× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی اثرات درمانی و عوارض سه روش بیهوشی عمومی و بی حسی موضعی و سطحی در اعمال جراحی کاتاراکت1

نویسندگان

  • محمدحسن طریقت منفرد,
  • هاشم معزی قدیم,
  • ژاله رجوی,

چکیده

Recently, small incision cataract extraction by phaco and implantation of a foldable intraocular lense with topical anesthesia has used in an attempt to decrease the complication of general anesthesia and peribulbar injection. To compare effects and complications of topical, local and general anesthesia, 92 patients admitted to Imam Hosein hospital for cataract surgery, were randomly assigned to three groups and surgery was done under different methods of anesthesia. During routine ECCE, lid and globe movements, miosis and viterous bulg were observed more in topical anesthesia than the other techniques, but serious complications such as posterior capsular rupture and viterous loss were not seen. Because of less systemic and local complications and rapid return of vision and possibility of outpatient surgery, topical anesthesia should be considered as an alternative to local and general methods.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: داروهای هالوژنه مورد استفاده در بیهوشی عمومی در عمل جراحی سزارین، ممکن است باعث افزایش میزان از دست رفتن خون در حین عمل شوند. از طرفی در مطالعات عنوان شده است که تفاوت معنی داری از نظر میزان خون از دست رفته بین بیماران تحت بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه ای وجود ندارد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر دو روش بیهوشی عمومی و موضعی بر تغییرات هموگلوبین پس از عمل جراحی سزارین انجام شد. ...

سابقه و هدف: با توجه به شیوع کاتاراکت سنی و عوارض شناخته شده آن و مشکلات بیهوشی عمومی در افراد دارای ریسک خطر، تناقضات موجود در انتخاب نوع بیهوشی یا بی حسی هنوز یکی از چالش های فرا روی جراح و بیمار است. به منظور مطالعه مقایسه عوارض بی حسی موضعی همراه با تزریق داخل چشمی لیدوکائین 2% با بیهوشی عمومی، این تحقیق در رفسنجان انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 55 بیمار مبتلا ...

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

مقدمه: در انجام عمل سزارین از دو روش بیهوشی عمومی و بی حسی موضعی استفاده می شود. داروهای مورد استفاده در هر یک از این روش ها، دارای عوارض و مزایایی خاصی برای مادر و جنین می باشد. تأثیر هر کدام از این روش ها بر روی آپگار نوزادان متولد شده متفاوت است. در برخی مطالعات تفاوتی بین آپگار نوزادان گزارش نشده و در برخی، نوزادان متولد شده با بیهوشی عمومی، آپگار پایین تری داشتند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه...

مقدمه: داروهای هالوژنه مورد استفاده در بیهوشی عمومی در عمل جراحی سزارین، ممکن است باعث افزایش میزان از دست رفتن خون در حین عمل شوند. از طرفی در مطالعات عنوان شده است که تفاوت معنی داری از نظر میزان خون از دست رفته بین بیماران تحت بیهوشی عمومی و بی حسی ناحیه ای وجود ندارد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر دو روش بیهوشی عمومی و موضعی بر تغییرات هموگلوبین پس از عمل جراحی سزارین انجام شد.  ...

هدف: ازآن جا که احتمال اختلال درونتیلاسیون واکسیژناسیون بیمارانی که تحت عمل جراحی تراکئوستومی قرارمی گیرند وجود دارد ، به طور معمول این روش با حضور متخصص بیهوشی انجام می شود وانتخاب روش بیهوشی از مسایل پیش روی متخصصان بیهوشی می باشد. این مطالعه حهت بررسی و مقایسه 2 روش بیهوشی عمومی وبی حسی موضعی درعمل تراکئوستومی و عوارض آن ها صورت گرفت.روش بررسی: با استفاده از یک مطالعه توصیفی وتحلیلی، روش ها...