بررسی اثرات شکافنده‌ها بر گستره و شیب حفره آبشستگی در پایین‌دست سرریزهای ریزشی

نویسندگان

  • امیررضا زراتی استاد گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
  • خداداد صفوی کارشناس ارشد گروه سازه‌های هیدرولیکی، موسسه تحقیقات آب
  • محمد احسان اسدی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
چکیده

آبشستگی در پایین‌دست سرریزهای ریزشی در سدهای بلند، یکی از مسائل اساسی در  طراحی حوضچه‌های استغراق و سدهای پایاب می‌باشد. یکی از روش‌های کاهش قدرت فرسایش جت آب ریزشی از این سرریزها، استفاده از شکافنده‌ها بر روی وجه پایین‌دست سرریز است. در پژوهش حاضر گستره و شیب حفره آبشستگی پایین‌دست سرریزهای ریزشی آزاد در شرایط وجود و عدم وجود شکافنده، با استفاده از یک مدل آزمایشگاهی بزرگ‌مقیاس به ارتفاع 6 متر، مورد مطالعه قرار گرفت. در پایان مشخص شد که وجود شکافنده اثرات زیادی بر گستره (طول و عرض) حفره آبشستگی می‌گذارد و به طور کلی سبب کاهش شیب‌ها و همچنین کاهش حداکثر طول و عرض حفره آبشستگی می‌شود. به طور میانگین در حالت وجود شکافنده نسبت به حالت بدون شکافنده، حداکثر طول حفره آبشستگی 20 درصد و حداکثر عرض حفره آبشستگی 17 درصد کاهش یافته است. از طرفی به طور میانگین در حالت وجود شکافنده نسبت به حالت بدون شکافنده، نسبت حداکثر طول به حداکثر عمق حفره  12 درصد و نسبت حداکثر عرض به حداکثر عمق حفره  14 درصد افزایش می‌یابد. همچنین مشاهده شد که در تمامی حالات وجود شکافنده سبب کاهش شیب حفره آبشستگی می‌شود.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثرات شکافنده ها بر گستره و شیب حفره آبشستگی در پایین دست سرریزهای ریزشی

آبشستگی در پایین­دست سرریزهای ریزشی در سدهای بلند، یکی از مسائل اساسی در  طراحی حوضچه­های استغراق و سدهای پایاب می­باشد. یکی از روش­های کاهش قدرت فرسایش جت آب ریزشی از این سرریزها، استفاده از شکافنده­ها بر روی وجه پایین­دست سرریز است. در پژوهش حاضر گستره و شیب حفره آبشستگی پایین­دست سرریزهای ریزشی آزاد در شرایط وجود و عدم وجود شکافنده، با استفاده از یک مدل آزمایشگاهی بزرگ­مقیاس به ارتفاع 6 متر،...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی اثر غیر یکنواختی مصالح بر ابعاد حفرة آبشستگی پایین‌دست جت‌های ریزشی آزاد

با توجه به اینکه تا کنون تحقیقی کامل درباره چگونگی تأثیر غیر یکنواختی مصالح بر ابعاد حفرة آبشستگی ایجادشده توسط جت‌های آزاد ریزشی انجام نشده است، در مقالة حاضر اثر این متغیر بررسی شده است. برای این هدف آزمایش‌هایی در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. نتایج نشان داد که با استفاده از d90 به جای d50 به عنوان قطر مشخصة مصالح در عدد فرود مصالح، همبستگی مناسب‌تری بین عدد فرود مصالح و اب...

متن کامل

پیش‌بینی ابعاد حفره آبشستگی پایین‌دست سرریز سیفونی تحت شرایط مستغرق

در این تحقیق، ضمن بررسی آزمایشگاهی حفره‌ی آبشستگی در پایین‌دست مدل فیزیکی سرریز سیفونی، معادلاتی برای پیش‌بینی توسعه آبشستگی تحت شرایط مستغرق ارائه شده است. یک مدل آزمایشگاهی سرریز سیفونی همراه با سه باکت با زوایای 30، 45 و 60 درجه برای سه نوع مواد رسوبی با اندازه‌ی متوسط 1/8، 7/3 و 4/1 میلیمتر برای مطالعه‌ی روند شکل‌گیری چاله‌ی آبشستگی مورد استفاده قرار گرفتند. به ازای چهار دبی 2/39، 12/42، 12...

متن کامل

تأثیر شکل هندسی سرریز لبه‌پهن دوشیبه و طول کف‌بند بر ابعاد حفره آبشستگی در پایین‌دست

پیش­بینی میزان آبشستگی موضعی در پایین­دست سازه­های هیدرولیکی از موضوعات مورد توجه محققان در سال­های اخیر بوده است. در این مطالعه، اثرات شکل سرریز لبه‌پهن دوشیبه در اعداد فرود مختلف بر روی آبشستگی در اعداد فرود ذره متفاوت بررسی شد. ابتدا مهم‌ترین عوامل مؤثر بر فرآیند آبشستگی در پایین­دست کف­بند شناسایی و با استفاده از تحلیل ابعادی به‌صورت بدون بعد تنظیم گردیدند. سپس تغییرات ابعاد گودال آبشستگی ب...

متن کامل

اثر عمق پایاب بر تشکیل حفره آبشستگی در پایین‌دست جت افقی

در این مقاله، نتایج حاصل از مطالعه آزمایشگاهی تاثیر عمق پایاب بر آبشستگی موضعی پایین‌دست جهش هیدرولیکی ارایه شده است. در مجموع 53 آزمایش با زمان اجرای 12 ساعت، در دامنه اعماق پایاب مختلف 5/32-2/14 سانتی‌متر و به ازای 5 عدد فرود ذره متفاوت انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که عمق پایاب یک پارامتر بسیار تأثیرگذار در میزان آبشستگی است و چگونگی تاثیر آن به عدد فرود ذره و میزان استغراق بستگی دارد، به گونه...

متن کامل

تأثیر شیب کف حوضچة آرامش بر آبشستگی بستر در پایین‌دست سرریز پلکانی

سرریز پلکانی و حوضچة آرامش از مهم‌ترین سازه‌های مستهلک­کنندة انرژی محسوب می‌شوند. با این­که بخش قابل توجهی از انرژی جریان با این دو سازه مستهلک می‌شود انرژی باقی‌مانده در جریانورودی به پاشنة سرریز، قادر به تخریب احتمالی آن خواهد بود. در این پژوهش تأثیر شیب حوضچة آرامش بر آبشستگی پایین‌دست در حضور سرریز پلکانی به‌صورت آز...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 4

صفحات  15- 24

تاریخ انتشار 2014-12-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021