بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه ختمی بر التهاب و درد تجربی ناشی از تزریق فرمالین درموش‌های صحرایی نر

نویسندگان

  • یزدیان, محمد رضا دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
چکیده مقاله:

Introduction: The application of herbal plants instead of synthetic drugs is increasing in recent years because of their lower side-effects and high varieties of efficient components. The study of antiinflammatory and antinociceptive effects of hydroalcoholic Althea officinalis root extract. seems to be necessary due to the existence of its anti-inflammatory and antinociceptive components. In this study the effect of injection of Althea's root extract on experimental inflammation and pain was investigated. Methods: For evaluation of the analgesis effect of Althea plant, 30 male rats with an average weight of 180-220 g were selected. It was used Xylene-induced ear edema and Formalin tests for investigating anti-inflammatory and antinociceptive effects of Althea plant. In each of these two tests, the animals were divided into 6 groups(each group consisting of 6 mice)interventionaland, positive control groups(receiving dexamethasone at in inflammatory test, and receiving morphine in formalin test), and experimental groups receiving hydroalchoholic extract at doses of 50, 100and 200 mg/kg. Results: Hydro-alcoholic Althea officinalis root extract reduced inflammation produced xylene, especially in high doses 200 mg/kg, compored to the intervention and positive control groups(p<0.05). Also, hydroalcoholic extract of Althea root in all doses, especially, in dose of 200 mg/k decreased the formalin-induced pain. Conclusion: The hydroalcoholic of Althea officinalis root extract had antinociceptive and antiinflammatory effect in both phases(especially inflammatory phase), which was caused by formalin, and this effect may be beacause of flavonoid and tannin components in plants, which had anti-inflammation and antinociceptive properties.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه ختمی بر التهاب و درد تجربی ناشی از تزریق فرمالین درموش های صحرایی نر

مقدمه: کاربرد گیاهان دارویی به جای داروهای سنتتیک در سال های اخیر به دلیل کم بودن عوارض جانبی و تنوع ترکیبات موثر در گیاهان افزایش یافته است. هدف: در این تحقیق اثر تزریق عصاره ریشه ختمی بر التهاب و درد تجربی ناشی از تزریق فرمالین مورد بررسی قرار گرفته است. روش بررسی: برای بررسی اثر تسکینی گیاه ختمی، 30 سر موش صحرایی نر با وزن متوسط 180-200 گرم در 5 گروه انتخاب گردید از دو تست گزیلن و فرمالین بر...

متن کامل

اثر عصاره الکلی ریشه شلغم بر درد ناشی از آزمون فرمالین در موش‌های صحرایی نر بالغ

اهداف: درد احساس پیچیده­ای است که روح و روان را متاثر می­سازد و در بسیاری موارد نیاز به استفاده از داروهای مختلف برای کاهش درد وجود دارد. این پژوهش با هدف بررسی اثر عصاره الکلی ریشه شلغم بر کاهش درد حاد و مزمن ناشی از تزریق فرمالین در موش‌های صحرایی نر بالغ انجام شد. روش‌ها: در این مطالعه تجربی از 40 سر موش صحرایی نر بالغ استفاده شد که به 5 گروه 8تایی کنترل، شاهد ، آزمایش 1، آزمایش 2 و آزمایش 3...

متن کامل

بررسی تأثیر داروی حصاآ بر التهاب ناشی از تزریق کف‌پایی فرمالین در موش صحرایی نر

 Background and Objective: HESA-A is a natural compound with herbal-marine origin that its therapeutic effects have been proved in cancer. The present study investigated HESA-A drug effect in an inflammatory model in rats.   Materials and Methods: In this study, four groups of rats were used with a sample size of six in each group. These groups were negative control (distilled water...

متن کامل

اثر عصاره آبی و الکلی میخک قرنفلی بر درد ناشی از تزریق فرمالین در موش‌های صحرایی نر

  مقدمه: درد تجربه حسی ناخوشایندی است که در هنگام آسیب دیدن بافت‌ها برانگیخته می‌شود. بشر همواره در تلاش برای کشف راه‌های مقابله با آن است. اکثر داروهای شیمیایی موجود دارای اثرات سوء می‌باشند، لذا جایگزینی این ترکیبات با مواد طبیعی از جمله عصاره‌های گیاهی رو به رشد است.‌   هدف: در این تحقیق اثر ضد‌دردی عصاره آبی و الکلی میخک قرنفلی (Eugenia caryophylata) که در طب سنتی هم به اثرات ضد‌التهابی و ض...

متن کامل

مقایسه اثر پیشگیری کننده عصاره آبی و هیدروالکلی اندام هوایی گیاه کرفس (Apium graveolens) بر التهاب ناشی از فرمالین در پنجه پای موش صحرایی نر

زمینه و هدف: عوارض گوارشی ناشی از کاربرد داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی موجب افزایش توجه محققان به گیاهان دارویی با اثر  ضد التهاب شده است. هدف از انجام این مطالعه مقایسه اثر ضد التهاب عصاره هیدروالکلی و آبی گیاه کرفس با آسپیرین بر التهاب ناشی از تزریق فرمالین در پنجه پای موش صحرایی است. روش بررسی: در این مطالعه از موشهای صحرایی نر نژاد ویستار با محدوده ...

متن کامل

بررسی تأثیر داروی حصاآ بر التهاب ناشی از تزریق کف پایی فرمالین در موش صحرایی نر

مقدمه و هدف: حصاآ داروی ترکیبی طبیعی با منشأ گیاهی- دریایی است که آثار درمانی آن در سرطان به­اثبات­رسیده­است. مطالعه حاضر آثار داروی حصاآ را در  یک مدل التهابی، در موش های صحرایی بررسی­کرد.   مواد و روش ها: در این تحقیق از 4 گروه موش با حجم نمونه ای برابر 6 عدد در هر گروه استفاده­شد. گروه ها شامل کنترل منفی (آب مقطر)، کنترل مثبت (متیل پردنیزولون) و گروه های درمان (حصاآ در دو دوز 150 و 225 میلی ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 23  شماره 6

صفحات  528- 538

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023