× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی اثرات استروژن، انسولین و برخی متابولیت های خونی بر بروز کیست های تخمدانی در گاوهای شیری شرکت دشت آذرنگین

ثبت نشده

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات برخی از عناصر ،هورمون هاو متابولیتهای خونی برروی بروز تکرر فحلی در گاوهای شیری انجام گرفت. برای انجام این تحقیق از 62 راس گاو سالم ومبتلا به تکررفحلی نمونه خون تهیه شد و غلظت گلوکز، اوره، پروتئین تام، کلسیم ، فسفر، کلسترول وتری گلیسرید سرم آنها با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و غلظت هورمونهای انسولین و پروژسترون سرم با استفاده ازروش الایزا اندازه گیری شد. همچن...

این مطالعه به منظور ارزیابی اثر برخی متابولیت های خونی و هورمونی بر تشکیل کیست تخمدانی و فولیکول مقاوم انجام گرفت. برای انجام این تحقیق از 140 رأس گاو شیرده، در 4 گروه 35 تایی از گاوهای سالم، گاوهای مبتلا به کیست تخمدانی، فولیکول مقاوم و کیست تخمدانی متعاقب تزریق پروستاگلاندین نمونه های خونی تهیه شد. غلظت گلوکز، اوره، فسفر و روی سرم خون با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و غلظت هورمون های استرو...

کیستهای تخمدانی در گاوهای شیری ساختارهای فولیکولی هستند که بیش از  2/5سانتی متر قطر داشته و حداقل به مدت  10روز در غیاب جسم زرد باقی مانده باشند. میزان وقوع کیستهای تخمدانی بر طبق گزارشات از  % 6تا  %19میباشند. تخمدان کیستیک یک ناهنجاری مهم در تولیدمثل گاوهای شیری میباشد و تشخیص به موقع عارضه و درمان آن از ضررهای اقتصادی هنگفتی جلوگیری می نماید. در این بررسی میزان ارتباط بین عیار سرمی پروژست...

کیست های تخمدانی، ساختارهای فولیکول مانندی هستند که حداقل 2 الی 5/2 سانتی متر قطر داشته و به مدت حداقل 10 روز در غیاب جسم زرد روی یک یا هر دو تخمدان باقی می مانند. کیست های تخمدانی یکی از مهمترین نقص های تخمدانی بوده که منجر به کاهش راندمان تولیدثلی و در نتیجه خسارت های اقتصادی بر صنعت گاو شیری می شود. هدف این تحقیق بررسی تغییرات غلظت های سرمی استرادیول 17-بتا، پروژ‍سترون، igf-i و انسولین خون و...