بررسی آگاهی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی نسبت به مفهوم شهروندی دیجیتال و به‌کارگیری آن: پژوهش قوم‌نگارانه در فضای اینترنت

نویسندگان

چکیده

پیشرفت فناوری و به‌کارگیری روزافزون ابزارهای اینترنتی آشنایی با روش‌های صحیح استفاده از فناوری را ضروری نموده است. در این میان، آگاهی از مفهوم شهروندی دیجیتال برای کاربران فضاهای مجازی، به‌خصوص فراگیران زبان‌های خارجی که در معرض تعامل سایبری با گویشوران سایر زبان‌ها هستند ضروری به‌نظر می‌رسد. شهروندی دیجیتال، به معنای اصول رفتاری مناسب و مسؤولانه در به‌کارگیری فناوری است که از ضروریات آموزش فناورانه محسوب می‌شود، اما مورد توجه کافی قرار نگرفته است. در این راستا، پژوهش حاضر جهت بررسی میزان آگاهی فراگیران زبان انگلیسی ایرانی از اصول شهروندی دیجیتال و به‌کارگیری آن، با روش قوم‌نگاری اینترنتی (نتنوگرافی) انجام شده است. به این منظور، سه گروه که در پیام‌رسان اجتماعی تلگرام توسط فراگیران زبان انگلیسی ایجاد شده‌اند بررسی شدند. برای جمع‌آوری داده از دو روش مشاهده گروه‌های تلگرامی توام با عضویت یکی از پژوهشگران در گروه‌ها و مصاحبه استفاده شد. در مجموع، هفتصد صفحه‌نمایش از داده‌ها طی یکسال جمع‌آوری شد و از ده نفر از فراگیران مصاحبه به‌عمل آمد. براساس رویکرد نظریه زمینه و با کمک روش تحلیل کیفی داده، داده‌‌‌های حاصله در چندین مرحله کدگذاری و طبقه بندی گردیدند و نهایتا مقوله‌های اصلی استخراج شدند. نتایج حاکی از آن بود که زبان‌آموزان ایرانی، علیرغم استفاده زیاد از شبکه‌های اجتماعی، از هنجارهای شهروندی دیجیتال آگاهی چندانی ندارند و در به‌کارگیری صحیح امکانات مجازی دچار خطا و سوء رفتار می‌شوند. بر این اساس، آموزش اصول و هنجارهای شهروندی دیجیتال به فراگیران زبان انگلیسی جهت به‌کارگیری هوشیارانه فضای مجازی و مصون ماندن از پیامدهای سوء و مخاطرات محیطهای مجازی، ضروری می‌نماید.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رویکرد معلمان و فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی نسبت به آموزش ضمنی و صریح تلفظ

مطالعه ی حاضر به بررسی رویکرد معلمان و زبان آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی نسبت به آموزش ضمنی و صریح تلفظ پرداخته است. به همین منظور، ۷۱ معلم و ۸۸ زبان آموز، نسخه ی تعدیل شده از پرسشنامه ی "گرایش و انگیزه های زبان آموزان نسبت به تلفظ" که توسط ساردینیا، لی و کاسی (۲۰۱۴)و پرسشنامه ی دیگری را که توسط لی (۲۰۰۰) طراحی شده بود را کامل کردند. نتایج نشان داد که زبان آموزان نسبت به معلمان گرایش...

متن کامل

سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشی میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی

این مطالعه به  بررسی رابطه بین سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم[1, 2] (the L2 Motivational Self System) )، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشیمی پردازد. 1309 دانش آموز ایرانی مشغول به تحصیل در دوره­ها­­­­­­­­­­ی راهنمایی و دبیرستان سراسر کشور با پر نمودن یک پرسشنامه با روایی و ...

متن کامل

هوش فرهنگی، هویت فرهنگی و استفاده عناوین خطابی انگلیسی توسط فراگیران ایرانی زبان انگلیسی

این مطالعه به بررسی اثر متقابل هوش فرهنگی و هویت فرهنگی بر استفاده از عناوین خطابی انگلیسی پرداخته است. پنجاه و دو دانشجو با سطح زبانی متوسط، به دو گروه هویت و هوش فرهنگی بالا و پایین تقسیم شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد تا در مطالعة رابطة بین عوامل هوش فرهنگی و عناوین خطابی شرکت کنند و پرسشنامه های هویت فرهنگی، هوش فرهنگی و تست عناوین خطابی را پاسخ دهند. شیوة آماری مورد استفاده واریانس متغیری...

متن کامل

بررسی رابطه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری زبان توسط فراگیران زبان انگلیسی در ایران

مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و استفاده از راهبردهای مستقیم و غیر مستقیم یادگیری زبان توسط فراگیران زبان انگلیسی در ایران می­پردازد. در این مطالعه،100 دانشجو زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد اسلامی کرج به دو پرسشنامه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری زبان پاسخ دادند. نتایج حاصل بیانگر وجود رابطه آماری معنی­دار بین راهبردهای استفاده از فرآیندهای ذهنی، سازماندهی و ارزیابی یادگیری و یادگی...

متن کامل

تاثیر روش تدریس آموزش محور بر تولید کاربردشناختی، آگاهی فراکاربردشناختی، و خودسنجی کاربردشناختی فراگیران زبان انگلیسی

هدف این پژوهش بررسی تأثیر روش تدریس فعالیت محور بر تولید کاربردشناختی، آگاهی فرا کاربردشناختی، و خودسنجی کاربردشناختی زبان آموزان بود. بدین منظور75 زبان آموز همگن و در سطح متوسط انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: 27 نفر در گروه تأکید بر کاربردشناسی در مراحل قبل و بعد فعالیت (گروه آزمایشی اول)، 26 نفر در گروه تأکید بر کاربردشناسی در مرحله حین فعالیت (گروه آزمایشی دوم)، و 22 نفر در گرو...

متن کامل

بررسی آگاهی دانشجویان دانشگاه‌های تهران نسبت به سیاست‌های بین‌المللی گسترش زبان انگلیسی

زبان انگلیسی با عنوان زبان بین‌المللی گستردگی فراوان و کاربردهای متنوعی یافته است و در کنار کارکردهای ابزاری آن به عنوان وسیله‌ای ارتباطی، ابعاد فرهنگی و اجتماعی (آموزش و یادگیری) زبان انگلیسی نیز اهمیت خاص یافته است. در این میان، میزان آگاهی فراگیران این زبان نسبت به کارکردهای فرهنگی آن یکی از موضوعات عمدۀ مورد بحث در حوزه آموزش زبان بوده است. از این رو، پژوهش حاضر کوششی است برای ارزیابی آگاهی...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 36

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید