بررسی آسیب های اولیه DNA رانندگان تاکسی در معرض آلودگی هوای شهری: آزمون کامت قلیایی

نویسندگان

چکیده مقاله:

Introduction: Several studies have shown that DNA damages increase the risk of diseases such as cancer. One of the tests that used to assess the damage to DNA is Comet Assay. In this study, the initial damage caused by exposure to traffic-related air pollution was studied. Methods: In this analytic cross sectional study, 104 taxi drivers were selected in Yazd, Iran. Peripheral blood sampling was performed. Microscopic analysis was performed under 400 magnification fluorescent microscope. Imagej software was used for image analysis. Data were tested by Kolmogorov–Smirnov test and Mann–Whitney U-test. Correlation analysis was performed. Results: In this study, all the participants were male. The mean±SD of the age and experience of the study population was 45.8±11.59 and 11.31±8.67 years, respectively. There was no significant difference between smokers and non-smokers in comet parameters. There was no significant correlation between Comet parameters and workload. There was direct and significant correlation between all parameters of comet. There was a significant correlation between tail intensity parameter and age after elimination of the confounding the effect of smoking. Conclusions: In the results of the present study, there was not shown any genetic damages in taxi drivers exposed to the traffic related air pollution. Also, there is no significant relationship between these damages and smoking.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی آسیب های اولیه dna رانندگان تاکسی در معرض آلودگی هوای شهری: آزمون کامت قلیایی

مقدمه: مطالعات مختلف نشان داده اند میزان آسیب های ژنتیکی می تواند به عنوان یک نشانه اولیه خطر افزایش بیماری های مزمنی مانند سرطان باشد. یکی از بیومارکرهای مهمی که برای تعیین آسیب  dnaدر سلولها استفاده می شود، comet assay می باشد، که در مطالعه حاضر به منظور بررسی آسیب ژنتیکی در رانندگان در معرض مواجهه با آلودگی هوای ناشی از ترافیک مورد بررسی قرار گرفته است. روش بررسی: در این مطالعه که به صورت مق...

متن کامل

بهینه‌سازی آزمون کامت قلیایی برای مطالعه DNA سلول های منفرد کبدی در ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)

الکتروفورز سلول­های منفرد روشی است که برای سنجش آسیب DNA استفاده می‌شود. این روش به علت سهولت و سرعت بالا نسبت به روش­های دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر با اعمال برخی از تغییرات، روش مرسوم سنجش کامت قلیایی با استفاده از سلول­های منفرد کبد ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum) بهینه‌سازی شد. برای این منظور 10 عدد ماهی انگشت ‌قد با وزن متوسط 1±7 گرم و میانگین طول کل 2±10 سانتی‌...

متن کامل

بهینه سازی آزمون کامت قلیایی برای مطالعه dna سلول های منفرد کبدی در ماهی سفید دریای خزر (rutilus frisii kutum)

الکتروفورز سلول­های منفرد روشی است که برای سنجش آسیب dna استفاده می شود. این روش به علت سهولت و سرعت بالا نسبت به روش­های دیگر مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر با اعمال برخی از تغییرات، روش مرسوم سنجش کامت قلیایی با استفاده از سلول­های منفرد کبد ماهی سفید دریای خزر(rutilus frisii kutum) بهینه سازی شد. برای این منظور 10 عدد ماهی انگشت قد با وزن متوسط 1±7 گرم و میانگین طول کل 2±10 سانتی م...

متن کامل

بررسی افت شنوایی ناشی از سر و صدا در رانندگان تاکسی شهرستان فریدون کنار در سال 92

زمینه و هدف: رانندگان در معرض عوامل زیان آور و آسیب های شغلی مختلفی میباشند. مهمترین اثر صدا افت شنوایی میباشد. محافظت از شنوایی رانندگان از جهت ایمنی و بهداشتی امری ضروری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین افت شنوایی رانندگان شهرستان فریدونکنار انجام شده است. روش کار: این مطالعه توصیفی- مقطعی روی 150 نفر از رانندگان انجام شد. آستانه شنوایی رانندگان با اودیومتر اندازهگیری و داده ها با استفاده از نرم...

متن کامل

پیش بینی ریسک بهداشتی مواجهه با ارتعاش تمام بدن در رانندگان تاکسی های درون شهری

مقدمه: مطالعات محدودی بر روی ارزیابی مواجهه رانندگان تاکسی ها با ارتعاش تمام بدن انجام شده است بنابراین این مطالعه با هدف ارزیابی مواجهه با ارتعاش تمام بدن و شوک های مکرر در رانندگان تاکسی های درون شهری و مقایسه روش های مختلف ارزیابی در این محیط شغلی انجام شد. روش کار: فرایند اندازه گیری و ارزیابی مطابق با روش کار ارایه شده در استانداردهای  iso 2631-1,5 و با استفاده از  دستگاه ارتعاش سنج  و آنا...

متن کامل

روند یکساله میزان مواجهه رانندگان تاکسی شهر تهران با مونوکسیدکربن

  Background and Aim: Motor vehicles are an absolute necessity used extensively in all countries of the world. They are a major cause of air pollution with highly undesirable consequences. Thus, exposure to traffic pollution is a growing public health concern. Several studies indicate that people in the cabin of a vehicle inhale air with high concentrations of pollutants such as nitrogen oxides...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 2

صفحات  1- 9

تاریخ انتشار 2017-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023