بررسی اثرات سمی نانوذرات اکسید مس بر ساختار بافتی گناد در جنس نر موش صحرایی نژاد ویستار

نویسندگان

  • راضیه کارشناس دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی جانوری، دانشگاه پیام نور تهران شرق، تهران، ایران
  • سجاد رجبی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی جانوری، دانشگاه پیام نور تهران شرق، تهران، ایران
  • علی نوری استاد، گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، اصفهان، ایران
چکیده

چکیده ازآنجایی­که نانوذرات مس یکی از اولین نانوذرات برنامه‌ریزی‌شده در صنایع هستند، تحقیقات اخیر، سمیت پاتولوژیکی این نانوذرات را در بافت‌ها و اندام‌های مختلف نشان داده است. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سمیت نانوذرات اکسید مس بر بافت گناد در جنس نر موش صحرایی می‌باشد. در این تحقیق مجموعا از 40 سر موش نر استفاده گردید که در 4 گروه، یک گروه کنترل سالم و گروه‌های تیمار (که به‌ترتیب 10، 20، 30 میلی‌گرم بر کیلوگرم نانوذره اکسید مس به‌روش درون صفاقی دریافت کردند. تزریقات به مدت10 روز و به‌صورت یک روز در میان انجام گرفت. برای مطالعه هیستوپاتولوژیکی، از هر گروه به‌صورت تصادفی 4 موش به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و بعد از تهیه نمونه‌های بافتی بیضه، ایبن نمونه‌ها با هماتوکسیلین- ائوزین رنگ‌آمیزی شدند. برای آنالیز داده‌ها از نرم‌افزار SPSS Ver.17 و آنالیز واریانس یک‌طرفه و به دنبال آن از تست دانکن استفاده شد. از نظر هیستوپاتولوژِی، میزان سلول‌های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتید به‌صورت وابسته به دوز کاهش یافت و در بیضه اختلالاتی مانند ناهنجاری و بدشکلی شدید با مورفولوژی متفاوت در لوله‌های اسپرم‌ساز و تخریب سلول‌های سرتولی دیده شد. نتایج مطالعات نشان داد که نانوذرات اکسید مس، با استرس اکسیداتیو و تخریب سلولی در ساختار و فرآیند اسپرماتوژنز گنادی اختلال ایجاد کردند، هر چند مرگ و میری در موش‌ها رخ نداد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش کلستاز در ایجاد آسیب بافتی مغز در ناحیۀ هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار

In cholestasis syndrome, the change of bile acids, salts, endotoxins and opioidsis is accompanied with hepaticencephalopathy and brain trauma; therefore, in this study, the histopathological changes of hippocampus after bile duct ligation were investigated. This study was performed on male Wistar rats. The rats were divided into three groups, namely the control, sham and cholestatic groups. Aft...

متن کامل

بررسی اثرات سمی عنصر مس بر پارامترهای سرمی مربوط به عملکرد کلیه در رت‌ های نر نژاد ویستار

مقدمه: مس یکی از مهم ‌ترین عناصر سنگین می‌ باشد. با توجه به اهمیت مس و کاربرد هایی که این فلز در پزشکی و صنعت دارد، بررسی تاثیر آن بر زندگی انسان و بروز اختلال در پارامترهای مختلف حیات امری لازم و ضروری به نظر می‌ رسد. این مطالعه به بررسی اثرات سمی عنصر مس بر روی پارامترهای سرمی مربوط به عملکرد کلیه می ‌پردازد.  مواد و روش ها: رت‌ های نر بالغ از نژاد ویستار به 3 گروه تقسیم گردیدند. کلرید مس با...

متن کامل

تاثیر نانوذرات اکسید روی بر سطوح پروفایل لیپیدی خون در موش‌های نر نژاد ویستار

زمینه و هدف: با توجه به استفاده گسترده از نانوذرات اکسید روی و اثرات ناخواسته احتمالی آنها در محیط‌های بیولوژیک در این پژوهش تاثیر نانوذرات اکسید روی بر سطح پروفایل لیپیدی خون بررسی گردید. روش کار: در این پژوهش از 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار استفاده شد. موش‌ها بطور تصادفی به سه گروه کنترل، گروه دریافت کننده نانو ذرات اکسید روی با دوز mg/kg 25 و گروه دریافت کننده نانو ذرات اکسید روی با دوز m...

متن کامل

اثرات استرس مزمن چندگانه بر ساختار بافتی بیضه موش صحرایی

مقدمه: افزایش استرس بدنبال پیشرفت تکنولوژی بنظر میرسد که عامل بسیار مهمی در ایجاد اختلالات ارگان های بدن نظیر دستگاه تولید مثل باشد. لذا مطالعه حاضر بمنظور بررسی آثار استرس بر روی بیضه موش صحرایی انجام شد. روش کار: 18 سر موش‏ صحرایی نژاد ویستار به صورت تصادفی به 2 گروه مساوی تقسیم شدند. حیوانات در گروه تحت استرس به مدت 10 روز در معرض استرس های مختلف بصورت محرومیت غذایی، محرومیت آب، بیحرکتی در ...

متن کامل

بررسی اثرات دانه کنجد بر هورمونهای محور هیپوفیز- گناد در موش صحرایی نر بالغ

Background & Aims: In addition to the environment, age, temperature, nutrition and medicine, sex hormones including testosterone, FSH and LH are the most important factors affecting spermatogenesis and fertility. Sesame seeds with phytoestrogens and antioxidant activity in its lignans can affect pituitary-gonadal axis and increase fertility directly or indirectly. The purpose of this study...

متن کامل

بررسی اثرات سمی عنصر مس بر پارامترهای سرمی مربوط به عملکرد کلیه در رت های نر نژاد ویستار

مقدمه: مس یکی از مهم ترین عناصر سنگین می باشد. با توجه به اهمیت مس و کاربرد هایی که این فلز در پزشکی و صنعت دارد، بررسی تاثیر آن بر زندگی انسان و بروز اختلال در پارامترهای مختلف حیات امری لازم و ضروری به نظر می رسد. این مطالعه به بررسی اثرات سمی عنصر مس بر روی پارامترهای سرمی مربوط به عملکرد کلیه می پردازد.  مواد و روش ها: رت های نر بالغ از نژاد ویستار به 3 گروه تقسیم گردیدند. کلرید مس با مقدار...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 4

صفحات  117- 123

تاریخ انتشار 2019-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022