بررسی اثرات عوامل سامانه تولید بر بهره‌وری اقتصادی گله‌های شیری هلشتاین با استفاده از یک مدل شبیه سازی

نویسندگان

  • عبدالاحد شادپرور
  • فرجاد رفیعی
  • مجید متقی طلب
  • هاشم صابری نجفی
چکیده مقاله:

با استفاده از روش تحلیل سیستم، سامانه اقتصادی گله گاو شیری به مؤلفه‌های درآمدی و هزینه‌ای تجزیه شده و هر کدام ازاین مؤلفه‌ها نیز به زیربخش‌های دیگری تقسیم گردیدند. سپس با بهره‌گیری از مدلهای موجود و به کمک برنامه‌نویسی رایانه‌ای نسبت به شبیه‌سازی یک مدل زیست ـ اقتصادی اقدام شد. در این شبیه‌سازی، اجزای درآمدی و هزینه‌ای سامانه تولید طوری به هم ارتباط داده شدند که تغییر در هر یک ازعوامل موجود، به نحوی پویا سبب تغییر در سایر عوامل، درآمدها، هزینه‌ها و سرانجام شاخص بهره‌وری اقتصادی می‌شد. با در نظر گرفتن مقادیر متفاوت برای هر کدام از متغیرهای موجود در مدل، حساسیت عملکرد سامانه به تغییر آنها مورد بررسی واقع گردید. بر مبنای نتایج حاصله، در بین اقلام هزینه‌ای، تغییر هزینه‌های خوراک، و از بین اقلام خوراک نیز تغییر قیمت کنسانتره، بیشترین تأثیر را بر شاخص بهره‌وری داشته‌ است. افزایش 81/83 درصدی هزینه خوراک، 10/225 درصدی قیمت علوفه و 84/133 درصدی قیمت کنسانتره شاخص بهره‌وری را به میزان 64/36 درصد کاهش داده و آنرا به مرز واحد می‌رساند. 85/32 درصد افزایش تولید شیر، یا 93/45 درصد افزایش قیمت پایه شیر و یا 56/39 درصد افزایش همزمان قیمت پایه شیر و اضافه پرداختها به ازای هر درصد چربی و پروتئین اضافی، شاخص بهره‌وری را به میزان 64/36 درصد ارتقا بخشیده و اثر منفی افزایش قیمتهای مزبور را جبران می‌کند. علاوه بر اینها تأثیر تغییر در هزینه جایگزینی، هزینه‌های متفرقه، ‌هزینه کل‌، درآمدهای شیر، درآمد فروش گوساله، درآمد فروش کود و درآمد کل،‌ بر شاخص بهره‌وری مورد بررسی قرارگرفت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثرات عوامل سامانه تولید بر بهره وری اقتصادی گله های شیری هلشتاین با استفاده از یک مدل شبیه سازی

با استفاده از روش تحلیل سیستم، سامانه اقتصادی گله گاو شیری به مؤلفه های درآمدی و هزینه ای تجزیه شده و هر کدام ازاین مؤلفه ها نیز به زیربخش های دیگری تقسیم گردیدند. سپس با بهره گیری از مدلهای موجود و به کمک برنامه نویسی رایانه ای نسبت به شبیه سازی یک مدل زیست ـ اقتصادی اقدام شد. در این شبیه سازی، اجزای درآمدی و هزینه ای سامانه تولید طوری به هم ارتباط داده شدند که تغییر در هر یک ازعوامل موجود، به...

متن کامل

بررسی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی با استفاده از یک مدل شبیه سازی پویا

عکسالعمل متقابل بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست موضوع بحث برانگیزی است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت. پژوهشهای تجربی دربارة رابطه بین درآمد سرانه و انواع (مختلف) آلودگی متمرکز شدهاست، بنابراین پیشرفت فنی و سیاست محیطزیستی نادیده گرفته شده است. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیهسازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط زیستی در ایران ارائه میکند. در این مدل با استفاده از معادلات ...

متن کامل

شبیه سازی رواناب های سطحی با استفاده از مدل مبتنی بر سامانه اطلاعات جغرافیایی لیسم (LISEM)

شبیه‌سازی پدیده رواناب ناشی از هر بارندگی در برآورد شدت سیل بسیار ارزشمند است. برای حفاظت حوزه‌های آبخیز، استفاده از مدلی که توانایی برآورد رواناب را در زمان‌ها و مکان‌های معین داشته باشد، ضروری است. این پژوهش به منظور شبیه‌سازی رواناب در زیر حوزه زراعی منتهی به شهرک بهزیستی گرگان و همچنین ارزیابی تأثیر سناریوهای مدیریتی پوشش گیاهی در 3 رویداد بارش در سال‌های گذشته با استفاده از مدل فیزیکی لیسم...

متن کامل

بررسی رابطه رشد اقتصادی و آلودگی زیست محیطی با استفاده از یک مدل شبیه سازی پویا

عکسالعمل متقابل بین رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست موضوع بحث برانگیزی است که از دهه 1990 مورد توجه قرار گرفت. پژوهشهای تجربی درباره رابطه بین درآمد سرانه و انواع (مختلف) آلودگی متمرکز شدهاست، بنابراین پیشرفت فنی و سیاست محیطزیستی نادیده گرفته شده است. این مقاله برای نخستین بار (در ایران) یک مدل شبیهسازی پویا برای تحلیل کمی سیاست محیط زیستی در ایران ارائه میکند. در این مدل با استفاده از معادلات ...

متن کامل

شبیه سازی پارامتری یک سیستم تولید همزمان بر پایه میکروتوربین صنعتی از دیدگاه اگزرژی و اقتصادی

هدف از ارائه این مقاله شبیه‌سازی پارامتری و تحلیل عملکرد اقتصادی یک سیستم تولید همزمان بر پایه میکروتوربین صنعتی جهت تامین همزمان انرژی الکتریکی و حرارتی می‌باشد. پارامترهای طراحی و متغیرهای تصمیم‌گیری در بهینه‌سازی این سیستم تولید همزمان، نسبت فشار کمپرسور و دمای گازهای ورودی به توربین انتخاب شده‌اند. در این تحقیق، از دو مدل اقتصادی ساده و مدل نیازمندی درآمدی کل جهت محاسبه قیمت برق تولیدی و سا...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر عملکرد تولید مثلی گاو های شیری هلشتاین

هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر تعداد روزهای باز گاوهای شیری هلشتاین ایران به عنوان شاخص اصلی عملکرد تولید مثلی دام و تاثیر آن بر مدت ماندگاری دام در گله بود. در این مطالعه از داده‌های شش گله استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از مدل‌های کمترین مربعات انجام گرفت . به منظور بررسی تاثیر روزهای باز در شکم اول بر ماندگاری دام، از آزمون بقاء و روش کاپلان – مییر استفاده شد. نتایج این آز...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 38  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2007-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023