بررسی آزمایشگاهی استحکام باند ریزبرشی ترمیم قدیم و جدید کامپوزیت با استفاده از دو سیستم باندینگ و کامپوزیت

نویسندگان

  • حدیث اسماعیلی دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی شهیدصدوقی، یزد، ایران
  • عبدالرحیم داوری استاد گروه ترمیمی و زیبایی، عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، ایران
  • علیرضا دانش کاظمی دانشیارگروه ترمیمی و زیبایی، عضو مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، ایران
  • فاطمه کوهستانی دستیارتخصصی دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
چکیده

مقدمه: کامپوزیت رزینها به طور گسترده ای در دندانپزشکی ترمیمی استفاده می شوند و به طور عمده دارای بیس متاکریلات هستند. بزرگترین عیب این مواد انقباض پلیمریزاسیون است. نوآوری جدید، ساخت کامپوزیت بابیس سایلوران است که کمترین مقدار انقباض را دارد. هدف از این مطالعه آزمایشگاهی بررسی استحکام باند ریزبرشی بین کامپوزیت قدیمی و جدید با استفاده از دو سیستم باندینگ و کامپوزیت می باشد. مواد و روشها : 78 استوانه کامپوزیتی به طور مساوی از دو گروه متاکریلات و سایلوران به ارتفاع 2 میلیمتر و قطر 5 میلیمتر ساخته شدند. نمونه ها هزار بار ترموسایکل و به شکل 6 گروه تقسیم شدند. درگروه 1، کامپوزیت z250 بعد از fresh و باندینگ p90 لایه جدید سایلوران روی آن قرار گرفت در گروه 2، کامپوزیت z250 بعد از  freshو اسید اچ و باندینگ  p90 لایه جدید سایلوران روی آن قرار گرفت. در گروه 3، کامپوزیت z250 بعد از  freshو اسید اچ و باندینگ single bond لایه جدید  z250 روی آن قرار گرفت. در گروههای چهارم تا ششم نحوه آماده سازی نمونه ها مشابه گروههای اول تا سوم بود. با این تفاوت که آماده سازی بر روی کامپوزیت 90P انجام شد. سپس نمونه ها تحت آزمایش استحکام باند برشی توسط دستگاه اینسترون و با سرعت  mm/min1 تا نقطه شکست بارگذاری شدند .جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 17  استفاده شد. ابتدا نرمالیتی داده ها با آزمون کلموگروف اسمیرنوف بررسی شد. با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از تحلیل واریانس یک طرفه و مقایسه دو به دو به روش  Tukey استفاده شد. یافته ها: تفاوت معنی داری در استحکام باند ریزبرشی در بین گروهها وجود داشت (001/0=p).  میانگین استحکام باند ریزبرشی در کامپوزیتهای بیس سایلوران با میانگین (97/5±62/36) نسبت به کامپوزیتهای بیس متاکریلات (97/5±12/26) به طور معنی داری بیشتر بود (001/0=P) نتیجه گیری: کاربرد اسید اچ تاثیر بسزایی در استحکام باند ریزبرشی نداشت؛ ولی کاربرد باندینگ P90 در کامپوزیت سایلوران باعث ایجاد استحکام باند بیشتری شد. بیشترین میزان استحکام باند در ترمیم کامپوزیت سایلوران p90 با کامپوزیت سایلوران مشابه و کمترین میزان استحکام باند در ترمیم کامپوزیت متاکریلات z250 با کامپوزیت متاکریلات مشابه دیده شد. در کل میزان استحکام باند ریزبرشی درکامپوزیت با بیس سایلوران بیشتر ازکامپوزیت با بیسمتاکریلات بود (001/0=P-Value).  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی استحکام باند ریزبرشی کامپوزیت به کامپوزیت پس از آلودگی با بزاق

سابقه و هدف: آلودگی بزاق حین ترمیم‌های کامپوزیتی موجب کاهش استحکام باند و در نهایت شکست درمان‌های ترمیمی می‌گردد. نظر به افزایش تقاضا برای ترمیم‌های کامپوزیتی، همچنین با توجه به اینکه درصد کمی از دندانپزشکان حین درمان از رابردم استفاده می‌نمایند، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر آلودگی بزاق بر استحکام ریزبرشی باند میان سطوح کامپوزیت رزین، همچنین تعیین بهترین روش از بین بردن آلودگی جهت دوباره برقر...

