بررسی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی

نویسندگان

  • امیر منتظری دانشگاه فردوسی مشهد
  • رضا اندام دانشگاه شاهرود
  • سمیرا فیضی دانشگاه شمال
چکیده مقاله:

هدف این پژوهش، بررسی ابعاد مختلف کیفیت خدمات در بخش گردشگری ورزشی بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به شکل میدانی انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش، 136 نفر از گردشگرانی بودند که در اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی در شهر شاهرود شرکت کرده­ بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسش­نامه محقق ساخته­ای شامل 35 گویه درباره کیفیت خدمات گردشگری بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از اساتید صاحب­نظر تأیید گردید. برای محاسبه پایایی ابزار، از روش آلفای کرونباخ استفاده ­شد (93/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی، تحلیل عاملی و مدل­سازی ساختاری استفاده شد. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد، 32 گویه در چهار عامل کیفیت محل برگزاری، کیفیت همایش، کیفیت دسترسی و کیفیت گردشگری قرار گرفتند، این عوامل روی هم، 28/53 درصد واریانس کیفیت خدمات گردشگری را تشکیل می­دادند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که هر چهار عامل مورد بررسی، بر کیفیت خدمات تأثیرگذار هستند و شاخص‌های برازش، مدل مفهومی ارائه شده در پژوهش را تأیید کردند. بر این اساس، عامل کیفیت همایش و کیفیت گردشگری با ضرایب اثر 83/0 و 64/0، به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر کیفیت خدمات گردشگری داشته ­اند؛ بنابراین به برگزارکنندگان همایش­ ها و مدیران گردشگری توصیه می­شود به منظور افزایش و یا بهبود کیفیت خدمات، به عوامل مذکور در کنار یکدیگر توجه نمایند و برای کیفیت محتوای علمی و نحوه برنامه ­ریزی همایش اهمیت بیشتری قائل شوند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایتمندی گردشگران ورزشی

گردشگری ورزشی یک صنعت خدماتی است و عمدتاً به واسطۀ کیفیت خدماتی که ارائه می­شود، تحت تأثیر قرار می­گیرد. همچنین، می­توان گفت که کیفیت خدمات و رضایتمندی گردشگران از موضوعات مهم در سیاست گردشگری است که پرداختن به آن­ها می­تواند موجب توسعه گردشگری و گردشگری ورزشی شود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی چگونگی تأثیر ابعاد مختلف کیفیت خدمات گردشگری ورزشی بر رضایتمندی گردشگران بود. روش تحقیق، توصیفی از نو...

متن کامل

کیفیت خدمات گردشگری و نیات رفتاری گردشگران ورزشی

هدف از انجام تحقیق بررسی رابطه کیفیت خدمات گردشگری با نیات رفتاری گردشگران ورزشی بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه آماری شامل 384 نفر از گردشگرانی بودند که در مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در مجموعه ورزشی شهید دستغیب شیراز حضور داشتند. از پرسشنامه های کیفیت خدمات گردشگری ورزشی شانک (2006) و نیات رفتاری زیتمل و بیتنر (2003) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ...

متن کامل

ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با وفاداری گردشگران ورزشی پارک های آبی ورزشی مشهد

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی ابعاد کیفیت خدمات در پارک های آبی مشهد و بررسی ارتباط این ابعاد با وفاداری گردشگران ورزشی مجموعه های آبی بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ی استاندارد لیو بود که بومی سازی شد. روایی صوری پرسشنامه با نظرخواهی از 12 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی انجام شد. پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ تایید گردید (84/0=α). جامعه آماری تحقیق شامل تمامی گردشگرانی بودند که در اردیبهش...

متن کامل

بررسی تأثیر ابعاد کیفیت خدمات مدل سروکوال بر رضایت‌مندی مشتریان زن باشگاه‌های ورزشی

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ابعاد کیفیت خدمات مدل سروکوال بر رضایت­مندی مشتریان زن باشگاه­های ورزشی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود، که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری، کلیهمشتریان زن باشگاه­های ورزشی شهرستان سبزوار بودند که حداقل شش ماه سابقه فعالیت ورزشی در باشگاه داشتند، پژوهش بر روی 154 نفر ...

متن کامل

عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات گردشگری ورزشی از دیدگاه گردشگران حاضر در شهرآورد استقلال و پرسپولیس

هدف این پژوهش تعیین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات گردشگری ورزشی است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام گرفته است. نمونۀ آماری 265 نفر از گردشگرانی بودند که به‌طور تصادفی ساده از میان تماشاگرانی که در دیدار دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس در تاریخ 10/1/1390 در ورزشگاه آزادی حضور داشتند، انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق برگرفته از پرسشنامۀ شانک است. روایی و پا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 26

صفحات  15- 36

تاریخ انتشار 2014-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023