بررسی آمادگی صنایع دفاعی کشور برای استقرار سیستم مدیریت نوآوری بر مبنای استاندارد BS7000-1

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر استقرار سیستم مدیریت نوآوری را در صنایع دفاعی کشور بر اساس استاندارد BS 7000:2008 مورد بررسی قرار می دهد. این استاندارد شامل 4 مرحله و 16 گام است. جهت مشخص شدن جایگاه سازمان در فرایند استقرار مدیریت نوآوری از پرسشنامه 36 سؤاله متن استاندارد استفاده می شود. هر سؤال پرسشنامه یک عامل مهم در استقرار استاندارد است که تأیید یا رد شدن هر کدام از نظر خبرگان این پژوهش می تواند نشان‏دهنده میزان آمادگی برای استقرار این عوامل در نظام مدیریت نوآوری صنایع و سازمان‏های دفاعی کشور باشد. هر عامل با گزینه های 1 تا 5 سنجیده می شود که 5 بهترین حالت است. جامعه تحقیق تمامی صنایع دفاعی کشور است که مدیران مرتبط در حوزه نوآوری، تکنولوژی و تحقیق و توسعه آن صنایع پاسخ دهندگان به پرسشنامه می باشند. در نهایت 66 پرسشنامه از مجموع 82 مدیر دریافت شد که با مدل آزمون فرض میانگین به کمک نرم‏افزار SPSS، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته و میزان تحقق هر کدام از عوامل تعیین گردید. برخی عوامل مانند گام‏های اول، سوم، چهارم، ششم، هشتم، دهم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم و شانزدهم دارای میانگین کمتر از 2.5 بوده و صنایع دفاعی کشور دارای ویژگی‏های این گام‏ها نمی‏باشد، که برای توانمندی آن‏ها در استقرار این سیستم و بهبود آن، راهکارهایی ذکر شده است. همچنین عواملی مانند گام‏های دوم، پنجم، هفتم، نهم و چهاردهم از منظر پاسخ دهندگان مناسب ارزیابی شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه چارچوبی برای سنجش نوآوری باز در صنایع دفاعی کشور

شواهد متعددی از تشدید نیاز صنایع دفاعی برای حرکت به سمت نوآوری باز وجود دارد که افزایش پراکندگی دانش و کاهش بودجه نظامی از مهم‌ترین آنهاست. صنایع دفاعی کشورمان نیز برای پاسخ به این چالش‌های نوآوری باید بتوانند به الزامات نوآوری باز پاسخ دهند اما در حال حاضر الگو‌های نوآوری باز برای بخش دفاعی توسعه نیافته و بنابراین مدلی برای کمک به آنها در طی این مسیر وجود ندارد. هدف این تحقیق ارائه چارچوبی برا...

متن کامل

بررسی میزان آمادگی مراکز بهداشت کشور برای استقرار مدیریت دانش

Background and purpose: In order to improve the efficiency, effectiveness and quality of health care services, it is necessary to manage their organizational knowledge and information. In this paper, the readiness of Iran’s health centers for establishing knowledge management was studied. Materials and methods: We conducted a descriptive study in which the status of some indicators f...

متن کامل

بررسی سطح استقرار استاندارد مدیریت نوآوری در صنایع حمل و نقل ریلی درون‌شهری

حمل و نقل ریلی درون‌شهری بدون اغراق هسته اصلی سیستم‌ها و روش‌های حمل و نقل در کشورهای پیشرفته دنیا می‌باشد. وضعیت و نحوه مدیریت نوآوری به عنوان یک مساله اساسی در این صنعت مطرح بوده و ارتقای سطح نوآوری می‌تواند در گام اول به توسعه این صنعت و در گام دوم به توسعه اقتصادی کشور کمک نماید. بدیهی است یکی از روش‌های توسعه مدیریت نوآوری، بهره‌گیری از ارزیابی مدیریت نوآوری است. برخی از سازمان‌ها توسعه تو...

متن کامل

بررسی میزان آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن برای استقرار مدیریت کیفیت جامع و سیستم مدیریت کیفیت (ایزو)

پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن برای استقرار مدیریت کیفیت جامع و سیستم مدیریت کیفیت (ایزو) انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال تحصیلی 91-90 به تعداد 450 نفر بوده است که حجم نمونه مطابق با جدول «مورگان» 210 نفر بر...

متن کامل

بررسی میزان آمادگی الکترونیکی سازمان های دولتی برای استقرار موفق سیستم مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در کشور یمن

رشد و توسعه روزافزون دانش بشری و ظهور مباحثی چون مجازی سازی، ارتباط بهنگام و بی سیم باعث شده است تا سازمان ها بیش ازپیش موجودیت خود را دچار تغییر و تحول ببیند. این عوامل باعث شده است تا دنیا به شبکه ای از تعاملات الکترونیکی تبدیل شود و به دنبال آن بسیاری از رویکردهای مدیریت منابع، تغییر ماهیت دهد و در این میان موضوع مدیریت منابع انسانی الکترونیک، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کند. مدیر...

متن کامل

چالش‌های پیش روی صنایع دفاعی کشور در گذار به پارادایم نوآوری باز

صنایع دفاعی در کشورهای متعددی در حال طی کردن فرآیند گذار به پارادایم نوآوری باز هستند. صنایع دفاعی کشور ما نیز به‌منظور بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های دانشی کشور و کاهش هزینه‌ها و زمان دست‌یابی به محصولات و خدمات، ناچار به طی این مسیر هستند. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی چالش‌های پیش روی صنایع دفاعی کشور در گذار به پارادایم نوآوری باز است. بدین منظور، پس از ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره پاییز

صفحات  32- 39

تاریخ انتشار 2016-12-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023