متن کامل

بررسی میزان استحکام باند برشی بین گلاس آینومر و کامپوزیت با استفاده از عوامل باندینگ نسل ششم و هفتم

سابقه و هدف: تکنیک ساندویچ یکی از روش های متداول در دندانپزشکی است که در آن گلاس آینومر با توجه به مزیت هایی چون  آزاد سازی فلوراید و چسبندگی به ساختمان دندان، همراه با ترمیم های کامپوزیت استفاده می شود. هدف از این مطالعه بررسی میزان استحکام باند برشی بین گلاس آینومر نوری و کامپوزیت  با استفاده از عوامل اتصال دهنده متفاوت می باشد.  مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، 60 نمونه گلاس آی...

متن کامل

بررسی استحکام باند ریزبرشی کامپوزیت به کامپوزیت پس از آلودگی با بزاق

سابقه و هدف: آلودگی بزاق حین ترمیم های کامپوزیتی موجب کاهش استحکام باند و در نهایت شکست درمان های ترمیمی می گردد. نظر به افزایش تقاضا برای ترمیم های کامپوزیتی، همچنین با توجه به اینکه درصد کمی از دندانپزشکان حین درمان از رابردم استفاده می نمایند، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر آلودگی بزاق بر استحکام ریزبرشی باند میان سطوح کامپوزیت رزین، همچنین تعیین بهترین روش از بین بردن آلودگی جهت دوباره برقر...

متن کامل

اثر روش‌های مختلف باندینگ مرطوب بر استحکام باند ریزبرشی عاجی

سابقه و هدف: از آنجائیکه چسبندگی به عاج مرطوب بسیار پیچیده می‌باشد، مطالعه حاضر با هدف مقایسه استحکام باند به عاج مرطوب در دو سیستم چسبنده عاجی نسل پنجم با سه روش متفاوت انجام شد. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، هجده دندان مولر سوم انسانی سالم انتخاب گردیدند. سطوح صاف عاجی با کاغذ سیلیکون کارباید برای ایجاد لایه اسمیر آماده شدند. دندان‌ها به صورت تصادفی به شش گروه (هر گروه 3 دندان) تقسیم و س...

متن کامل

بررسی استحکام برشی باند کامپوزیت به عاج دندان با استفاده از سه نوع سیستم باندینگ به عاج دندان در محیط آزمایشگاهی

زمینه و هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه‌ای استحکام برشی باند کامپوزیت به عاج دندان انسان با استفاده از سه نوع سیستم باندینگ در محیط آزمایشگاهی است. روش بررسی: سطح تاج 66 دندان مولرسوم تا اکسپوز شدن عاج در محیط مرطوب با تریمر ساییده شد و با کاغذ سمباده سیلیکون کارباید 600 و 400 گریت در زیر جریان آب، پرداخت شد. نمونه‌ها به 3 گروه 22 تایی تقسیم شدند و سپ...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی تأثیر روشهای مختلف رفع آلودگی بزاق از باندینگ کیور نشده بر استحکام باند برشی کامپوزیت به مینا

بررسی آزمایشگاهی تأثیر روشهای مختلف رفع آلودگی بزاق از باندینگ کیور نشده بر استحکام باند برشی کامپوزیت به مینا دکتر حسین افشار1- دکتر شهرام مشرفیان2- دکترسمانه عباسی سلیم کندی31- عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی و دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران 2- استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 42  شماره 1

صفحات  41- 48

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022