivars was conducted to determine genetic parameters and the type of genetic control for yield and yield components. The parents and their F1 hybrids were evaluated in a randomized complete block design with 3 replications. General and specific combining ability effects were estimated by the method 2 of the Griffings model I, and the genetic parameters were estimated by the Jinks-Hayman method. According to the analysis of variance, the variances of parents and crosses were significant for all of the traits, except for the fertile tillers per plant in parents and harvest index in crosses. The variance of GCA was significant for almost all of the traits. GCA to SCA ratio indicated a large additive effects for all the traits, except for the number of fertile tillers, grain yield per plant and biological yield. Darab and Chamran cultivars were the excellent general combiners for days to heading. However, Falat for plant height, Arvand for number of fertile tillers, spike length and grain weight per spike, Qods and Arvand for spikeletes per spike, Falat and Arvand for grain yield per plant and Qods and Arvand cultivars for biological yield were the best general combiners. Based upon the Jinks-Hayman method, the average degree of dominance for grain weight per spike, 1000- grain weight, grain yield per plant and biological yield indicated that these traits might be controlled by over dominance effects and other traits by partial dominance. The correlation between Yr and (Wr + Vr) for the flag leaf length, spikeletes per spike, grains per spike and 1000-grain weight indicated that recessive allels enhanced these traits. But dominant allels had their contribution to enhance other traits. The narrow-sense heritability for grain yield per plant (4%) and biological yield (14%) and harvest index (37%) was lower. However, for other traits it was more than 50%. Therefore, it can be inferred that indirect selection of grain yield through selection for yield components such as spikeletes per spike, grains per spike and grain weight per spike with high heritability and correlation with grain yield can be more effective.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تجزیه و تحلیل دای آلل به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای آن در گندم نان

Diallel analysis was used to estimate the combining ability, gene action, gene number, heritabilties and other genetic parameters of a set of wheat genotypes. For this purpose, nine parents and their 36 crosses were evaluated for 9 traits in a randomized complete block design with three replications in 1996. The analysis of variance revealed significant differences among all genotypes for all ...

متن کامل

تجزیه و تحلیل دای آلل به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای آن در گندم نان

Diallel analysis was used to estimate the combining ability, gene action, gene number, heritabilties and other genetic parameters of a set of wheat genotypes. For this purpose, nine parents and their 36 crosses were evaluated for 9 traits in a randomized complete block design with three replications in 1996. The analysis of variance revealed significant differences among all genotypes for all ...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه گندم و اجزای آن به روش تلاقی‌های دای آلل

Half diallel crosses of nine Iranian wheat cultivars were used to estimate the general and specific combining ability effects and other genetic parameters related to yield and its components. Parents with F2 generations were evaluated at Research Farm, College of Agriculture, University of Shahrekord, in a randomized complete block design with 3 replications. Partitioning of genotypes mean squa...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه گندم و اجزای آن به روش تلاقی‌های دای آلل

Half diallel crosses of nine Iranian wheat cultivars were used to estimate the general and specific combining ability effects and other genetic parameters related to yield and its components. Parents with F2 generations were evaluated at Research Farm, College of Agriculture, University of Shahrekord, in a randomized complete block design with 3 replications. Partitioning of genotypes mean squa...

متن کامل

تجزیه و تحلیل دای آلل به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی عملکرد دانه و اجزای آن در گندم نان

به منظور برآورد میزان ترکیب پذیری، نوع عمل ژن، تعداد ژن های کنترل کننده صفات، قابلیت های توارث و دیگر پارامترهای ژنتیکی دانه از تلاقی های دای آلل 9 ژنوتیپ گندم استفاده شد. والدها و 36 تلاقی آنها در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه، برای 9 صفت کمی در سال 1377 مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه ژنتیکی به روش های هیمن و روش دوم در مدل ثابت گریفینگ انجام شد. میانگین مربعات ژنوتیپ ها ب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 1

صفحات  157- 171

تاریخ انتشار 2005-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021