بررسی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد و مراحل فنولوژیکی کلزا (مطالعۀ موردی: استان چهارمحال و بختیاری)

نویسندگان

  • مهران حیدری بنی دانشجوی دکتری گروه جغرافیای طبیعی، دانشکدة علوم جغرافیایی و برنامه ‏ریزی، دانشگاه اصفهان
چکیده

برای مطالعة اثرات اقلیم و تغییرات آن بر تولید محصولات کشاورزی، از تلفیق مدل‏های گردش عمومی جو و مدل‏های آب و هوا-محصول استفاده می‏شود. در این پژوهش ضرایب مدل APSIM برای شبیه‏سازی عملکرد و مراحل فنولوژی کلزا واسنجی شد و به منظور بررسی اثرات تغییر اقلیم از فراسنج‏های اقلیمی ریز‏مقیاس‏شدة مدل دینامیکی NOAA-GFDL استفاده شد. نتایج نشان‏دهندة آن است که با سناریوی RCP8.5 مدت زمان مراحل فنولوژیکی سبزکردن، گُل‏دهی، غلاف‏‏بندی، و رسیدن و با سناریوی RCP4.5 مراحل گُل‏دهی و غلاف‏بندی کاهش خواهد داشت و بیشترین میزان کاهش در دورة گُل‏دهی با سناریوی RCP8.5 دیده می‏شود. با این سناریو دورة رزت 10 روز و با سناریوی RCP4.5 این دوره 9 روز طولانی‏‏تر خواهد شد. پیش‏بینی می‏شود میانگین عملکرد کلزا با هر دو سناریوی مورد مطالعه تا 6/18درصد افزایش یابد. چشم‏انداز افزایش عملکرد کلزا در استان چهارمحال و بختیاری بیانگر آن است که این منطقه تا افق 2030 از استعداد مطلوبی در کشت و توسعة این محصول برخوردار خواهد بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی اثرات تاریخ کاشت بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در استان چهارمحال و بختیاری

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام گلرنگ در استان چهارمحال و بختیاری این آزمایش در بهار و تابستان 1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری (شهرستان شهرکرد) به اجرا در آمد. آزمایش به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی تاریخ کاشت در سه سطح 1 خرداد=D1، 1 تیر = D2 و 15 تیر=D3 و فاکتور فرعی شامل ژنوتیپ در چهار سطح ...

متن کامل

مقایسه رشد، عملکرد و کیفیت میوه ارقام تجاری توت‌فرنگی در اقلیم سرد استان چهارمحال و بختیاری

In order to grow strawberry in Chaharmahal and Bakhtiari, growth, yield and fruit quality was evaluated among eight commercial strawberry cultivars including: Selva, Camarosa, Pajaro, Paros, Queen eliza, Kurdestan and Merak. This experiment was conducted in Agriculture and Natural Resources Research Center of Shahrekord through a RCBD design with three replications for four years (2008-2011). V...

متن کامل

بررسی آلودگی سالمونلایی گوشت شتر در مراحل مختلف کشتار در استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری

سالمونلا به عنوان یک پاتوژن منتقل شونده از مواد غذایی مطرح بوده و یک معضل بزرگ در بهداشت جامعه در دنیا به حساب می­ آید. مسمومیت­های غذایی ناشی از این پاتوژن با علایمی همچون گاستروآنتریت، اسهال، کرامپ شکمی و تب­های روده ای (تب حصبه) بروز می­کند. این مطالعه به منظور جداسازی و شناسایی سالمونلا تیفی موریوم در گوشت شتر درمراحل مختلف کشتار انجام شد. به این منظور در مجموع 150نمونه گو...

متن کامل

مقدمه ای بر اقلیم زیستی و معماری استان چهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و بختیاری در دل ارتفاعات پرصلابت زاگرس شمالی بین عرض­ های 31 درجه و 14 دقیقه تا 32 درجه و 47 دقیقه شمالی و طول­ های 49 درجه و 51 دقیقه تا 51 درجه و 34 دقیقه شرقی قرار گرفته است (9ص533)؛ ( به نقشه­ های 1 و 2 رجوع شود.) ارتفاع این استان از سطح دریا بسیار زیاد است به طوری که شهرکرد 2066 متر، پل زمانخان 2000 متر و همگین 2150 متر از سطح دریا ارتفاع دارد. درجه حرارت در منطقه از شمال به...

متن کامل

بررسی و پهنه بندی شاخص های اقلیم کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

شناخت نیازهای اقلیمی گیاهان زراعی از مهم­ترین عوامل مؤثر در تولیدات کشاورزی است. در این تحقیق با استفاده از شاخص­های رطویتی و حرارتی روش پاپاداکیس،شرایطآگروکلیماییاستان چهارمحال و بختیاریبررسیگردید.این روش با قرار دادن آستانه های اکولوژیک در تعیین تیپهای اقلیمی از غنای علمی کافی برخوردار است؛ به نحوی کهاخیر فائو برای تهیه نقشه اکولوژیک برخی از مناطق جهان و بسیاری از محققین به منظور تعیین توانها...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 50  شماره 2

صفحات  373- 389

تاریخ انتشار 2018-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021