بررسی اثرات مصرف آب پنیر بر سیستم ایمنی و عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین تازه¬زا

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثرات خورانیدن سطوح 5، 5/7 و 10 کیلوگرم در روز آب پنیر تازه بر عملکرد تولید شیر، سلول‏های خونی و سیستم ایمنی گاوهای هلشتاین تازه‏زا بود. تعداد 36 راس گاو هلشتاین تازه‏زا با بیش از دو شکم زایش و وضعیت بدنی یکسان به چهار گروه شاهد،(A) ، (B) و (C) تقسیم و به ترتیب از 0، 5، 5/7 و 10 کیلوگرم آب پنیر به همراه جیره پایه استفاده کردند. مقدار ماده خشک مصرفی در روزهای زایش، 7 و 14 پس از زایش فاقد تفاوت معنی­دار ولی در 21 روز پس از زایش مقدار ماده خشک مصرفی در تیمارهای شاهد و A)) نسبت به (B) و (C) کاهش یافت و نشان داده شد که مصرف آب پنیر بیش از 5 کیلوگرم موجب کاهش ماده خشک مصرفی می­گردد (05/0p≤). تعداد گلبول­های سفید، گلبول­های قرمز، لنفوسیت­ها و حجم فشرده سلولی در 21 روز پس از زایش تفاوت معنی­داری بین تیمارهای مختلف نداشت. تعداد نوتروفیل­ها در 21 روز پس از زایش در تیمارهای شاهد و (A) نسبت به تیمارهای (B) و (C) افزایش یافت و نشان داده شد که خورانیدن بیش از 5 کیلوگرم آب پنیر در روز موجب افزایش تعداد نوتروفیل­ها می‏شود (05/0p≤). از لحاظ تغییرات وضعیت بدنی، مقدار شیر تولیدی و پروتئین و چربی شیر تفاوت معنی‏داری بین تیمارهای مختلف مشاهده نشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثرات مصرف آب پنیر بر سیستم ایمنی و عملکرد تولیدی گاوهای هلشتاین تازه زا

هدف از این پژوهش بررسی اثرات خورانیدن سطوح 5، 5/7 و 10 کیلوگرم در روز آب پنیر تازه بر عملکرد تولید شیر، سلول‏های خونی و سیستم ایمنی گاوهای هلشتاین تازه‏زا بود. تعداد 36 راس گاو هلشتاین تازه‏زا با بیش از دو شکم زایش و وضعیت بدنی یکسان به چهار گروه شاهد،(a) ، (b) و (c) تقسیم و به ترتیب از 0، 5، 5/7 و 10 کیلوگرم آب پنیر به همراه جیره پایه استفاده کردند. مقدار ماده خشک مصرفی در روزهای زایش، 7 و 14 ...

متن کامل

اثر دانه کتان بر روی عملکرد تولید مثلی گاوهای هلشتاین تازه زا

به منظور مشاهده اثرات دانه کتان بر روی عملکرد تولید مثلی گاوهای هلشتاین تازه زا، از 99 راس گاو شکم اول و 100 راس گاو با چند شکم زایش در قالب دو گروه آزمایشی شاهد و دانه کتان برای 28 روز اول پس از زایش استفاده شد و پس از آن هر دو گروه جیره یکسانی دریافت کردند. از نرم افزار آماری SAS با استفاده از از رویه های LOGISTIC برای تجزیه آماری داده ها استفاده شد. نتایج نشان دادند، استفاده از دانه کتان بر ...

متن کامل

اثرات گلوتامین بر پارامترهای تنش اکسیداتیو، متابولیسم نیتروژن و تولید شیر گاوهای هلشتاین تازه زا

هدف از این پژوهش بررسی اثر مصرف خوراکی گلوتامین حفاظت شده با فرم آلدئید بر پارامترهای تنش اکسیداتیو، متابولیسم نیتروژن و عملکرد تولید شیر در دوره انتقال بوده است. 25 روز پیش از زایش تعداد 36 راس گاو شیری یک شکم و چند شکم بر اساس وضعیت بدنی، روز مورد انتظار زایش و تعداد شکم به دو گروه مساوی تقسیم بندی شدند. گروه گلوتامین از 21 روز پیش از زایش روزانه 100 گرم گلوتامین محافظت شده با فرم آلدئید به ه...

متن کامل

اثر منابع مختلف سلنیم بر فراسنجه های خونی مرتبط با وضعیت التهابی گاوهای تازه زا هلشتاین

دوره انتقال گاوهای شیری از 3 تا 2 هفته قبل از زایش و 2 تا 3 هفته بعد از زایش را شامل می‌شود. به دلیل اهمیتی که این دوره بر روی سلامت و تولید دام دارد مدیریت و تغذیه گاوهای دوره انتقال در چندین سال اخیر بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. همچنین، استفاده از منابع مختلف املاح معدنی و اثر این املاح با منابع مختلف بر روی عملکرد متابولیسمی مورد توجه مراکز علمی و تحقیقاتی می‌باشد. هدف از این مطالعه ...

متن کامل

اثرات جایگزینی سطوح مختلف کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر برخی صفات تولیدی گاوهای تازه زای نژاد هلشتاین

مطالعه حاضر جهت بررسی اثرات سطوح مختلف جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا و تاثیر آن بر مصرف ماده خشک، تولید و ترکیب شیر،گلوکز ونیتروژن غیرآمینی خون گاوهای شیری بود.در این مطالعه از بیست وچهار راس گاوشیری هلشتاین در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد.در تیمارهایآزمایشی ازکنجاله کلزای حاوی سطوح مختلف 10 ،5 ،0و 15درصد جایگزین با کنجاله سویا استفاده گردید سپس نمونههای شیر و خون از دامها اخذ شدو نمو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 3

صفحات  39- 45

تاریخ انتشار 2013-01-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021