بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی( Mentha piperita)

نویسندگان

  • عزیزاله خیری عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی- بخش گیاهان دارویی -دانشگاه زنجان
  • فرهنگ رضوی عضو هیئت علمی گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان
چکیده

نعناع فلفلی یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که به صورت گسترده در صنایع دارویی، غذایی و آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان با 16 تیمار و 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل نیتروکسین در 4 سطح (L.ha-1 6، 4، 2، 0) و تیوباسیلوس نیز در 4 سطح (kg.ha-1 8، 6، 4، 0) به همراه کود گوگرد به میزان kg.ha-1)300( بود. صفات مورد ارزیابی شامل عرض برگ، طول برگ، میزان کلروفیل، طول ساقه، تعداد شاخه ها، تعداد گل آذین، طول گل آذین، قطر ساقه، سطح برگ، غده های ترشحی، وزن تر و درصد اسانس بود. نتایج نشان داد که حداکثر شاخص سطح برگ، عرض برگ، طول برگ، تعداد شاخه، تعداد غده ترشحی و درصد اسانس در تیمار 6 کیلوگرم در هکتار تیوباسیلوس و 6 لیتر در هکتار نیتروکسین به دست آمد. حداکثر تعداد گل آذین در تیمار 4 لیتر در هکتار نیتروکسین و ارتفاع گل آذین در تیمار 4 کیلوگرم در هکتار تیوباسیلوس به همراه 6 لیتر در هکتار نیتروکسین به دست آمد. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق به نظر می رسد که تیمار 6 کیلوگرم در هکتار تیوباسیلوس به همراه 6 لیتر در هکتار نیتروکسین می تواند برای افزایش عملکرد و میزان اسانس این گیاه دارویی پیشنهاد شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر ورمی‌کمپوست و کودهای نیتروژن و فسفر بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

کودهای زیستی نقش بارزی در افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی دارند. در این تحقیق اثرات کاربرد ورمی‌کمپوست و نیز کودهای پرمصرف نیتروژن و فسفر بر صفات مورفولوژیکی مانند ارتفاع گیاه و تعداد گره و نیز عملکرد کمی و کیفی اسانس گیاه نعناع فلفلی بررسی گردید. این پژوهش به صورت گلدانی در شرایط مزرعه‌ای بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در سال 1396 اجرا شد. سطوح تیماری ورم...

متن کامل

پاسخ فیتوشیمیایی و زراعی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به کاربرد کودهای زیستی و کود اوره

مقدمه: در راستای کشاورزی پایدار، کودهای زیستی به عنوان جایگزین تدریجی کودهای شیمیایی و یا کاهش مصرف این ترکیبات شیمیایی مطرح می‌باشد.‌ هدف: تعیین اثرات کودهای زیستی (نیتروژنه و سولفوره) و کود شیمیایی اوره بر عملکرد زراعی و دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.). روش بررسی: این تحقیق در 9 تیمار کودی و 3 تکرار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. تیمارهای این تحقیق عبارت از تیمارهای شاهد...

متن کامل

تأثیر تنش خشکی و جاسمونیک اسید روی صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

نعناع فلفلی با نام علمی Mentha piperita L. از خانواده نعناعیان، یکی از گیاهان دارویی پرمصرف است که علاوه‌بر آثار درمانی به‌عنوان طعم‌دهنده در تولید محصولات غذایی و دارویی مختلف بکار می‌رود. کمّیت و کیفیت مواد مؤثره گیاهان دارویی علاوه‌بر ژنوتیپ، تحت تأثیر عوامل محیطی نیز قرار می‌گیرد. از این‌رو به‌منظور بررسی اثرات تنش خشکی و جاسمونیک اسید بر روی کمّیت و کیفیت نعناع فلفلی، آزمایشی به‌صورت فاکتوری...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 33

صفحات  34- 42

تاریخ انتشار 2018-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022