بررسی آب زمین شیمی منابع آب زیرزمینی دشت مرکزی لرستان

نویسندگان

  • حکیمه امانی پور استادیار، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران،
  • صدیقه بطالب‌لوئی استادیار، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران،.
  • مریم صفربیرانوند دانشجوی کارشناسی ارشد زمین‌شناسی زیست‌محیطی، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم ‌و ‌فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران، .
  • کمال غانمی استادیار، گروه شیمی، دانشکده اقیانوسی و دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران، .
چکیده

کاهش کمیت و کیفیت آب به‌دلیل اضافه برداشت و تداوم خشکسالی، خسارات جبران‌ناپذیری به منابع آب‌زیرزمینی استان لرستان وارد کرده‌است. دشت مرکزی یکی از دشت‌های حوضه‌‌آبریز خرم‌آباد که در این پژوهش به مطالعه آن پرداخته‌شده‌است، نیز در سال‌های اخیر دچار افت سطح آب گردیده است. مدیریت منابع آب، مهمترین و راهبردی‌ترین روش برای کنترل این بحران روزافزون می‌باشد. گام نخست برای دستیابی به این هدف، ارزیابی هیدروشیمیایی آبخوان است. بدین‌منظور، پارامترهای EC، pH، TDS، آنیون‌ها و کاتیون‌های اصلی در 40 نمونه با پراکندگی مناسب در کل آبخوان اندازه‌گیری‌شد. برای بررسی و تعیین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت آبخوان، از نسبت‌های یونی، شاخص‌اشباع و نمودارهای گیبس، تبادل یونی و TDI استفاده‌شد. نمودار پایپر نشان داد که کل آبخوان دارای ترکیب بی‌کربناته‌کلسیک و متأثر از گسترش و انحلال سازندهای کربناته در محدوده‌ی مطالعاتی است. براساس نسبت‌های یونی مشخص‌گردید که ترکیب آب متأثر از هوازدگی سنگ‌های کربناته، کانی‌های پلاژیوکلاز و در مرحله بعدی، فرآیندهای تبادل یونی مستقیم و معکوس می‌باشد. محاسبه شاخص‌اشباع نشان‌داد که به‌دلیل تشکیلات زمین‌شناسی، آبخوان نسبت به کانی‌های ژیپس، انیدریت و هالیت، تحت‌اشباع و نسبت به آراگونیت، کلسیت و دولومیت فوق‌اشباع است. براساس نمودار گیبس مشخص‌شد که هوازدگی، فرآیند غالب در تعیین کیفیت آب می‌باشد و تبادل یونی دیگر فرآیندهای مؤثر در کیفیت است. اثر تبادل یونی توسط نمودارهای ترکیبی نیز به‌وضوح قابل‌مشاهده‌است. افزایش غلظت کل املاح محلول در آبخوان عمدتاً متأثر از افزایش یون‌های کلسیم، منیزیم و بی‌کربنات است و یون‌های سدیم و سولفات در درجه دوم اهمیت قرارمی‌گیرند. یون‌های کلر و پتاسیم در کل آبخوان غلظت تقریباً ثابتی دارند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر سازندهای زمین شناسی برروی کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت اردبیل )

          علوم و تکنولوژی محیط زیست، دورهبیستم، شماره سه ، پاییز 97                                            بررسی تأثیر سازندهای زمین شناسی برروی کیفیت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت اردبیل )  </str...

متن کامل

بررسی پایداری منابع آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس

       افزایش مصرف آب ناشی از افزایش جمعیت، باعث کاهش کیفی و کمی آب‌های قابل استحصال شده است. با توجه به این وضعیت، شناخت منابع مناسب کمی و کیفی برای داشتن کشاورزی پایدار امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. در این تحقیق تغییرات سطح آب‌ زیرزمینی دشت داراب برای یک دوره 18 ساله (89-1372) و تغییرات کیفی برای سال‌های 89-1387 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از اندازه‌گیری سطح آب در 39 ...

متن کامل

ارزیابی فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت اشترینان- شمال استان لرستان

کمبود منابع آب شیرین در اقلیم خشک و نیمه خشک ایران، توجه ویژه به منابع آب­های زیرزمینی را اجتناب­ناپذیر نموده است و حفاظت کیفی و کمی این منابع ارزشمند باید همواره مورد تاکید بهره­برداران باشد. در این تحقیق بررسی جامع هیدروژئوشیمی در آب­های زیرزمینی دشت اشترینان در محدوده شمال بروجرد، به منظور بررسی تاثیر هوازدگی کانی­ها، فعالیت­های کشاورزی و صنعتی انجام گردید. نمونه­های آب زیرزمینی از ده حلقه چ...

متن کامل

ارزیابی فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت اشترینان- شمال استان لرستان

کمبود منابع آب شیرین در اقلیم خشک و نیمه خشک ایران، توجه ویژه به منابع آب­های زیرزمینی را اجتناب­ناپذیر نموده است و حفاظت کیفی و کمی این منابع ارزشمند باید همواره مورد تاکید بهره­برداران باشد. در این تحقیق بررسی جامع هیدروژئوشیمی در آب­های زیرزمینی دشت اشترینان در محدوده شمال بروجرد، به منظور بررسی تاثیر هوازدگی کانی­ها، فعالیت­های کشاورزی و صنعتی انجام گردید. نمونه­های آب زیرزمینی از ده حلقه چ...

متن کامل

ارزیابی زمین آماری کیفیت آب زیرزمینی دشت داراب استان فارس

  روش های زمین آمار یکی از پیشرفته ترین تکنیکها جهت ارزیابی و پایش کیفیت منابع آب زیرزمینی می باشد. در این تحقیق سه روش درون یابی، عکس فاصله وزن دار، کریجینگ وکوکریجینگ جهت پیش بینی برخی از شاخص های کیفی از قبیل SO42- Na+، TH، EC، SAR، Cl-، Ca2+، Mg2+، مورد استفاده قرار گرفته است. داده ها از 75 چاه مشاهده ای در دشت داراب جمع آوری شده است. بعد از نرمال سازی داده ها، واریوگرام محاسبه شد. مدل مناس...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 40

صفحات  51- 60

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021