بررسی اثرات سرعت پیشروی، دور کوبنده و فاصله کوبنده - ضدکوبندة کمباین

نویسندگان

  • رضا علیمردانی
  • سید سعید محتسبی
  • مجید لشگری
  • محمود امید
چکیده

در این پژوهش سه عامل موثر شامل سرعت پیشروی کمباین در سه سطح 2/1، 8/1 و 5/2 کیلومتر بر ساعت، دور کوبنده در سه سطح 800، 900 و 1000 دور در دقیقه و فاصله کوبنده - ضدکوبنده در سه سطح 15، 20 و 25 میلی متر بر میزان تلفات کیفی گندم مورد بررسی قرار گرفت. این طرح به صورت فاکتوریل، در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار توسط کمباین جاندیر مدل 955 در منطقه کرج انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که کاهش سرعت پیشروی، افزایش سرعت دورانی کوبنده و کاهش فاصله کوبنده - ضدکوبنده، موجب افزایش میزان شکستگی دانه‌ها و کاهش میزان جوانه‌زنی آنها می‌شود. اثر متقابل سرعت پیشروی و سرعت دورانی کوبنده نشان داد که کمترین درصد شکستگی با مقدار 47/5 درصد و بیشترین میزان جوانه زنی با مقدار 61/96 درصد در سرعت پیشروی 8/1 کیلومتر بر ساعت و سرعت دورانی 800 دور بر دقیقه حاصل می شود. همچنین اثر متقابل سرعت دورانی کوبنده و فاصله کوبنده - ضدکوبنده نشان داد که کمترین درصد شکستگی مربوط به سرعت 900 دور در دقیقه و فاصله 25 میلی‌متر با مقدار 38/5 درصد می باشد و بیشترین درصد جوانه‌زنی نیز با مقدار 58/96 درصد در همان سرعت دورانی و فاصله کوبنده و ضدکوبنده به دست می آید. ضمنا اثر متقابل سرعت پیشروی و فاصله کوبنده - ضدکوبنده و اثر همزمان سرعت پیشروی‌، سرعت دورانی کوبنده و فاصله کوبنده - ضدکوبنده، معنی‌دار نشد. تحلیل و بررسی نتایج مشخص نمود که برای کمباین جاندیر 955 در منطقه کرج، سرعت دورانی کوبنده از 800 تا 900 دور بر دقیقه و فاصله کوبنده - ضدکوبنده با مقدار 25 میلی متر و سرعت پیشروی 8/1 کیلومتر بر ساعت بهترین وضعیت تنظیم برای برداشت گندم آبی رقم پیشتاز می باشد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر سرعت دورانی کوبنده، فاصله کوبنده از ضد‌کوبنده و طول ساقه برش‌یافته بر برخی از خصوصیات کیفی گندم

گندم مهم‌ترین ماده غذایی در الگوی مصرف مردم است.  بیش از 50 درصد انرژی مورد نیاز هر فرد در ایران از نان تأمین می‌شود و تلاش در جهت کاهش ضایعات این محصول بسیار مهم است.  در این تحقیق، تأثیر سطوح مختلف سرعت دورانی کوبنده (700، 800، 900، و 1000 دور بر دقیقه)، فاصلۀ کوبنده از ضد‌کوبنده (8، 10، 12، و 14 میلی‌متر)، و طول ساقۀ برش‌یافته (60-50، 70-61، و 80-71 سانتی‌متر) بر درصد شکسته‌های گندم برداشت ش...

متن کامل

بررسی کیفیت کوبش در کمباین متداول با در نظر گرفتن فاصله کوبنده و ضدکوبنده و دور فن

گندمبه عنوان مهمترین محصول زراعی و ماده ی غذایی کشور قوت لایموت مردم ایران و محور استقلال هر کشوری محسوب می شود.تکیه بر افزایش عملکرد به عنوان کلیدی ترین راه حل افزایش تولید گندم، توسعه ی تحقیقات در زمینه های کاهش ضایعات و ساماندهی بذر را به عنوان راهکاری مناسب طلب می نماید.یکی از راهکارهای کاهش تلفات این محصول، احتمام به پژوهش در مورد میزان تلفات گندم در هنگام برداشت توسط ماشین های برداشت غلات...

15 صفحه اول

بررسی اثر سرعت دورانی کوبنده، فاصله کوبنده از ضد کوبنده و طول ساقه برش یافته بر برخی از خصوصیات کیفی گندم

گندم مهم ترین ماده غذایی در الگوی مصرف مردم است.  بیش از 50 درصد انرژی مورد نیاز هر فرد در ایران از نان تأمین می شود و تلاش در جهت کاهش ضایعات این محصول بسیار مهم است.  در این تحقیق، تأثیر سطوح مختلف سرعت دورانی کوبنده (700، 800، 900، و 1000 دور بر دقیقه)، فاصلۀ کوبنده از ضد کوبنده (8، 10، 12، و 14 میلی متر)، و طول ساقۀ برش یافته (60-50، 70-61، و 80-71 سانتی متر) بر درصد شکسته های گندم برداشت ش...

متن کامل

اثر پارامترهای کاری بر بازده کوبنده به منظور کنترل افت کوبنده

  کارکرد کمباین­های غلات با سه عامل توان کوبش، افت محصول و مصرف سوخت سنجیده می­شود. افت محصول مهمترین عامل از عوامل فوق می­باشد که مجموع افت کمباین غلات در ایران به 20% و حتی بیشتر می­رسد. یکی از راه­های کاهش افت در کمباین غلات، تفکیک فرآیندها و ارائه مدل ریاضی متناسب برای تک تک آن­ها بر پایه­ی بررسی و اندازه گیری عوامل موثر در افت­هاست . یکی از فرآیندهای مهم در عملیات برداشت غلات توسط کمباین، ...

متن کامل

پیش بینی مدل جداسازی مواد در کوبنده کمباین s68 سهند

با وجود اینکه متوسط افت کمباین در کشورهای پیشرفته 4%-5% تخمین زده می شود، متاسفانه براساس تحقیقات بعضی از پژوهشگران این عرصه، این مقدار برای کشور ایران تا 20% (حتی بیشتر) نیز گزارش شده است. برای داشتن حداقل افت، باید فرآیند عمل آوری محصول (برش، انتقال، کوبش، جداسازی و . . .) بهینه گردد. بیان معادلات رفتاری قسمت های مختلف، اولین قدم در عملی شدن این مهم می باشد. یکی از فرآیندهای مهم در عملیات برد...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2-38  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2008-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023