برآورد پارامتری الگوی سن یائسگی طبیعی زنان شهرستان شاهرود،سال 1385

نویسندگان

  • بهروز کاوه‌یی دکترای تخصصی آمار زیستی؛ سازمان سنجش آموزش کشور؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • حسام‌الدین عسکری مجدآبادی مربی آموزش بهداشت، گروه آموزش بهداشت، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
  • حمید کلالیان . مربی فیزیولوژی، گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پزشکی شاهرود
  • راهب قربانی دانشیار آمار زیستی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
  • سیدمهدی سادات هاشمی استادیار آمار زیستی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان
  • فریده خلج‌آبادی فراهانی دکترای تخصصی بهداشت باروری، پژوهشگر
چکیده

مقدمه: یائسگی طبیعی عبارت است از قطع عادت ماهیانه در خانم‌ها که به دلیل توقف فعالیت فولیکولار تخمدان در طی 12 ماه متوالی، بدون هیچگونه علت پاتولوژیکی و فیزیولوژیکی روی می‌دهد و به پایان‌یافتن دوران باروری در زن می‌انجامد. یائسگی، بر کیفیت زندگی زنان تأثیر می‌گذارد و می‌تواند موجب بروز مشکلاتی همچون پوکی استخوان و بیماری‌های قلبی نیز بشود. در این مطالعه، الگوی سنی یائسگی طبیعی درزنان شهرستان شاهرود مورد بررسی قرار گرفته است. روش کار: در این مطالعه مقطعی، 1392 خانم 30 ساله و بالاتر ساکن شهر و روستاهای شهرستان شاهرود طی سال 1385 به روش خوشه‌ای، انتخاب و به روش مصاحبه، پرسشنامه حاوی اطلاعات لازم برایشان تکمیل شد. از آنجا که هدف این بررسی، برآورد الگوی سن یائسگی طبیعی بود، لذا موارد غیر طبیعی ناشی از جراحی کنار گذاشته شدند و در نهایت، 1338 خانم، مورد بررسی قرار گرفته و الگوی سن یائسگی آنان با استفاده از شیوع یائسگی در هر گروه سنی، برآورد شد. نتایج: میانگین±انحراف معیار و میانه سن یائسگی برای شهرستان شاهرود به ترتیب، 7/5±2/53 و 7/50 سال برآورد شد. یائسگی از سن 30 تا تقریباً 42 سالگی به آرامی افزایش می‌یافت؛ اما پس از آن، تا سن تقریباً 54 سالگی سرعت آن رو به افزایش گذاشته و سپس به آرامی رو به کاهش می‌گذاشت. نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان می‌دهند میانگین سن یائسگی شهرستان شاهرود در مقایسه با سایر نقاط کشور، بالاتر می‌باشد. برای ارزیابی دقیقتر این امر، انجام مطالعات با متدولوژی مناسب، در نقاط مختلف کشور ضروری است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد پارامتری الگوی سن یائسگی طبیعی زنان شهرستان شاهرود،سال ۱۳۸۵

مقدمه: یائسگی طبیعی عبارت است از قطع عادت ماهیانه در خانم ها که به دلیل توقف فعالیت فولیکولار تخمدان در طی 12 ماه متوالی، بدون هیچگونه علت پاتولوژیکی و فیزیولوژیکی روی می دهد و به پایان یافتن دوران باروری در زن می انجامد. یائسگی، بر کیفیت زندگی زنان تأثیر می گذارد و می تواند موجب بروز مشکلاتی همچون پوکی استخوان و بیماری های قلبی نیز بشود. در این مطالعه، الگوی سنی یائسگی طبیعی درزنان شهرستان شاه...

متن کامل

برآورد ناپارامتری الگوی سن یائسگی طبیعی زنان شهرستان گرمسار

سابقه و هدف: یائسگی طبیعی طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی عبارت است از قطع عادت ماهیانه در خانم‌ها که به دلیل توقف فعالیت فولیکولار تخمدان در طی 12 ماه متوالی (بدون هیچ‌گونه علت پاتولوژیکی و فیزیولوژیکی) روی می‌دهد و به پایان یافتن دوران باروری در زن می‌انجامد. یائسگی آغاز دوره‌ای از تغییرات جسمانی و متابولیکی است که برکیفیت زندگی زن تاثیر می‌گذارد و می‌توانند باعث بروز مشکلاتی همچون پوکی استخوان...

متن کامل

برآورد ناپارامتری الگوی سن یائسگی طبیعی زنان شهرستان گرمسار

سابقه و هدف: یائسگی طبیعی طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی عبارت است از قطع عادت ماهیانه در خانم ها که به دلیل توقف فعالیت فولیکولار تخمدان در طی 12 ماه متوالی (بدون هیچ گونه علت پاتولوژیکی و فیزیولوژیکی) روی می دهد و به پایان یافتن دوران باروری در زن می انجامد. یائسگی آغاز دوره ای از تغییرات جسمانی و متابولیکی است که برکیفیت زندگی زن تاثیر می گذارد و می توانند باعث بروز مشکلاتی همچون پوکی استخوان...

متن کامل

روش‌های پارامتری و ناپارامتری برای برآورد الگوی سن یائسگی طبیعی با استفاده از اطلاعات شیوع

Abstract Background: Various studies have shown the age changes of menopause in Iran, in a relatively wide area, approximately from 46 to 51 years. This broad range of the changes can attribute not only to the essential difference between women of different regions, but could also be related to methodological problems. Because the model of menopause age could be estimated by cohort or a cros...

متن کامل

تحلیل متدولوژی‌های برآورد سن و عوامل مؤثر بر یائسگی طبیعی

سابقه و هدف: یائسگی نشان دهنده قطع حیات قاعدگی و رویدادی عمومی برای همه زنان است که معمولا بین سنین 55-45 سالگی و یا حتی زودتر نیز رخ می‌دهد. بنابراین تغییرات سن یائسگی زیاد است. مطالعات گوناگونی در ایران و جهان نشان داده‌اند که سن یائسگی می‌تواند بالقوه به عوامل متعددی از جمله نژاد،خصوصیات ژنتیک، وضعیت اقتصادی- اجتماعی، وضعیت باروری، فعالیت بدنی، تغذیه، رفتارهای جنسی، بیماری‎ها و ... بستگی داش...

متن کامل

برآورد میانگین سن یائسگی طبیعی در زنان ایرانی: یک مطالعه متاآنالیز

  سابقه و هدف: میانگین سن یائسگی در جهان 51 سالگی گزارش شده است و با توجه به افزایش امید زندگی در بسیاری کشورها بیش از یک سوم عمر زنان در دوران یائسگی طی می‌شود.اهمیت یائسگی به دلیل ارتباط آن با بیماری‌های متعدد و کیفیت زندگی است.مطالعه حاضر با هدف برآورد میانگین یائسگی طبیعی در زنان ایرانی بر مبنای یک مطالعه متاآنالیز انجام شد.   مواد و روش ‌ ها: در طی یک مطالعه متاآنالیز بر روی تمام مقالات مو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 3

صفحات  29- 35

تاریخ انتشار 2009-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021