بررسی آثار آبستنی،شیردهی،سن و جنس بر کمیت و کیفیت پشم گوسفندان ورامینی

نویسندگان

  • احمد زارع شحنه
  • حسن محمدی عمارت
  • رضا اسدی مقدم
  • ناصر کاشانیان
چکیده

اثرات آبستنی وشیردهی بر روی کمیت و کیفیت پشم گوسفندان ورامینی بااستفاده از 64 رأس میش آبستن و شیرده و 21 رأس میش غیرآبستن در قالب طرح کاملاً تصادفی نامتعادل مورد بررسی قرار گرفت.از تمام میشها در ابتدای دوره قوچ اندازی از ناحیه میانی پهلوی سمت راست نرسیده به پشت حیوان نمونه برداری شد.دومین و سومین نمونه برداری نیز به ترتیب اوایل زایمان و دو ماه بعد از زایش (دوره شیردهی)انجام گرفت.درضمن اثر جنس و سن نیز بر روی کمیت و کیفیت تولید پشم با استفاده از 28 رأس میش و 28 رأس گوسفند نریک تا چهارساله در قالب طرح بلوکهای کاملاً تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل مورد بررسی قرار گرفت.از قوچها در طی دو مرحله (مهر و اسفندماه)همانند میشها نمونه برداری انجام شد.نتایج آزمایش نشان داد که اثر آبستنی و شیردهی بر روی میزان رشد الیاف پشم معنی دار بود(01/0>P).بطوریکه میشهای آبستن و شیرده در مقایسه با میشهای غیرآبستن و غیرشیرده به ترتیب 29 و7/28 درصد پشم کمتری تولید کردند. قطر الیاف در میشهای غیرآبستن بطور معنی دار (01/0>P) بیشتر از میشهای آبستن(8/29 میکرون در برابر9/26 میکرون)بود.میزان رشد پشم در جنس و سنین مختلف نیز متفاوت و از نظر آماری معنی دار بود.جنس نر در مقایسه با ماده الیاف بیشتر(05/0>P) و با قطر زیادتری (01/0>P) تولید کردند.همچنین قطر الیاف در گوسفندان چهارساله بیشترین (0/34 میکرون)و در گوسفندان یکساله کمترین (7/26میکرون)بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی آثار آبستنی،شیردهی،سن و جنس بر کمیت و کیفیت پشم گوسفندان ورامینی

اثرات آبستنی وشیردهی بر روی کمیت و کیفیت پشم گوسفندان ورامینی بااستفاده از 64 رأس میش آبستن و شیرده و 21 رأس میش غیرآبستن در قالب طرح کاملاً تصادفی نامتعادل مورد بررسی قرار گرفت.از تمام میشها در ابتدای دوره قوچ اندازی از ناحیه میانی پهلوی سمت راست نرسیده به پشت حیوان نمونه برداری شد.دومین و سومین نمونه برداری نیز به ترتیب اوایل زایمان و دو ماه بعد از زایش (دوره شیردهی)انجام گرفت.درضمن اثر جنس و ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثر سطوح مختلف تغذیه(انرژی و پروتئین)برروی فعالیت فولیکولهای پوست،ریزش الیاف وکمیت و کیفیت پشم گوسفند ورامینی

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف انرژی و پروتئین خوراک بر کمیت و کیفیت پشم،فعالیت فولیکولهای پوست وریزش الیاف میشهای ورامینی در حالت نگهداری،اثر5 سطح مختلف انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام مورد آزمایش قرار گرفت. سطوح انرژی و پروتئین مورد بررسی به ترتیب شامل 4/1 مگاکالری و 4/6 درصد،61/1 مگاکالری و7/7 درصد،9/1مگاکالری و1/9درصد،18/2مگاکالری و5/10درصد و47/2مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک و8/11 درصد بود...

متن کامل

بررسی اثر تنش خشکی بلندمدت بر کمیت و کیفیت اسانس گونه‌های مختلف جنس Thymus spp

گونه‌های جنس آویشن (Thymus L.) از مهم‌ترین گیاهان دارویی هستند که به‌دلیل سنتز متابولیت‌های ثانوی تیمول و کارواکرول، مصارف گسترده‌ دارویی دارند. در این تحقیق اثر تنش خشکی بر کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس هشت گونه از آویشن مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل با سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی در دو سطح آبیاری 25 و 50 درصد به‌ترتیب مربوط به تنش‌های خشکی ملایم و شدید نسبت به ظ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 31  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2000-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023