برآورد پارامترهای ژنتیکی و محیطی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی فارس

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد

در تحقیق حاضر از رکوردهای مربوط به صفات وزن بدن در سنین 8 و 12 هفتگی، تعداد تخم‎مرغ در سه ماه اول تولید، میانگین وزن تخم‎مرغ (در سنین 28، 30 و 32 هفتگی) و سن بلوغ جنسی مرغان بومی استان یزد طی سال‎های 1380 تا 1388 استفاده شد. پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی با استفاده از مدل حیوانی یک و دو صفتی توسط نرم‌افزار ASREML برآورد شد. وراثت‌پذیری‌های وزن بدن در سنین 8 و 12 هفتگی، سن بلوغ جنسی، تعداد تخم‎مرغ...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد

در تحقیق حاضر از رکوردهای مربوط به صفات وزن بدن در سنین 8 و 12 هفتگی، تعداد تخم‎مرغ در سه ماه اول تولید، میانگین وزن تخم‎مرغ (در سنین 28، 30 و 32 هفتگی) و سن بلوغ جنسی مرغان بومی استان یزد طی سال‎های 1380 تا 1388 استفاده شد. پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی با استفاده از مدل حیوانی یک و دو صفتی توسط نرم افزار asreml برآورد شد. وراثت پذیری های وزن بدن در سنین 8 و 12 هفتگی، سن بلوغ جنسی، تعداد تخم‎مرغ...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی وتولیدمثلی، روند هم‌خونی واثرات آن بر روی صفات اقتصادی مرغان بومی استان فارس

          در این پژوهش از داده‌ های جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی استان فارس در طی سال‌ های1369- 1383 و ازشجره 30855 پرنده استفاده گردید. وراثت‌پذیری و همبستگی‌ های ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در 12هفتگی، تعداد تخم‌مرغ، وزن تخم‌مرغ و سن بلوغ جنسی به‌ وسیله مدل حیوانی چند صفتی و از طریق روش حداکثر درستنمائی محدود شده با استفاده از نرم‌افزار ASREML برآورد گردید. میزان افت ناشی از ه...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی وتولیدمثلی، روند هم خونی واثرات آن بر روی صفات اقتصادی مرغان بومی استان فارس

در این پژوهش از داده­ های جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی استان فارس در طی سال­ های1369- 1383 و ازشجره 30855 پرنده استفاده گردید. وراثت پذیری و همبستگی­ های ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در 12هفتگی، تعداد تخم مرغ، وزن تخم مرغ و سن بلوغ جنسی به­ وسیله مدل حیوانی چند صفتی و از طریق روش حداکثر درستنمائی محدود شده با استفاده از نرم­افزار asreml برآورد گردید. میزان افت ناشی از هم­خونی نیز...

متن کامل

برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی در مرغان بومی مازندران

در این تحقیق پارامترهای مورد نیاز جهت طراحی یک مدل ریاضی برای برآورد ضرایب اقتصادی صفات ، محاسبه و مدل ریاضی مورد نیاز طراحی شده است . با استفاده از اطلاعات موجود در مرکز مطالعه و تکثیر مرغ بومی مازندران و همچنین مطالعه هزینه ها و درآمدهای مربوط به پرورش و نگهداری مرغ بومی، کلیه عواملی که در هزینه ها و درآمدهای پرورش مرغ بومی موثر هستند مورد مطالعه قرار گرفته و پارامترهای مورد نیاز جهت طراحی مد...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 4

صفحات  6- 9

تاریخ انتشار 2001-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023